Zarząd EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Określanie priorytetów EASA i monitorowanie jej działalności – zapewnienie niezależności EASA

Zarządowi EASA powierza się uprawnienia niezbędne do określania priorytetów EASA, ustalania jej budżetu i monitorowania działalności Agencji w celu zagwarantowania, aby EASA była w stanie utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa lotniczego i ochrony środowiska w Europie, a jednocześnie była niezależna od nacisków politycznych i gospodarczych.  

EASA jest centralnym elementem strategii Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa lotniczego, co oznacza, że ma ona szeroko zakrojoną misję wymagającą szczegółowego planowania, zarządzania budżetem oraz przejrzystego sposobu monitorowania i określania priorytetów. EASA dysponuje solidnym mechanizmem planowania i sprawozdawczości. W ciągu całego roku składa sprawozdania z planowania i sprawozdania budżetowe, które przedstawia zarządowi. Ścisłe powiązanie EASA z jej zarządem gwarantuje, że kwestie związane z bezpieczeństwem lotniczym i ochroną środowiska są rozpatrywane, analizowane i rozwiązywane w odpowiednim czasie, z uwzględnieniem wszystkich opinii. 

W zarządzie EASA zasiadają przedstawiciele państw członkowskich EASA (państw członkowskich UE i państw EFTA) i Komisji Europejskiej. Reprezentowanych jest także siedem państw trzecich oraz organ doradczy EASA dla zainteresowanych stron (SAB), którego członkowie wywodzą się głównie z branży lotniczej. Biorą udział w posiedzeniach zarządu w charakterze obserwatorów.

Zarząd regularnie spotyka się i podejmuje decyzje, wspierając kluczową zasadę i cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa lotniczego i ochrony środowiska w Europie. Decyzje zarządu są systematycznie publikowane na stronie internetowej EASA. 

Aby zapewnić niezależność zarządu, wszyscy jego przedstawiciele są sprawdzani pod kątem ewentualnego konfliktu interesów, zarówno przed objęciem funkcji, jak i co roku. 

  • Odwiedź EASA Pro, aby zobaczyć, jakie decyzje został podjęte na przestrzeni ostatnich lat.

Poznaj członków zarządu 

Kluczową rolę w sprawnym działaniu i funkcjonowaniu zarządu odgrywają przewodniczący i wiceprzewodniczący, wybierani przez członków zarządu. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego trwa cztery lata, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o kolejne cztery lata.

Przewodniczący zarządu: Piotr Samson 
Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Polski od 2016 r., został wybrany na przewodniczącego zarządu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w 2019 r. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu zawodowemu, m.in. w lotnictwie, oraz wieloletniemu zaangażowaniu w działalność zarządu, przewodniczący wnosi do zarządu umiejętności przywództwa i dogłębną wiedzę.

„To dla mnie wielki zaszczyt i przywilej, że mogę przewodniczyć tak znamienitemuP. Samson organowi, jakim jest zarząd EASA. Przede wszystkim uważam, że jestem katalizatorem i zdecydowanym zwolennikiem strategicznej roli EASA w lotnictwie europejskim i światowym. Dla mnie EASA jest przykładem sukcesu, który można osiągnąć w drodze współpracy i dzięki wspólnym celom.”
Dwa inne stanowiska pozbawione uprawnień wykonawczych, które piastuję w Eurocontrol i ECAC, pozwoliły mi spojrzeć na europejską politykę lotniczą w sposób kompleksowy i obiektywny.  Tę unikalną i całościową perspektywę uważam za kluczowy atut w prowadzeniu i wspieraniu dalszego rozwoju Agencji oraz za istotny czynnik umożliwiający owocną współpracę i sukces jej członków.”

Wiceprzewodniczący zarządu: Johann Friedrich Colsman J.F. Colsman
Od 2018 r. Johann Friedrich Colsman jest dyrektorem generalnym ds. lotnictwa cywilnego w niemieckim Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej. 

„W lotnictwie bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Zarząd zapewnia porozumienie między państwami członkowskimi oraz wspiera EASA w utrzymaniu i osiąganiu jej ambitnych celów."

Członkowie 

W zarządzie zasiadają członkowie mianowani przez każde państwo członkowskie EASA i Komisję Europejską. Państwa członkowskie mogą ponadto mianować maksymalnie dwóch zastępców, którzy reprezentują członka w razie jego nieobecności. Każdy przedstawiciel jest powoływany ze względu na swoją wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie w dziedzinie lotnictwa cywilnego. Kadencja trwa cztery lata i może być przedłużana.

Obserwatorzy 

W stosownych przypadkach zarząd może zaprosić przedstawicieli europejskich państw trzecich nienależących do EASA, jak również przedstawicieli branży, do uczestnictwa w obradach zarządu w charakterze obserwatorów. Obecnie status obserwatora posiada siedem państw, a także czterech przedstawicieli branży z organu doradczego EASA dla zainteresowanych stron (SAB). Ma to na celu zapewnienie odpowiedniego wymiaru paneuropejskiego, a przez to poprawę bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w całej Europie.
Ponadto, w zależności od przypadku, zarząd może zapraszać na posiedzenia ekspertów i osoby, których opinia w poszczególnych sprawach może być przedmiotem zainteresowania.

Kto może głosować?

W sumie oddanych może być 29 głosów (27 od każdego państwa członkowskiego i 2 od Komisji Europejskiej). 
Każdy z wyznaczonych członków ma jeden głos. Mianowani członkowie z państw członkowskich EFTA nie mają jednak prawa głosu, choć państwa te są pełnoprawnymi członkami EASA. Głosowanie odbywa się zazwyczaj na posiedzeniach zarządu, ale może być również przeprowadzone w drodze procedury pisemnej.

Głosowanie zarządu

  • Pełny wykaz członków, obserwatorów i zastępców znajduje się na EASA Pro.

Współpraca między zarządem a dyrektorem wykonawczym EASA

EASA Executive DirectorDyrektora wykonawczego EASA powołuje zarząd EASA. Chociaż jest on niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków, regularnie składa zarządowi sprawozdania z działalności Agencji, informuje o sytuacji i wymaganiach budżetowych, zwiększa świadomość w zakresie bieżących kwestii i wydarzeń, a tym samym daje zarządowi niezbędny przegląd sytuacji.

Oprócz regularnego informowania o aktualnych sprawach dyrektor wykonawczy ściśle współpracuje z zarządem i przewodniczącym zarządu w na zasadzie doraźnej. 

Sekretariat zarządu 

Sekretariat zarządu nie tylko dba o to, aby zarząd zbierał się regularnie, ale także zajmuje się wieloma aspektami administracyjnymi i organizacyjnymi związanymi z jego funkcjonowaniem.