Raad van beheer van EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Prioriteiten stellen en activiteiten controleren – waken over de onafhankelijkheid van EASA

De raad van beheer van EASA beschikt over de nodige bevoegdheden om de prioriteiten van het Agentschap af te bakenen, zijn begroting vast te stellen en zijn activiteiten te controleren, om te garanderen dat EASA aan het allerhoogste niveau van luchtvaartveiligheid en milieubescherming in Europa kan voldoen en niet ten prooi valt aan politieke en economische druk.  

EASA is de spil van de strategie voor luchtvaartveiligheid in de EU. Vanwege zijn brede taakopdracht heeft het Agentschap behoefte aan nauwgezette planning, gedetailleerd begrotingsbeheer en transparante methoden voor het vaststellen en controleren van prioriteiten. EASA beschikt over een robuust plannings- en verslagleggingsmechanisme. Het Agentschap stelt het hele jaar door regelmatig planningsdocumenten en begrotingsverslagen op en legt deze documenten voor aan de raad van beheer. EASA werkt nauw samen met zijn raad van beheer om ervoor te zorgen dat vraagstukken op het gebied van luchtvaartveiligheid en milieubescherming tijdig aan de orde worden gesteld, worden aangepakt en worden verholpen. In dat proces worden alle verschillende standpunten in overweging genomen. 

De raad van beheer van EASA bestaat uit vertegenwoordigers van de EASA-lidstaten (landen die lid zijn van de EU en de EVA) en van de Europese Commissie. Daarnaast nemen ook vertegenwoordigers van zeven derde landen en het adviesorgaan van EASA-belanghebbenden als waarnemers deel aan de vergaderingen van de raad van beheer.

De raad komt regelmatig bijeen en richt zijn besluitvorming in de eerste plaats op het beginsel en de doelstelling van het waarborgen van luchtvaartveiligheid en milieubescherming in Europa. De besluiten van de raad van beheer worden regelmatig bekendgemaakt op de EASA-website. 

Om de onafhankelijkheid van de raad veilig te stellen worden alle vertegenwoordigers doorgelicht om eventuele belangenconflicten op te sporen, niet alleen voordat zij hun taken opnemen, maar ook elk jaar daarna. 

  • Op EASA Pro vindt u alle besluiten die in de loop van de jaren zijn vastgesteld.

Maak kennis met de raad van beheer 

De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter en een vicevoorzitter, die allebei een essentiële rol vervullen in de vlotte werking van de raad. De ambtstermijn van de voorzitter en de vicevoorzitter bedraagt vier jaar en kan één keer met vier jaar worden verlengd.

Voorzitter van de raad van beheer: Piotr Samson 
Voordat hij in 2019 werd verkozen tot voorzitter van de raad van beheer van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, was Piotr Samson sinds 2016 voorzitter van de burgerluchtvaartautoriteit van Polen. Onder zijn leiderschap plukt de raad van beheer de vruchten van de diepgaande kennis en uitgebreide ervaring die hij heeft opgedaan in zijn carrière in de luchtvaartsector, die meer dan twee decennia omspant. Hij draaide voor zijn verkiezing bovendien al een paar jaar mee in de raad van beheer van EASA.

“Het is een grote eer en een groot voorrecht om een prominenteP. Samson instantie als de raad van beheer van EASA te mogen voorzitten. Ik zie mezelf in de eerste plaats als katalysator voor en fervent voorvechter van de strategische rol van EASA in de Europese en wereldwijde luchtvaart. Ik beschouw EASA als een schoolvoorbeeld van het succes dat kan worden bereikt als we de handen ineenslaan en gezamenlijke doelen nastreven.
Dankzij mijn twee andere niet-uitvoerende functies bij Eurocontrol en ECAC heb ik een alomvattende, objectieve kijk op het Europese luchtvaartbeleid.  Dit unieke holistische perspectief is naar mijn mening van onschatbare waarde bij het aansturen en ondersteunen van de verdere ontwikkeling van het Agentschap en kan een sleutelrol spelen in de productieve samenwerkingsverbanden tussen de leden met het oog op hun succes.”

Vicevoorzitter van de raad van beheer: Johann Friedrich Colsman J.F. Colsman
Johann Friedrich Colsman bekleedt sinds 2018 de functie van directeur-generaal Burgerluchtvaart binnen het Duits federaal ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur. 

“In de luchtvaart staat veiligheid voorop. De raad van beheer zorgt ervoor dat de lidstaten een gezamenlijk bewustzijn opbouwen en ondersteunt EASA bij het handhaven en verwezenlijken van de ambitieuze doelstellingen van het Agentschap.”

Leden 

De raad van beheer bestaat uit leden die worden benoemd door de EASA-lidstaten en de Europese Commissie. Daarnaast kunnen de lidstaten twee plaatsvervangers benoemen, die het lid bij afwezigheid vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers worden aangesteld op basis van hun kennis, ervaring en inzet op het gebied van de burgerluchtvaart. Hun ambtstermijn duurt vier jaar en kan worden verlengd.

Waarnemers 

In voorkomend geval kan de raad van beheer vertegenwoordigers uit de sector en van Europese derde landen die geen lid zijn van EASA uitnodigen voor deelname als waarnemer in de raad van beheer. Momenteel hebben zeven landen en vier sectorvertegenwoordigers uit het adviesorgaan van EASA-belanghebbenden het recht om als waarnemer deel te nemen. Doel hiervan is de pan-Europese dimensie van het Agentschap kracht bij te zetten en zo de luchtvaartveiligheid in heel Europa te verbeteren.
De raad kan ook per geval deskundigen en personen die mogelijk een nuttige bijdrage kunnen leveren aan het debat over een specifieke kwestie uitnodigen om vergaderingen bij te wonen.

Wie heeft stemrecht?

Er zijn in totaal 29 stemgerechtigde leden (27 vertegenwoordigers van de lidstaten en twee van de Europese Commissie). 
Elk lid kan één stem uitbrengen. De vertegenwoordigers van de EVA-landen hebben geen stemrecht, hoewel deze landen wel volwaardige leden van EASA zijn. Er wordt doorgaans over kwesties gestemd tijdens vergaderingen van de raad van beheer, maar er kan ook een schriftelijke stemprocedure worden georganiseerd.

Stemmen in de raad van beheer

  • Een volledige lijst van alle leden, waarnemers en hun plaatsvervangers is te vinden op EASA Pro.

Zij aan zij – de raad van beheer en de uitvoerend directeur van EASA

EASA Executive DirectorDe uitvoerend directeur van EASA wordt benoemd door de raad van beheer. De uitvoerend directeur geniet onafhankelijkheid bij het vervullen van zijn taken, maar brengt wel regelmatig verslag uit aan de raad van beheer over de activiteiten van het Agentschap, alsook over de stand van zaken van de begroting en de behoeften ter zake. Hij brengt actuele kwesties en ontwikkelingen onder de aandacht en biedt de raad daarmee het nodige overzicht van de situatie.

Buiten de geregelde briefings werkt de uitvoerend directeur ook nauw samen met de raad van bestuur en de voorzitter daarvan wanneer specifieke omstandigheden daarom vragen. 

Secretaris van de raad van beheer 

De secretaris van de raad van beheer zorgt er niet alleen voor dat de raad regelmatig bijeenkomt, maar vervult ook de talloze administratieve en organisatorische taken die gepaard gaan met de werking van de raad.