Az EASA igazgatótanácsa

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Az EASA prioritásainak meghatározása és tevékenységeinek felügyelete – az EASA függetlenségének biztosítása

Az EASA igazgatótanácsát felruházták az ahhoz szükséges hatáskörökkel, hogy meghatározza az EASA prioritásait, megállapítsa annak költségvetését, és felügyelje az Ügynökség tevekénységeit annak biztosítása érdekében, hogy az EASA mindenféle politikai, illetve gazdasági nyomástól függetlenül képes legyen fenntartani Európa-szerte a légi közlekedés biztonságának és a környezet védelmének a legmagasabb szintjét.  

Az EASA áll az Európai Unió repülésbiztonsági stratégiájának középpontjában, ami azt jelenti, hogy széles körű küldetésének teljesítéséhez részletes tervezésre, hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodásra, valamint a prioritások meghatározásának és nyomon követésének átfogó módszereire van szükség. Az EASA szilárd tervezési és jelentéstételi mechanizmussal rendelkezik, és az év során rendszeresen készít tervezési és költségvetési jelentéseket, amelyeket benyújt az igazgatótanácsnak. Az EASA és az igazgatótanács közötti szoros kapcsolat szavatolja, hogy a légi közlekedés biztonságával és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel a kellő időben foglalkozzanak, azokat időben kezeljék, és az összes vélemény figyelembevételével találjanak megoldást rájuk. 

Az EASA igazgatótanácsát az EASA-tagállamok (az Európai Unió tagállamai és az EFTA-államok), valamint az Európai Bizottság képviselői alkotják. Az igazgatótanács munkájában megfigyelőként vesz részt hét nem uniós ország, valamint az EASA érdekelt feleinek tanácsadó testülete, melynek tagjai elsősorban a légiközlekedési ágazat képviselői.

Az igazgatótanács rendszeres időközönként tartja üléseit, és határozatait kulcsfontosságú alapelvének és egyben céljának, a légi közlekedés biztonsága és a környezetvédelem Európa-szerte történő biztosításának alátámasztása érdekében hozza meg. Az igazgatótanács által hozott határozatokat rendszeresen közzéteszik az EASA weboldalán. 

Az igazgatótanács függetlenségének megőrzése érdekében annak valamennyi tagja esetében ellenőrzik, hogy nem áll-e fenn összeférhetetlenség. Ezt az ellenőrzést megbízatásuk kezdetét megelőzően végzik el, majd évente megismétlik. 

  • Látogasson el az EASA Pro weboldalra, ahol elolvashatja, milyen határozatokat hozott az igazgatótanács az évek során.

Az igazgatótanács bemutatása 

A tagok által megválasztott elnök és alelnök kiemelt szerepet töltenek be az igazgatótanács által végzett munka zavartalanságának biztosításában. Az elnök és az alelnök megbízatása négy évre szól, amely egy alkalommal, további négy évre meghosszabbítható.

Az igazgatótanács elnöke: Piotr Samson 
Piotr Samson 2016 óta a lengyelországi polgári légi közlekedési hatóság elnöke; az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége igazgatótanácsának elnökévé 2019-ben választották meg. Több mint húsz év szakmai tapasztalattal rendelkezik többek között a légi közlekedés terén, és már több éve részt vesz az igazgatótanács munkájában, így vezetői készségei és beható ismeretei az igazgatótanács számára nagy előnyt jelentenek.

„Nagy megtiszteltetés és egyben kitüntetés számomra, hogy egy ilyen tekintélyes testület elnöki tisztjét láthatom el, mint az EASA igazgatótanácsa.P. Samson Elsősorban olyan katalizátorként tekintek erre a feladatomra, amely határozott támogatást nyújt az EASA által az európai és a globális légi közlekedéssel kapcsolatban betöltött stratégiai szerephez. Számomra az EASA tevékenysége azt példázza, hogy milyen sikereket tudunk elérni a közös célok érdekében folytatott együttműködés révén.
Két másik, nem vezetői pozíciót is betöltök, egyrészt az Eurocontrol, másrészt az ECAC szervezetében, és ezek hozzásegítettek ahhoz, hogy átfogó és tárgyilagos képet tudjak alkotni az európai légiközlekedési szakpolitikáról.  Úgy vélem, hogy ez az egyedi és holisztikus megközelítés kulcsfontosságú eszközt jelent az Ügynökség további fejlődésének irányításához és támogatásához, és egyúttal kiemelten fontos tényező a gyümölcsöző együttműködés és az EASA-tagok által elért sikerek lehetővé tételében.”

