Upravni odbor EASA-e

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Utvrđivanje prioriteta EASA-e i praćenje njezina rada – osiguravanje neovisnosti EASA-e

Upravnom odboru EASA-e povjerene su potrebne ovlasti za utvrđivanje prioriteta EASA-e, utvrđivanje njezina proračuna i praćenje rada Agencije kako bi se osiguralo da može održati najvišu razinu sigurnosti zračnog prometa i zaštite okoliša u Europi, a da pritom bude neovisna o političkom i gospodarskom pritisku.  

EASA je središnji dio strategije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, što znači da ima široku misiju koja zahtijeva detaljno planiranje, upravljanje proračunom i transparentan način praćenja i određivanja prioriteta. EASA ima uspostavljen pouzdan mehanizam planiranja i izvješćivanja te dostavlja izvješća o planiranju i proračunu tijekom cijele godine, koja dijeli s Upravnim odborom. Bliska povezanost između EASA-e i njezina Upravnog odbora osigurava pravodobno bavljenje pitanjima povezanim sa sigurnošću zračnog prometa i zaštitom okoliša te njihovo rješavanje, uzimajući u obzir sva mišljenja.  

Upravni odbor EASA-e okuplja predstavnike država članica EASA-e (države članice EU-a i države EFTA-e) i Europske komisije. Sedam trećih zemalja i savjetodavno tijelo EASA-e za dionike (SAB) sa svojim članovima, prvenstveno iz zrakoplovne industrije, također su zastupljeni i sudjeluju kao promatrači.

Odbor se redovito sastaje i donosi odluke u prilog ključnom načelu i cilju osiguravanja sigurnosti zračnog prometa i zaštite okoliša u Europi. Odluke koje donosi Upravni odbor redovito se objavljuju na internetskim stranicama EASA-e. 

Kako bi se osiguralo da Odbor zadrži svoju neovisnost, svi se predstavnici provjeravaju u pogledu mogućeg sukoba interesa prije preuzimanja svojih uloga i na godišnjoj osnovi. 

  • Posjetite portal EASA Pro kako biste vidjeli koje su odluke donesene tijekom godina.

Upoznajte Upravni odbor 

Predsjednik i zamjenik predsjednika, koje biraju njegovi članovi, imaju ključnu ulogu u neometanom radu i funkcioniranju Odbora. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine, uz mogućnost jednog produljenja na još četiri godine.

Predsjednik Upravnog odbora: G. Piotr Samson 
Piotr Samson, predsjednik poljskog tijela za civilno zrakoplovstvo od 2016., izabran je za predsjednika Upravnog odbora Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa u 2019. S više od dvadeset godina stručnog iskustva, uključujući zrakoplovstvo i njegovo sudjelovanje u Upravnom odboru tijekom niza godina, Odbor ima koristi od njegova vodstva i opsežnog znanja koje posjeduje.

„Velika mi je čast i privilegija predsjedati tako uglednimP. Samson tijelom kao što je Upravni odbor EASA-e. Smatram se prvenstveno katalizatorom i snažnim zagovornikom strateške uloge EASA-e u europskom i globalnom zračnom prometu. EASA je za mene primjer uspjeha koji se može postići suradnjom i ostvarivanjem zajedničkih ciljeva.
Druge dvije neizvršne funkcije koje imam u Eurocontrolu i ECAC-u omogućile su mi da europsku zrakoplovnu politiku vidim na sveobuhvatan i objektivan način.  Tu jedinstvenu i holističku perspektivu smatram ključnim sredstvom za vođenje i potporu daljnjem razvoju Agencije te ključnim pokretačem uspješne suradnje i uspjeha njezinih članova.”

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora: G. Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman glavni je direktor civilnog zrakoplovstva u njemačkom Saveznom ministarstvu prometa i digitalne infrastrukture od 2018. 

„U zračnom prometu je sigurnost na prvom mjestu. Upravni odbor osigurava zajednički dogovor među državama članicama i podupire EASA-u u održavanju i ispunjavanju njezinih ambicioznih ciljeva.”

Članovi 

Upravni odbor sastoji se od članova koje imenuju svaka država članica EASA-e i Europska komisija. Osim toga, države članice mogu imenovati najviše dva zamjenika koji predstavljaju člana/članicu u njegovoj/njezinoj odsutnosti. Svaki se predstavnik imenuje na temelju svojeg znanja, iskustva i predanosti u području civilnog zrakoplovstva. Mandat traje četiri godine i može se produžiti.

Promatrači 

Prema potrebi, Upravni odbor može pozvati predstavnike europskih trećih zemalja koje nisu članice EASA-e, kao i predstavnike industrije, da imaju status promatrača u Upravnom odboru. Trenutačno je sedam država dobilo status promatrača te četiri predstavnika industrije iz savjetodavnog tijela EASA-e za dionike (SAB) kako bi se osigurala odgovarajuća paneuropska dimenzija i kako bi se olakšalo poboljšanje sigurnosti civilnog zrakoplovstva diljem Europe.
Osim toga, Odbor može pozvati stručnjake i osobe čije bi mišljenje o određenim pitanjima moglo biti od interesa da prisustvuju sastancima, ovisno o pojedinom slučaju.

Tko može glasati?

Ukupno je 29 glasova (27 iz svake države članice i 2 iz Europske komisije). 
Svaki imenovani član ima jedan glas. Međutim, imenovani članovi iz država članica EFTA-e nemaju pravo glasa, iako su te države punopravne članice EASA-e. Glasanje se obično održava na sjednicama Odbora, ali se može provesti i pisanim postupkom.

Glasanje Upravnog odbora

  • Za potpuni popis članova, promatrača i njihovih zamjenika posjetite portal EASA Pro.

Suradnja – Upravni odbor i izvršni direktor EASA-e

EASA Executive DirectorIzvršnog direktora EASA-e imenuje Upravni odbor EASA-e. Iako je neovisan u obavljanju svojih dužnosti, redovito izvješćuje Upravni odbor o aktivnostima Agencije, novostima o proračunskom stanju i zahtjevima, podiže svijest o aktualnim pitanjima i razvoju događaja te Upravnom odboru daje potreban pregled.

Osim redovitih ažuriranja, izvršni direktor blisko surađuje s Upravnim odborom i predsjednikom Upravnog odbora na ad hoc osnovi. 

Tajništvo Upravnog odbora 

Tajništvo Upravnog odbora ne samo da osigurava redovito sastajanje Odbora, već se brine i o brojnim administrativnim i organizacijskim aspektima funkcioniranja Upravnog odbora.