Управителният съвет на EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Определяне на приоритетите и контролиране на дейността на EASA — гарантиране на независимостта на EASA

Управителният съвет на EASA разполага с необходимите правомощия да определя приоритетите на EASA, да съставя бюджета и да наблюдава дейността на Агенцията, за да се гарантира, че EASA е в състояние да поддържа най-високо равнище на авиационна безопасност и опазване на околната среда в Европа, като същевременно е независима от политически и икономически натиск.  

EASA заема централно място в стратегията на Европейския съюз за авиационна безопасност. Това означава, че агенцията има обширна мисия, която изисква подробно планиране, управление на бюджета и прозрачен начин за наблюдение и определяне на приоритетите. EASA разполага със стабилен механизъм за планиране и докладване и предоставя доклади за планирането и бюджета през цялата година, които споделя с управителния съвет. Тясната връзка между EASA и управителния съвет гарантира, че въпросите, свързани с авиационната безопасност и опазването на околната среда, се определят, разглеждат и решават своевременно, като се вземат предвид всички становища. 

В управителния съвет на EASA са включени представители от държавите —членки на EASA (държавите — членки на ЕС, и държавите от ЕАСТ), и Европейската комисия. Също така са представени и участват като наблюдатели седем трети държави и консултативният орган на заинтересованите страни на EASA, чийто членове са привлечени предимно от отрасъла на въздухоплаването.

Управителният съвет заседава редовно и взема решенията си в подкрепа на основния принцип и цел да се гарантира авиационната безопасност и опазването на околната среда в Европа. Решенията, взети от управителния съвет, се публикуват редовно на уебсайта на EASA. 

За да се гарантира, че управителният съвет е независим, преди да поемат ролята си, всички представители преминават проверка за възможен конфликт на интереси. Тази проверка се извършва ежегодно след това. 

  • За да видите какви решения са взети през годините, посетете EASA Pro.

Запознайте се с управителния съвет 

Председателят и заместник-председателят, избрани между членовете, осигуряват нормалната работа и функциониране на управителния съвет. Мандатът на председателя и заместник-председателя е четири години, като може да се удължи с още четири години.

Председател на управителния съвет: Пьотр Самсон 
Пьотр Самсон, председател на органа за гражданско въздухоплаване на Полша от 2016 г., е избран за председател на управителния съвет на агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз през 2019 г. С повече от двадесет години професионален опит, включително във въздухоплаването, и участието му в управителния съвет в продължение на години, Пьотр Самсон е от полза за управителния съвет с ръководните си умения и задълбочените си познания.

„За мен е голяма чест и привилегия да съм председател на един толкова високо квалифициранП. Самсон орган като управителния съвет на EASA. Считам, че преди всичко съм катализатор и силен поддръжник на стратегическата роля на EASA в европейското и световното въздухоплаване. За мен EASA е пример за успех, който може да се постигне чрез сътрудничество и споделяне на общи цели.
Другите две длъжности без изпълнителни функции, които заемам в Евроконтрол и Европейската конференция за гражданска авиация, ми помогнаха да придобия цялостен и задълбочен и поглед върху политиката в областта на въздухоплаването в Европа.  Считам, че тази уникална и цялостна перспектива е решаващо предимство за ръководенето и подпомагането на по-нататъшното развитие на Агенцията и е ключов фактор за плодотворното сътрудничество и успеха на нейните членове.“

Заместник-председател на управителния съвет: Йохан Фридрих Колсман Йохан Фр. Колсман
Йохан Фридрих Колсман е генерален директор на гражданската авиация във Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура на Германия от 2018 г. 

„В авиацията безопасността е на първо място. Управителният съвет осигурява споделено разбиране между държавите членки и подпомага EASA да поддържа и постигне амбициозните си цели.“

Членове 

Управителният съвет се състои от членове, определени от всяка държава членка на EASA и Европейската комисия. Освен това държавите членки могат да определят до двама заместници в случай на отсъствие. Всеки представител се определя въз основа на познания, опит и ангажираност в областта на гражданската авиация. Мандатът е четири години и може да се удължи.

Наблюдатели 

Когато е целесъобразно, управителният съвет може да покани представители от трети държави, които не членки на EASA, както и представители на индустрията, като им даде статут на наблюдатели в управителния съвет. Понастоящем седем държави, както и четирима представители от консултативния орган на заинтересованите страни на EASA, имат статут на наблюдатели, за да се осигури подходящо общоевропейско измерение с цел улеснено подобряване на безопасността на гражданската авиация в цяла Европа.
Освен това, според отделния случай, управителният съвет може да покани експерти и лица да присъстват на заседания, тъй като становището им по конкретни въпроси може да представлява интерес.

Кой може да гласува?

Има общо 29 гласа (27 от всяка държава членка и 2 от Европейската комисия). 
Всеки определен член има един глас. Назначените членове от държавите членки на ЕАСТ обаче нямат право на глас, въпреки че тези държави са пълноправни членове на EASA. Гласуването обикновено се провежда по време на заседанията на управителния съвет, но може да се извърши и чрез писмена процедура.

УС-гласуване

  • За пълния списък на членовете, наблюдателите и заместниците им посетете EASA Pro.

Съвместна работа — Управителен съвет и изпълнителен директор на EASA

EASA Executive DirectorИзпълнителният директор на EASA се назначава от управителния съвет на EASA. Въпреки че е независим при изпълнение на задълженията си, изпълнителният директор редовно докладва на управителния съвет дейностите на агенцията, актуална информация относно бюджетното състояние и изисквания, повишава осведомеността по текущи въпроси и развития и по този начин му предоставя необходимия преглед.

Освен за редовно представяне на актуална информация, изпълнителният директор си сътрудничи тясно с управителния съвет и председателя на управителния съвет според случая. 

Секретар на управителния съвет 

Секретарят на управителния съвет не само се грижи за редовното провеждане на заседанията, но също така се занимава с многото административни и организационни аспекти, свързани с работата на управителния съвет.