Bord Bainistíochta EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Tosaíochtaí EASA a shocrú agus faireachán a dhéanamh ar a chuid oibríochtaí – neamhspleáchas EASA a áirithiú

Tugtar na cumhachtaí is gá do Bhord Bainistíochta EASA chun tosaíochtaí EASA a shainiú, a bhuiséad a bhunú agus faireachán a dhéanamh ar oibríochtaí na Gníomhaireachta chun a áirithiú go mbeidh EASA in ann an leibhéal is airde sábháilteachta eitlíochta agus cosanta comhshaoil san Eoraip a choinneáil ar bun agus é neamhspleách ar bhrú polaitiúil agus eacnamaíoch ag an am céanna.  

Tá EASA ag croílár straitéis an Aontais Eorpaigh maidir leis an tsábháilteacht eitlíochta, rud a chiallaíonn go bhfuil misean leathan aige a éilíonn pleanáil mhionsonraithe, bainistiú buiséid agus bealach trédhearcach chun faireachán a dhéanamh ar thosaíochtaí agus chun tosaíochtaí a leagan síos. Tá sásra daingean pleanála agus tuairiscithe i bhfeidhm ag EASA agus soláthraíonn sé tuarascálacha pleanála agus buiséadacha i rith na bliana, a roinneann sé leis an mBord Bainistíochta. Áirithítear leis an dlúthnasc idir EASA agus a Bhord Bainistíochta go dtugtar aghaidh ar shaincheisteanna a bhaineann leis an tsábháilteacht eitlíochta agus cosaint an chomhshaoil, go dtéitear i ngleic leo agus go réitítear iad ar bhealach tráthúil, agus na tuairimí uile á gcur san áireamh. 

Tugann Bord Bainistíochta EASA le chéile ionadaithe ó Bhallstáit EASA (Ballstáit AE agus stáit CSTE) agus ón gCoimisiún Eorpach. Déantar ionadaíocht ar sheacht stát tríú tír agus ar Chomhlacht Comhairleach Gheallsealbhóirí EASA (SAB) a thagann go príomha as tionscal na heitlíochta agus a ghlacann páirt mar bhreathnóirí freisin.

Tagann an Bord le chéile ar bhonn rialta agus déanann sé a chinntí chun tacú leis an bpríomhphrionsabal agus leis an sprioc maidir leis an tsábháilteacht eitlíochta agus cosaint an chomhshaoil a áirithiú san Eoraip. Déantar cinntí a dhéanann an Bord Bainistíochta a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin EASA go rialta. 

Chun a chinntiú go gcoinníonn an Bord a neamhspleáchas, déantar grinnfhiosrúchán ar gach ionadaí maidir le haon choinbhleacht leasa a d’fhéadfadh a bheith ann, sula nglacann siad lena róil agus ar bhonn bliantúil araon. 

  • Tabhair cuairt ar EASA Pro chun a fháil amach cad iad na cinntí a rinneadh thar na blianta.

Aithne a chur ar bhaill an Bhoird Bainistíochta 

Tá ról lárnach ag an gCathaoirleach agus ag an Leas-Chathaoirleach, arna roghnú ag comhaltaí, i bhfeidhmiú agus reáchtáil réidh an Bhoird. Ceithre bliana a mhairfidh téarma oifige an Chathaoirligh agus an Leas-Chathaoirligh, agus féadfar síneadh ceithre bliana a chur leis an tréimhse sin uair amháin.

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta: An tUas. Piotr Samson 
Toghadh Piotr Samson, Uachtarán ar Údarás Eitlíochta Sibhialta na Polainne ó 2016 i leith, ina Chathaoirleach ar Bhord Bainistíochta Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh in 2019. Le breis agus fiche bliain de thaithí ghairmiúil aige, lena n-áirítear eitlíocht agus a rannpháirtíocht sa Bhord Bainistíochta ar feadh roinnt blianta, baineann an Bord tairbhe as a cheannaireacht agus as an eolas domhain atá aige.

“Is mór an onóir agus an phribhléid dom cathaoirleacht a dhéanamh ar chomhlacht chomh mór le ráP. Samson le Bord Bainistíochta EASA. Dar liom féin, tá mé i mo chúis le agus i mo thacaí láidir do ról straitéiseach EASA san eitlíocht Eorpach agus dhomhanda araon. I mo thuairim is sampla é EASA den rath is féidir a bhaint amach trí chomhar agus a bhuí le spriocanna coiteanna.
Leis an dá phost neamhfheidhmiúcháin eile atá agam in Eurocontrol agus in ECAC, bhí mé in ann beartas eitlíochta na hEorpa a fheiceáil ar bhealach cuimsitheach agus oibiachtúil.  Measaim gur sócmhainn ríthábhachtach í an pheirspictíocht uathúil iomlánaíoch seo chun bheith in ann tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an nGníomhaireacht agus chun tacú léi. Measaim freisin gur príomhchumasóir comhair thorthúil agus ratha a cuid comhaltaí í.