Az igazgatótanács alelnöke: Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman 2018 óta a német szövetségi közlekedési és digitális infrastruktúráért felelős minisztérium polgári légiközlekedési főigazgatója. 

„A légi közlekedésben a biztonság az első. Az igazgatótanács feladata gondoskodni a közös megállapodásokról a tagállamok között, valamint támogatni az EASA-t ambiciózus céljainak fenntartásában és megvalósításában.”

A tagok 

Az igazgatótanács az egyes EASA-tagállamok és az Európai Bizottság által jelölt tagokból tevődik össze. Ezenkívül a tagállamok legfeljebb két póttagot jelölhetnek, akik a tagot annak távollétében képviselik. Minden képviselőt a polgári légi közlekedés területén szerzett ismereteik, tapasztalatuk és elkötelezettségük alapján neveznek ki. A tagok megbízatása négy évre szól, mely időtartam meghosszabbítható.

A megfigyelők 

Az igazgatótanács adott esetben meghívhatja nem uniós, nem EASA-tagállamok és az ágazat képviselőit, hogy megfigyelőként vegyenek részt a munkájában. A ténylegesen páneurópai képviselet biztosítása érdekében jelenleg hét ország és az EASA érdekelt feleinek tanácsadó testülete négy ágazati képviselője rendelkezik megfigyelői státusszal annak érdekében, hogy Európa-szerte elősegítsék a polgári légi közlekedés biztonságának fokozását.
Emellett az igazgatótanács eseti alapon meghívhat az üléseire olyan szakértőket és egyéb személyeket, akiknek bizonyos konkrét kérdésekkel kapcsolatos véleménye érdeklődésre tarthat számot.

Kik jogosultak a szavazásra?

A tagoknak összesen 29 szavazatuk van (minden tagállam egy – azaz összesen 27 –, míg az Európai Bizottság két szavazattal rendelkezik). 
Az egyes képviselők egy-egy szavazatot adhatnak le. Annak ellenére, hogy ezek az országok az EASA teljes jogú tagjai, az EFTA-tagállamokból kinevezett tagok nem rendelkeznek szavazati joggal. A szavazás általában az igazgatótanács ülésein történik, de írásbeli eljárással is lefolytatható.

Igazgatótanácsi szavazás

  • A tagok, a megfigyelők és a póttagok teljes körű jegyzéke az EASA Pro weboldalon található.

Együttműködés – Az igazgatótanács és az EASA ügyvezető igazgatója

EASA Executive DirectorAz EASA ügyvezető igazgatóját az EASA igazgatótanácsa nevezi ki. Bár az ügyvezető igazgató függetlenül jár el feladatainak teljesítése során, rendszeresen jelentést tesz az igazgatótanácsnak az Ügynökség tevékenységeiről, aktuális információkkal szolgál a költségvetési helyzetről és a kapcsolódó szükségletekről, felhívja az igazgatótanács figyelmét az aktuális kérdésekre és fejleményekre, és ezáltal biztosítja az igazgatótanács számára a szükséges áttekintő információkat.

A rendszeres jelentések mellett az ügyvezető igazgató eseti alapon is szoros együttműködést folytat az igazgatótanáccsal és annak elnökével. 

Az igazgatótanács titkársága 

Az igazgatótanács titkársága nemcsak az ülések rendszeres összehívásáról gondoskodik, hanem elvégzi az igazgatótanács működéséhez kapcsolódó számos egyéb adminisztratív és szervezeti feladatot is.