Upravni odbor agencije EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Določanje prednostnih nalog agencije EASA in spremljanje njenega delovanja – zagotavljanje neodvisnosti agencije

Upravnemu odboru agencije EASA je bila zaupana naloga, da opredeli prednostne naloge agencije, določi njen proračun in izvaja spremljanje njenih dejavnosti, s čemer bo agenciji zagotovil sposobnost ohraniti najvišjo raven varnosti v letalstvu in varstva okolja v Evropi, hkrati pa ji omogočil, da ostane neodvisna od političnih in gospodarskih pritiskov.  

Agencija EASA je v središču strategije Evropske unije za varnost v letalstvu, kar pomeni, da ji je bilo zaupano obsežno poslanstvo, ki zahteva natančno načrtovanje, upravljanje proračuna ter pregleden način spremljanja in določanja prednostnih nalog. Agencija EASA ima vzpostavljen kakovosten mehanizem načrtovanja in poročanja ter skozi vse leto pripravlja poročila o načrtovanju in proračunu, s katerimi redno seznanja upravni odbor. Tesni odnosi med agencijo EASA in njenim upravnim odborom zagotavljajo, da se vprašanja, povezana z varnostjo v letalstvu in varstvom okolja, obravnavajo in rešujejo pravočasno, ob upoštevanju mnenj vseh udeleženih strani. 

Upravni odbor agencije EASA združuje predstavnike držav članic agencije EASA (držav članic EU in držav Efte) in Evropske komisije. V njem so kot opazovalci prav tako zastopani predstavniki sedmih tretjih držav in svetovalnega organa deležnikov agencije EASA (SAB), ki prihajajo predvsem iz letalske industrije.

Upravni odbor se redno sestaja in sprejema odločitve, ki podpirajo ključno načelo in cilj agencije, tj. zagotavljanje varnosti v letalstvu in varstva okolja v Evropi. Odločitve upravnega odbora se redno objavljajo na spletišču agencije EASA. 

Za ohranitev neodvisnosti upravnega odbora se pri vseh predstavnikih opravi preverjanje morebitnega nasprotja interesov, tako pred nastopom funkcije kot tudi vsakoletno. 

  • Obiščite spletišče EASA Pro in si oglejte, katere odločitve so bile sprejete v preteklih letih.

Spoznajte upravni odbor 

Predsednik in namestnik predsednika, ki ju izberejo člani upravnega odbora, imata ključno vlogo pri zagotavljanju njegovega nemotenega delovanja. Mandat predsednika in namestnika predsednika traja štiri leta z možnostjo enkratnega podaljšanja za nadaljnja štiri leta.

Predsednik upravnega odbora: Piotr Samson 
Piotr Samson, predsednik poljskega pristojnega organa za civilno letalstvo od leta 2016 dalje, je bil leta 2019 izvoljen za predsednika upravnega odbora Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu. V upravni odbor je prinesel bogate vodstvene izkušnje in poglobljeno znanje, ki ga črpa iz svoje 20-letne poklicne kariere, vključno na področju letalstva, in svoje večletne vključenosti v delovanje odbora.

„V veliko čast mi je, da predsedujem tako uglednemuP. Samson organu, kot je upravni odbor agencije EASA. Sebe v prvi vrsti vidim kot spodbujevalca in odločnega podpornika strateške vloge agencije EASA v evropskem in svetovnem letalstvu. Zame je agencija EASA vzor uspeha, ki ga je mogoče doseči s tesnim sodelovanjem in skupnimi cilji.
Funkciji, ki ju opravljam v Eurocontrolu in Evropski konferenci civilnega letalstva (ECAC), sta mi omogočili, da evropsko letalsko politiko vidim na celovit in objektiven način.  Menim, da je to edinstveno in celovito gledišče najpomembnejša prednost, ki jo lahko uporabim pri vodenju in podpiranju nadaljnjega razvoja agencije, ter ključni dejavnik, ki omogoča plodno sodelovanje in uspeh njenih članov.“

Namestnik predsednika upravnega odbora: Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman je od leta 2018 generalni direktor za civilno letalstvo na nemškem zveznem ministrstvu za promet in digitalno infrastrukturo. 

„V letalstvu je varnost na prvem mestu. Upravni odbor zagotavlja skupne dogovore med državami članicami in podpira agencijo EASA pri ohranjanju in doseganju njenih ambicioznih ciljev.“

Člani 

Upravni odbor sestavljajo člani, ki jih imenujejo države članice agencije EASA in Evropska komisija. Poleg tega lahko države članice imenujejo največ dva namestnika, ki zastopata člana v njegovi odsotnosti. Vsak predstavnik je imenovan zaradi svojega znanja, izkušenj in zavezanosti na področju civilnega letalstva. Njihov mandat traja štiri leta in ga je mogoče podaljšati.

Opazovalci 

Upravni odbor lahko po potrebi k sodelovanju povabi tudi predstavnike evropskih tretjih držav, ki niso članice agencije EASA, in predstavnike industrije, ter jim podeli status opazovalca v upravnem odboru. Trenutno ima status opazovalca sedem držav in štirje predstavniki industrije iz svetovalnega organa deležnikov agencije EASA (SAB), da se zagotovi ustrezna vseevropska razsežnost, kar prispeva k izboljšanju varnosti v civilnem letalstvu po vsej Evropi.
Poleg tega lahko upravni odbor k udeležbi na sestankih povabi strokovnjake in osebe, katerih mnenje o določenih vprašanjih bi lahko dalo pomemben prispevek.

Kdo lahko glasuje?

Skupno je 29 glasov (27 iz vsake države članice in dva iz Evropske komisije). 
Vsak imenovani član ima en glas. Imenovani člani iz držav članic Efte nimajo glasovalnih pravic, čeprav so te države polnopravne članice EASA. Glasovanje običajno poteka na sejah upravnega odbora, lahko pa se izvede tudi s pisnim postopkom.

Glasovanje v upravnem odboru

  • Za ogled seznama članov, opazovalcev in njihovih namestnikov obiščite spletišče EASA Pro.

Sodelovanje – upravni odbor in izvršni direktor agencije EASA

EASA Executive DirectorIzvršnega direktorja agencije EASA imenuje njen upravni odbor. Medtem ko je pri opravljanju svojih nalog neodvisen, upravnemu odboru redno poroča o dejavnostih agencije, posodobitvah proračuna in proračunskih zahtev, ozavešča o aktualnih vprašanjih in napredku ter tako upravnemu odboru daje potreben pregled razmer.

Poleg rednega poročanja o dejavnostih izvršni direktor na priložnostni osnovi tesno sodeluje z upravnim odborom in predsednikom upravnega odbora. 

Sekretariat upravnega odbora 

Sekretariat upravnega odbora ne zagotavlja le rednega sestajanja upravnega odbora, temveč skrbi tudi za številne upravne in organizacijske vidike njegovega delovanja.