EASA haldusnõukogu

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASA prioriteetide seadmine ja tegevuse järelevalve – EASA sõltumatuse tagamine

EASA haldusnõukogule on antud vajalik volitus määratleda EASA prioriteedid, koostada eelarve ja teha ameti tegevuse järelevalvet, tagamaks, et EASA suudab säilitada Euroopa lennundusohutuse ja keskkonnakaitse kõrgeima taseme, olles samal ajal sõltumatu poliitilisest ja majanduslikust survest.  

EASA on Euroopa Liidu lennundusohutuse strateegia keskmes, mis tähendab, et tal on ulatuslik missioon, mis nõuab üksikasjalikku planeerimist, eelarve haldamist ning läbipaistvust prioriteetide järelevalves ja seadmisel. EASA-l on tugev planeerimis- ja aruandlusmehhanism ning ta esitab kogu aasta jooksul kavandamis- ja eelarvearuandeid, mida ta jagab haldusnõukoguga. EASA ja haldusnõukogu tihe seos tagab, et lennundusohutuse ja keskkonnakaitse küsimusi käsitletakse, arutatakse ja lahendatakse õigeaegselt, arvestades kõiki arvamusi. 

EASA haldusnõukogu toob kokku EASA liikmesriikide (ELi liikmesriigid ja EFTA riigid) ja Euroopa Komisjoni esindajaid. Vaatlejatena on esindatud on ka seitse kolmandat riiki ja EASA sidusrühmade nõuandev organ, mille liikmed on peamiselt lennundustööstusest.

Haldusnõukogu koosolekud toimuvad korrapäraselt ja otsused toetavad peamist põhimõtet ja eesmärki – tagada lennundusohutus ja keskkonnakaitse Euroopas. Haldusnõukogu otsused avaldatakse korrapäraselt EASA veebilehel. 

Et tagada haldusnõukogu sõltumatus, kontrollitakse kõiki esindajaid enne ametisse asumist ja igal aastal, et neil ei oleks huvide konflikte. 

  • Kohas EASA Pro on haldusnõukogu otsused läbi aastate.

Tutvuge haldusnõukoguga 

Haldusnõukogu liikmed valivad esimehe ja aseesimehe, kellel on otsustav roll haldusnõukogu sujuva toimimise tagamisel. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on neli aastat, mida saab ühe korra pikendada nelja aasta võrra.

Haldusnõukogu esimees: Piotr Samson 
Piotr Samson, Poola tsiviillennundusameti president alates 2016. aastast, valiti 2019. aastal Euroopa Liidu Lennundusohutusameti haldusnõukogu esimeheks. Tal on üle kahekümne aasta töökogemust lennunduses ja ta on olnud aastaid haldusnõukogu liige, tuues sellele kasu juhioskuste ja põhjalike teadmistega.

„Mul on suur au ja eelis juhtida sellist väljapaistvat kogu nagu P. SamsonEASA haldusnõukogu. Pean ennast eelkõige katalüsaatoriks ja tugevaks toetajaks EASA strateegilisele rollile Euroopa ja ülemaailmses lennunduses. Minu jaoks on EASA näide edust, mida saab saavutada koostöö ja ühiste eesmärkide kaudu.
Minu mõlemad muud mittejuhtivad ametikohad Eurocontrolis ja ECAC-s on võimaldanud mul näha Euroopa lennunduspoliitikat terviklikult ja objektiivselt.  Pean seda ainulaadset ja terviklikku perspektiivi oluliseks vahendiks ameti edasise arengu juhtimisel ja toetamisel ning ameti liikmete viljaka koostöö ja edu üheks peamiseks teguriks.“

Haldusnõukogu aseesimees: Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman on olnud Saksamaa föderaalses transpordi ja digitaristu ministeeriumis tsiviillennunduse peadirektor alates 2018. aastast. 

„Lennundus on eelkõige ohutus. Haldusnõukogu tagab liikmesriikidevahelise ühismõistmise ja toetab EASAt tema ambitsioonikate eesmärkide jälgimisel ja saavutamisel.“

Liikmed 

Haldusnõukogu koosneb EASA iga liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni määratud liikmetest. Lisaks saavad liikmesriigid määrata kuni kaks asendusliiget, kes esindavad liiget tema äraolekul. Iga esindaja ametisse nimetamine lähtub tema teadmistest, kogemustest ja pühendumusest tsiviillennunduse valdkonnas. Ametiaeg on neli aastat ja seda saab pikendada.

Vaatlejad 

Kui asjakohane, võib haldusnõukogu kutsuda haldusnõukogusse vaatlejatena EASA-väliste kolmandate riikide ja tööstuse esindajaid. Praegu on vaatleja staatus antud seitsmele riigile ja neljale tööstuse esindajale EASA sidusrühmade nõuandvast organist, et luua tõeline üle-euroopaline mõõde, edendades tsiviillennundusohutust kogu Euroopas.
Lisaks võib haldusnõukogu kutsuda üksikkoosolekutele eksperte ja isikuid, kelle arvamus teatud teemadel võib pakkuda huvi.

Kes saavad hääletada?

Hääli on kokku 29 (kokku 27 igalt liikmesriigilt ja 2 Euroopa Komisjonilt). 
Igal määratud liikmel on üks hääl. EFTA liikmesriikide määratud liikmetel ei ole siiski hääleõigust, kuigi need riigid on EASA täisliikmed. Hääletamine toimub tavaliselt haldusnõukogu koosolekutel, kuid võib toimuda ka kirjaliku menetlusega.

Haldusnõukogu hääletamas

  • Liikmete, vaatlejate ja asendusliikmete täielik loetelu on kohas EASA Pro.

Töötades koos – haldusnõukogu ja EASA tegevdirektor

EASA Executive DirectorEASA tegevdirektori nimetab ametisse EASA haldusnõukogu. Kuigi tegevdirektor on oma ülesannete täitmisel sõltumatu, annab ta korrapäraselt aru haldusnõukogule ameti tegevusest, eelarve ja nõuete hetkeolukorrast, juhib tähelepanu aktuaalsetele probleemidele ja teemadele ning seega annab haldusnõukogule vajaliku ülevaate.

Peale korrapäraste ajakohastuste andmise teeb tegevdirektor tihedat koostööd haldusnõukogu ja selle esimehega ka erakorraliselt. 

Haldusnõukogu sekretariaat 

Haldusnõukogu sekretariaat tagab haldusnõukogu korrapärased koosolekud ja ühtlasi korraldab haldusnõukogu tegevuse paljusid haldus- ja korraldusasju.