EASA Valde

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA prioritāšu noteikšana un tās darbības uzraudzība — EASA neatkarības nodrošināšana

EASA valdei ir piešķirtas nepieciešamās pilnvaras, lai iezīmētu EASA prioritātes, noteiktu tās budžetu un uzraudzītu Aģentūras darbību ar mērķi nodrošināt, ka EASA spēj uzturēt visaugstāko aviācijas drošības un vides aizsardzības līmeni Eiropā, vienlaikus saglabājot neatkarību no politiskā un ekonomiskā spiediena.  

EASA ir Eiropas Savienības aviācijas drošības stratēģijas centrālais elements, kas nozīmē, ka tās misija ir plaša un prasa detalizētu plānošanu, budžeta pārvaldību un pārredzamu uzraudzības un prioritāšu noteikšanas veidu. EASA ir ieviests stabils plānošanas un ziņošanas mehānisms, un tā visu gadu nodrošina plānošanas un budžeta pārskatus, ar kuriem tā iepazīstina Valdi. Ciešā saikne starp EASA un tās valdi nodrošina, ka aviācijas drošības un vides aizsardzības jautājumi tiek apzināti, risināti un atrisināti savlaicīgi, ņemot vērā visus viedokļus. 

EASA Valdē ir EASA dalībvalstu (ES dalībvalstu un EBTA valstu) un Eiropas Komisijas pārstāvji. Septiņas trešās valstis un EASA ieinteresēto personu padomdevēja struktūra (SAB), kuras locekļi galvenokārt pārstāv aviācijas nozari, ir pārstāvētas un piedalās kā novērotāji.

Valde tiekas regulāri un pieņem lēmumus, lai izpildītu galveno principu un mērķi nodrošināt aviācijas drošību un vides aizsardzību Eiropā. Valdes pieņemtos lēmumus regulāri publicē EASA tīmekļa vietnē. 

Lai nodrošinātu, ka Valde saglabā savu neatkarību, visi pārstāvji tiek pārbaudīti par jebkādu iespējamu interešu konfliktu gan pirms savu pienākumu uzņemšanās, gan katru gadu. 

  • Apmeklējiet EASA Pro, lai uzzinātu, kādi lēmumi ir pieņemti gadu gaitā.

Iepazīstieties ar Valdi 

Priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam, ko izraugās Valdes locekļi, ir būtiska nozīme tās raitas darbības un funkcionēšanas nodrošināšanā. Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš ir četri gadi, un to var pagarināt vienu reizi vēl uz četriem gadiem.

Valdes priekšsēdētājs: Piotr Samson kungs 
Piotr Samson, Polijas Civilās aviācijas iestādes priekšsēdētājs kopš 2016. gada, tika ievēlēts par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras valdes priekšsēdētāju 2019. gadā. Ar vairāk nekā divdesmit gadu profesionālo pieredzi, tostarp aviācijā, un iesaistīšanos Valdē jau vairākus gadus, Valde iegūst no viņa līderības un plašajām zināšanām.

“Man ir liels prieks un pagodinājums vadīt tādu izcilu struktūru kā EASA Valde. Es galvenokārt sevi uzskatu par virzītājspēku un EASA stratēģiskās lomas Eiropas un pasaules aviācijā lielu atbalstītāju. Man EASA ir sasniegumu paraugs, kas demonstrē sadarbības panākumus, īstenojot kopīgus mērķus.”
Divi citi amati bez izpildpilnvarām, ko es ieņemu Eirokontrolē un ECAC, ļāva man redzēt Eiropas aviācijas politiku visaptverošā un objektīvā veidā.  Es uzskatu, ka šī unikālā un holistiskā perspektīva ir būtisks līdzeklis, lai vadītu un atbalstītu aģentūras turpmāko attīstību, un par būtisku faktoru tās dalībnieku auglīgai sadarbībai un panākumiem.”

Valdes priekšsēdētāja vietnieks: Johann Friedrich Colsman kungs <i>J-F. Colsman</i>
Johann Friedrich Colsman ir Vācijas Federālās Transporta un digitālās infrastruktūras ministrijas civilās aviācijas ģenerāldirektors kopš 2018. gada. 

“Aviācijā drošība ir pirmajā vietā. Valde nodrošina dalībvalstu kopīgu izpratni un palīdz EASA tās vērienīgo mērķu uzturēšanā un sasniegšanā.”

Locekļi 

Valdē ir katras EASA dalībvalsts iecelti un Eiropas Komisijas izvirzīti locekļi. Turklāt dalībvalstis var izvirzīt ne vairāk kā divus aizstājējus, kas pārstāv locekli viņa prombūtnes laikā. Katrs pārstāvis tiek iecelts, jo viņam ir zināšanas, pieredze un iesaiste civilās aviācijas jomā. Pilnvaru termiņš ir četri gadi, un to var pagarināt.

Novērotāji 

Valde vajadzības gadījumā var uzaicināt pārstāvjus no Eiropas trešām valstīm, kas nav EASA locekles, kā arī nozares pārstāvjus, kuriem Valdē ir novērotāja statuss. Novērotāja statuss šobrīd ir piešķirts septiņām valstīm, kā arī četriem nozares pārstāvjiem no EASA ieinteresēto personu padomdevējas struktūras (SAB), lai nodrošinātu pienācīgu Eiropas dimensiju, kas veicinātu civilās aviācijas drošības uzlabošanu visā Eiropā.
Turklāt Valde katrā atsevišķā gadījumā var uzaicināt piedalīties sanāksmēs ekspertus un personas, kuru viedoklis par konkrētiem jautājumiem varētu būt interesants.

Kam ir balsstiesības?

Kopumā ir 29 balsis (27 balsis no katras dalībvalsts un 2 balsis no Eiropas Komisijas). 
Katram izraudzītajam loceklim ir viena balss. Tomēr ieceltajiem locekļiem no EBTA dalībvalstīm nav balsstiesību, lai gan šīs valstis ir pilntiesīgas EASA locekles. Balsošana parasti notiek Valdes sanāksmēs, bet to var veikt arī ar rakstisku procedūru.

Valde – balsošana

  • Lai iegūtu pilnu Valdes locekļu, novērotāju un viņu aizstājēju sarakstu, apmeklējiet EASA Pro.

Darbs kopā — Valde un EASA izpilddirektors

EASA Executive DirectorEASA izpilddirektoru ieceļ EASA valde. Lai gan viņš savu pienākumu izpildē ir neatkarīgs, viņš regulāri atskaitās Valdei par Aģentūras darbību, jaunumiem saistībā ar budžeta situāciju un vajadzībām, informē par aktuālajiem jautājumiem un norisēm un tādējādi sniedz Valdei nepieciešamo pārskatu.

Līdz ar regulāru atskaišu sagatavošanu, izpilddirektors uz ad hoc pamata arī cieši sadarbojas ar Valdi un Valdes priekšsēdētāju. 

Valdes sekretariāts 

Valdes sekretariāts ne tikai nodrošina regulāras Valdes sanāksme, bet arī rūpējas par daudzajiem administratīvajiem un organizatoriskajiem aspektiem, kas saistīti ar Valdes darbību.