Easas styrelse

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Fastställer prioriteringar, övervakar verksamheten och säkerställer Easas oberoende

Easas styrelse ansvarar för att fastställa Easas prioriteringar och budget samt övervaka byråns verksamhet för att se till att Easa kan upprätthålla högsta nivå av luftfartssäkerhet och miljöskydd i Europa och samtidigt vara oberoende av politiska och ekonomiska påtryckningar utifrån.  

Easa står i centrum för EU:s strategi för luftfartssäkerhet. Det innebär att byrån har ett brett uppdrag som kräver detaljerad planering, budgetförvaltning och ett öppet sätt att övervaka och fastställa prioriteringarna. Easa har en solid planerings- och rapporteringsmekanism och tillhandahåller under hela året planerings- och budgetrapporter, som byrån delar med styrelsen. Den nära kopplingen mellan Easa och dess styrelse säkerställer att frågor som rör luftfartssäkerhet och miljöskydd behandlas, hanteras och löses inom rimlig tid och att alla ståndpunkter beaktas. 

I Easas styrelse ingår företrädare för Easas medlemsstater (EU:s och Eftas medlemsstater) och Europeiska kommissionen. Sju tredjeländer och Easas rådgivande nämnd för intressenter, vars medlemmar främst kommer från luftfartsindustrin, är också företrädda och deltar som observatörer.

Nämnden sammanträder regelbundet och fattar beslut som stöder huvudprincipen och målet som består i att garantera säkerheten och miljöskyddet inom luftfarten i Europa. Styrelsens beslut offentliggörs regelbundet på Easas webbplats. 

För att säkerställa styrelsens oberoende granskas alla företrädare när det gäller eventuella intressekonflikter, både innan de tillträder och varje år som de deltar. 

  • Besök EASA Pro för att se vilka beslut som fattats under åren.

Det här är styrelsen 

Ordföranden och vice ordföranden, som väljs av styrelseledamöterna, spelar en viktig roll för att styrelsen ska fungera väl. Mandatperioden för ordföranden och vice ordföranden är fyra år och kan förlängas en gång med ytterligare fyra år.

Styrelseordföranden: Piotr Samson 
Piotr Samson, som är ordförande för Polens myndighet för civil luftfart sedan 2016, valdes 2019 till ordförande för styrelsen för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet. Han har över 20 års yrkeserfarenhet, däribland inom luftfart, och har deltagit i styrelsen under ett antal år. Styrelsen har därför nytta av hans ledarskap och djupgående kunskaper.

– Det är en stor ära och förmån för mig att leda ett så framståendeP. Samson organ som Easas styrelse. Jag betraktar mig främst som katalysator och kommer att ge starkt stöd åt Easas strategiska roll inom luftfarten i Europa och världen. För mig är Easa ett exempel på framgång som kan nås genom samarbete och gemensamma mål.
De två andra icke-verkställande befattningarna som jag innehar vid Eurocontrol och Europeiska civila luftfartskonferensen har gjort det möjligt för mig att betrakta den europeiska luftfartspolitiken på ett övergripande och objektivt sätt.  Jag anser att detta unika helhetsperspektiv är en viktig tillgång när det gäller att leda och stödja byrån i dess fortsatta utveckling och avgörande roll för att dess medlemmar ska ha ett fruktbart samarbete och nå goda resultat.

Vice styrelseordförande: Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman är generaldirektör för civil luftfart vid det tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur sedan 2018. 

– Inom luftfarten kommer säkerheten först. Styrelsen säkerställer att det finns en gemensam förståelse mellan medlemsstaterna och hjälper Easa att hålla fast vid och uppfylla sina ambitiösa mål.

Ledamöterna 

Styrelsen består av ledamöter som nominerats av varje Easa-medlemsstat och Europeiska kommissionen. Dessutom kan medlemsstaterna utse upp till två suppleanter som företräder ledamoten i hans eller hennes frånvaro. Varje företrädare utses på grund av sin kunskap och erfarenhet och sitt engagemang på luftfartsområdet. Mandatperioden är fyra år och kan förlängas.

Observatörerna 

Om så är lämpligt kan styrelsen bjuda in företrädare för europeiska tredjeländer som inte är medlemmar i Easa och företrädare för industrin som observatörer i styrelsen. För närvarande har sju stater tilldelats observatörsstatus, liksom fyra företrädare för industrin från Easas rådgivande nämnd för intressenter. Syftet är att föra in en lämplig alleuropeisk dimension för att underlätta förbättringen av säkerheten inom den civila luftfarten i Europa.
Vidare kan styrelsen i vissa fall bjuda in experter och andra personer till sina möten på grund av deras kompetens i särskilda frågor.

Vem kan rösta?

Det finns totalt 29 röster (27 för varje medlemsstat och 2 för Europeiska kommissionen). 
Varje utsedd ledamot har en röst. Utsedda ledamöter från Eftamedlemsstaterna har dock inte rösträtt, även om dessa stater är fullvärdiga medlemmar av Easa. Omröstning sker normalt vid styrelsemöten, men kan också ske genom skriftligt förfarande.

Omröstning i styrelsen

  • En fullständig lista över ledamöter, observatörer och deras suppleanter finns på EASA Pro.

Arbeta tillsammans – styrelsen och Easas verkställande direktör

EASA Executive DirectorVerkställande direktören utses av Easas styrelse. Även om han är oberoende i utförandet av sina uppgifter rapporterar han regelbundet till styrelsen om byråns verksamhet och ger aktuell information om situationen och kraven i fråga om budgeten. Han informerar också om aktuella frågor och förändringar och ger på så sätt styrelsen en nödvändig överblick.

Förutom de regelbundna uppdateringarna har verkställande direktören ett nära samarbete med styrelsen och styrelseordföranden på ad hoc-basis. 

Styrelsens sekretariat 

Styrelsens sekretariat ser inte bara till att styrelsen sammanträder regelbundet, utan har också hand om många administrativa och organisatoriska aspekter som rör styrelsens funktion.