EASA valdyba

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Nustatyti prioritetai ir stebima veikla suteikia EASA nepriklausomybę

EASA valdyba turi reikiamus įgaliojimus nustatyti EASA prioritetus, sudaryti biudžetą ir stebėti veiklą, siekiant užtikrinti, kad EASA galėtų palaikyti aviacijos saugą ir aplinkos apsaugą Europoje aukščiausiu lygiu, ir nepriklausytų nuo politinio ir ekonominio spaudimo.  

EASA yra svarbiausia Europos Sąjungos aviacijos saugos strategijos dalis – ji vykdo plataus masto misiją, kuriai būtinas išsamus planavimas, biudžeto valdymas ir skaidrus stebėjimas ir prioritetų nustatymas. EASA įdiegtas patikimas planavimo ir ataskaitų teikimo mechanizmas, be to, Agentūra visus metus valdybai teikia planavimo ir biudžeto ataskaitas. EASA glaudžiai bendradarbiauja su valdyba ir siekia, kad su aviacijos sauga ir aplinkos apsauga susiję klausimai būtų sprendžiami laiku ir atsižvelgiant į visas nuomones. 

EASA valdybą sudaro EASA valstybių narių (ES valstybių narių ir ELPA valstybių) ir Europos Komisijos atstovai. Septynių trečiųjų valstybių ir EASA suinteresuotųjų šalių patariamojo organo, kurio dauguma narių yra susiję su aviacijos sektoriumi, atstovai dalyvauja kaip stebėtojai.

Valdyba reguliariai renkasi į posėdžius ir priima sprendimus, kuriais įgalinamas pagrindinis EASA principas ir tikslas – užtikrinti aviacijos saugą ir aplinkos apsaugą Europoje. Valdybos priimti sprendimai reguliariai skelbiami EASA svetainėje. 

Siekiant užtikrinti, kad valdyba išliktų nepriklausoma, prieš pradėdami eiti pareigas ir kasmet visi atstovai yra tikrinami dėl galimo interesų konflikto. 

  • Per šį laikotarpį priimti sprendimai skelbiami svetainės skiltyje „EASA Pro“.

Valdybos sudėtis 

Svarbiausia valdybos narių išrinkto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo funkcija – užtikrinti sklandų valdybos darbą ir veikimą. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija trunka ketverius metus ir gali būti kartą pratęsiama papildomam ketverių metų laikotarpiui.

Valdybos pirmininkas Piotr Samson 
Piotr Samson nuo 2016 m. eina Lenkijos civilinės aviacijos administracijos pirmininko pareigas, o 2019 m. buvo išrinktas Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros valdybos pirmininku. Valdyba yra patenkinta daugiau nei dvidešimties metų profesinę patirtį, įskaitant aviacijos srities veiklą, ilgametį darbą valdyboje ir gilias žinias turinčio pirmininko vadovavimu.

„Man didelė garbė ir malonumas pirmininkauti tokiam svarbiamP. Samson valdymo organui kaip EASA valdyba. Save visų pirma laikau EASA strateginio vaidmens Europos ir pasaulio aviacijoje puoselėtoju ir aktyviu rėmėju. Man EASA yra sėkmės, kurią galima pasiekti bendradarbiaujant ir siekiant bendrų tikslų, pavyzdys.
Kitos dvi Europos saugios oro navigacijos organizacijoje ir Europos civilinės aviacijos konferencijoje (ECAC) užimamos nevadovaujamos pareigos leido man visapusiškai ir objektyviai pažvelgti į Europos aviacijos politiką.  Manau, kad ši unikali ir holistinė perspektyva yra reikšmingas ypatumas, padedantis vadovauti ir prisidėti prie tolesnės Agentūros plėtros, ir pagrindinis vaisingo bendradarbiavimo ir jos narių sėkmės veiksnys.“

Valdybos pirmininko pavaduotojas Johann Friedrich Colsman J. F. Colsman
Johann Friedrich Colsman nuo 2018 m. eina Vokietijos federalinės transporto ir skaitmeninės infrastruktūros ministerijos civilinės aviacijos generalinio direktoriaus pareigas. 

„Aviacijoje svarbiausias yra saugumas. Valdyba užtikrina, kad tarp valstybių narių vyrautų bendras sutarimas, ir padeda EASA išlaikyti ir siekti plataus užmojo tikslų.“

Nariai 

Valdybą sudaro kiekvienos EASA valstybės narės ir Europos Komisijos paskirti nariai. Be to, valstybės narės gali paskirti ne daugiau kaip du pakaitinius narius, kurie atstovauja nariui jam nesant. Kiekvienas atstovas skiriamas atsižvelgiant į turimas civilinės aviacijos srities žinias, patirtį ir veiklą. Kadencija trunka ketverius metus ir gali būti pratęsiama.

Stebėtojai 

Prireikus valdyba gali pakviesti EASA nepriklausančių trečiųjų Europos šalių ir sektoriaus atstovus ir suteikti jiems stebėtojo valdyboje statusą. Šiuo metu stebėtojų statusas suteiktas septynioms valstybėms ir keturiems sektoriaus atstovams iš EASA suinteresuotųjų šalių patariamojo organo. Taip užtikrinamas tinkamas atstovavimas Europai platesniu mastu ir prisidedama prie civilinės aviacijos saugos visoje Europoje gerinimo.
Be to, esant būtinybei, valdyba į posėdžius gali kviesti specialistus ir asmenis, kurių nuomonė tam tikrais klausimais gali būti svarbi.

Kas gali balsuoti?

Iš viso balsuoja 29 nariai (27 atstovauja kiekvienai valstybei narei ir 2 – Europos Komisijai). 
Kiekvienas paskirtas narys turi vieną balsą. Tačiau ELPA valstybių narių paskirti nariai neturi balsavimo teisės, nors šios valstybės yra visateisės EASA narės. Balsavimas paprastai vyksta valdybos posėdžių metu, tačiau gali būti vykdomas ir taikant rašytinę procedūrą.

Valdybos balsavimas

  • Visą narių, stebėtojų ir pakaitinių narių sąrašą galite rasti svetainės skiltyje „EASA Pro“.

Bendradarbiavimas. Valdyba ir EASA vykdomasis direktorius

EASA vykdomąjį direktorių skiria EASA valdyba. Vykdomasis direktorius savarankiškai vykdo pareigas, tačiau reguliariai teikia valdybai ataskaitas apie Agentūros veiklą, naujausią informaciją apie biudžeto padėtį ir poreikius, supažindina su einamaisiais klausimais bei informuoja apie pokyčius ir suteikia valdybai reikiamą bendro pobūdžio informaciją.

Vykdomasis direktorius ne tik reguliariai teikia naujausią su biudžetu susijusią informaciją, bet ir, iškilus konkretiems klausimams, glaudžiai bendradarbiauja su valdyba ir valdybos pirmininku. 

Valdybos sekretoriatas 

Valdybos sekretoriatas užtikrina, kad valdyba reguliariai rinktųsi į posėdžius, ir atlieka įvairius su valdybos veikla susijusius administracinius ir organizacinius darbus.