Udržateľné letectvo – smerom k letectvu s nulovými emisiami

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Budúci vývoj leteckého priemyslu po skončení pandémie COVID-19 bude nepochybne ovplyvnený myšlienkou ekologickej obnovy. Keďže letecký priemysel prechádza procesom redefinície, agentúra EASA chce zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní jeho budúcnosti. Agentúra EASA predpokladá, že po prekonaní tejto krízy a jej následkov bude letectvo lepšie pripravené na budúcnosť, bude udržateľnejšie a nastúpi na jasnú cestu dekarbonizácie.

Program agentúry EASA pre udržateľné letectvo

Ok-signUdržateľné letectvo bolo pre nás v agentúre EASA vždy prioritou. Prostredníctvom našich certifikačných a normalizačných aktivít sa snažíme dosiahnuť rovnakú úroveň úspešnosti v oblasti udržateľnosti ako v oblasti bezpečnosti. Nedávno uvedený program agentúry EASA pre udržateľné letectvo zefektívňuje všetky tieto činnosti, aby poskytol odvetviu a zainteresovaným stranám usmernenia a nástroje potrebné na riešenie výziev.
Program udržateľného letectva agentúry EASA stanovuje tieto kľúčové priority:

  • podporu a presadzovanie nových ekologickejších technológií prostredníctvom environmentálnej certifikácie a noriem,
  • napomáhanie dekarbonizácii leteckého systému prostredníctvom rôznych stimulačných iniciatív,
  • podporu zvýšenia prevádzkovej efektívnosti v oblastiach, ako je údržba, výcvik a manažment letovej prevádzky, s preukázateľným pozitívnym dopadom na environmentálne správanie letectva.

Prostredníctvom inovatívnych certifikačných projektov agentúra EASA zameriava svoje environmentálne činnosti na niekoľko oblastí, od uľahčovania zavádzania udržateľných leteckých palív (SAF) až po podporu technologických riešení v letectve, ktoré obstoja v budúcnosti.

Oblasti práce s výrazným vplyvom na európskych občanov

Podporovanie používania udržateľných leteckých palív (SAF)

Uznáva sa, že popri technologických zlepšeniach majú udržateľné letecké palivá (SAF) potenciál významne prispieť k zmierneniu súčasných a očakávaných budúcich vplyvov leteckej dopravy na životné prostredie.
Agentúra EASA aktívne podporuje zavádzanie udržateľných leteckých palív prostredníctvom rôznych iniciatív a v koordinácii s Európskou komisiou, ako je napríklad iniciatíva ReFuelEU Aviation

Elektricko-hybridné letectvo a letectvo s vodíkovým pohonom

Podobne ako iné odvetvia dopravy, aj letectvo prechádza na udržateľné zdroje energie, aj keď čelí väčším výzvam, pokiaľ ide o ich zavádzanie. Týka sa to od menších zariadení (napr. drony, mestská letecká mobilita) až po väčšie lietadlá (napr. hybridná technológia). V júni 2019 podpísali agentúra EASA a CAA Nórsko dohodu o partnerstve v oblasti inováciís cieľom urýchliť prácu na elektrifikácii letectva. Nórsko s rozsiahlou sieťou regionálnej leteckej dopravy sa považuje za vhodný testovací priestor pre investície do elektrického letectva. Agentúra EASA zároveň pozorne sleduje technologický vývoj týkajúci sa využívania vodíka v letectve. Agentúra EASA spolu s odvetvím posudzuje potenciál, ako aj všetky technické aspekty a bezpečnostné riziká spojené s vykonávaním týchto krokov. 

Environmentálna značka pre leteckú dopravu

V súčasnosti chýbajú jasné a komplexné informácie o vplyve leteckej dopravy na životné prostredie. Aj keď je k dispozícii veľa informácií, údaje sa môžu výrazne líšiť, čo vedie k nejasnostiam a niekedy aj nedôvere. V súlade so „stratégiou pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu“ Európskej únie agentúra EASA spolupracuje s odvetvím, členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými stranami na vývoji systému environmentálneho označovania pre leteckú dopravu. Hlavným cieľom takejto iniciatívy je zabezpečiť transparentnosť a motivovať k inteligentnejším a udržateľnejším možnostiam leteckej dopravy.

Environmentálna správa o európskej leteckej doprave (EAER)

EEAER_2019nvironmentálna správa o európskej leteckej doprave (EAER) poskytuje nezávislý, objektívny a presný prehľad environmentálnej výkonnosti sektora leteckej dopravy. Rovnako ako historické a predpovedané environmentálne trendy informuje o komplexných opatreniach, ktoré sa v Európe uplatňujú na zmiernenie vplyvu leteckej dopravy na životné prostredie. Na základe zistení správy sa poskytujú aj odporúčania s cieľom zlepšiť úroveň ochrany životného prostredia, a tak podporiť strategické rozhodovanie. Agentúra EASA vydáva správu EAER každé tri roky, pričom ďalšia správa by mala byť uverejnená v polovici roka 2022.

  • Viac informácií o EAER 2019 nájdete na stránkach EASA Pro.