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta: An tUas. Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Tá Johann Friedrich Colsman ina Ard-Stiúrthóir ar an Eitlíocht Shibhialta in Aireacht Chónaidhme Iompair agus Bonneagair Dhigitigh na Gearmáine ó 2018 i leith. 

“San eitlíocht, tugtar tús áite don tsábháilteacht. Tá an Bord Bainistíochta ag cinntiú go mbeidh comhthuiscint ann idir na Ballstáit agus go dtacóidh sé le EASA a spriocanna uaillmhianacha a choinneáil ar bun agus a bhaint amach.”

Na Comhaltaí 

Tá an Bord Bainistíochta comhdhéanta de chomhaltaí arna n-ainmniú ag gach Ballstát EASA agus ag an gCoimisiún Eorpach. Ina theannta sin, is féidir leis na Ballstáit suas le beirt chomhaltaí mhalartacha a ainmniú, a dhéanann ionadaíocht ar an gcomhalta agus é nó í as láthair. Ceaptar gach ionadaí mar gheall ar an t-eolas, an taithí agus an tiomantas atá acu i réimse na heitlíochta sibhialta. Ceithre bliana a mhaireann an téarma oifige agus is féidir síneadh a chur leis.

Na Breathnóirí 

I gcás inarb iomchuí, féadfaidh an Bord Bainistíochta cuireadh a thabhairt d’ionadaithe ó thríú tíortha Eorpacha neamh-EASA nó d’ionadaithe tionscail stádas breathnóra a bheith acu ar an mBord Bainistíochta. Faoi láthair, bronnadh stádas breathnóra ar sheacht Stát chomh maith le ceathrar ionadaithe tionscail ó Chomhlacht Comhairleach Gheallsealbhóirí EASA (SAB) chun gné cheart uile-Eorpach a áirithiú, chun a éascú go gcuirtear feabhas ar an tsábháilteacht eitlíochta sibhialta ar fud na hEorpa.
Ina theannta sin, féadfaidh an Bord cuireadh a thabhairt do shaineolaithe agus do dhaoine a bhféadfadh a dtuairimí maidir le saincheisteanna áirithe a bheith ina n-ábhar spéise freastal ar chruinnithe de réir an cháis.

Cé hiad ar féidir leo vóta a chaitheamh?

Tá 29 vóta ar an iomlán ann (27 vóta ó gach Ballstát agus 2 vóta ón gCoimisiún Eorpach). 
Tá vóta amháin ag gach comhalta ainmnithe. Mar sin féin, níl cearta vótála ag comhaltaí ó Bhallstáit CSTE, cé gur lánchomhaltaí de EASA iad na stáit sin. Is iondúil gur i gcruinnithe an Bhoird a dhéantar an vótáil ach is féidir é a dhéanamh trí nós imeachta i scríbhinn freisin.

Vótáil an Bhoird Bainistíochta

  • Le haghaidh liosta iomlán de chomhaltaí agus de bhreathnóirí agus a gcomhaltaí malartacha, tabhair cuairt ar EASA Pro.

Ag obair le chéile – Bord Bainistíochta agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin EASA

EASA Executive DirectorIs é Bord Bainistíochta EASA a cheapann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EASA. Cé go bhfuil sé neamhspleách i bhfeidhmiú a chuid dualgas, tuairiscíonn sé don Bhord Bainistíochta ar bhonn rialta maidir le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta, nuashonruithe ar staid bhuiséadach agus ar riachtanais bhuiséadacha, ardaíonn sé feasacht ar shaincheisteanna agus forbairtí reatha agus ar an gcaoi sin tugann sé an forléargas is gá don Bhord.

Cé is moite de na nuashonruithe rialta, comhoibríonn an Stiúrthóir Feidhmiúcháin go dlúth leis an mBord Bainistíochta agus le Cathaoirleach an Bhoird ar bhonn ad hoc. 

Rúnaíocht an Bhoird Bainistíochta 

Ní hamháin go gcinntíonn Rúnaíocht an Bhoird go dtagann sé le chéile go rialta, ach go dtugann sí aire freisin don iliomad gnéithe riaracháin agus eagraíochtúla a bhaineann lena fheidhmiú.