Správna rada agentúry EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Stanovovanie priorít agentúry EASA a sledovanie jej činností – zabezpečovanie nezávislosti agentúry EASA

Správnej rade agentúry EASA boli zverené právomoci určovať priority agentúry EASA, zostavovať jej rozpočet a sledovať jej činnosti na zabezpečenie toho, aby EASA bola schopná zachovať najvyššiu úroveň bezpečnosti leteckej dopravy a ochrany životného prostredia v Európe a zároveň si zachovať nezávislosť od politického a ekonomického tlaku.  

EASA je ústredným prvkom stratégie Európskej únie v oblasti bezpečnosti letectva, čo znamená, že má široké poslanie, ktoré si vyžaduje podrobné plánovanie, rozpočtové hospodárenie a transparentný spôsob monitorovania a stanovovania priorít. EASA má zavedený spoľahlivý mechanizmus plánovania a podávania správ a počas celého roka poskytuje správy o plánovaní a rozpočte, ktoré zdieľa so správnou radou. Úzke prepojenie medzi agentúrou EASA a jej správnou radou zabezpečuje, aby sa otázky bezpečnosti letectva a ochrany životného prostredia riešili a vyriešili včas a zároveň sa zohľadnili všetky stanoviská. 

Správna rada agentúry EASA združuje predstaviteľov členských štátov EASA (členské štáty EÚ a EZVO) a Európskej komisie. Svoje zastúpenie v nej má aj sedem tretích krajín a poradenský orgán zainteresovaných strán EASA (SAB), ktorí pôsobia v úlohe pozorovateľov.

Rada sa pravidelne stretáva a prijíma rozhodnutia na podporu hlavných zásad a cieľov, ktorými sú zabezpečenie bezpečnosti letectva a ochrana životného prostredia v Európe. Rozhodnutia prijaté správnou radou sa pravidelne uverejňujú na webovej stránke agentúry EASA. 

Na zabezpečenie nezávislosti rady sa každoročne vykonáva preverenie možného konfliktu záujmov zástupcov ešte pred ich nástupom do funkcie. 

  • Ak sa chcete pozrieť na to, aké rozhodnutia boli v predchádzajúcich rokoch prijaté, navštívte stránku EASA Pro.

Zoznámte sa so správnou radou 

Predseda a podpredseda, ktorých volia členovia rady, zohrávajú kľúčovú úlohu pri zaisťovaní bezproblémového fungovania rady. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu sú štyri roky s možnosťou jedného predĺženia o ďalšie štyri roky.

Predseda správnej rady: Piotr Samson 
Predseda poľského úradu civilného letectva od roku 2016 Piotr Samson bol v roku 2019 zvolený za predsedu správnej rady Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva. Vďaka viac ako dvadsaťročným odborným skúsenostiam okrem iného v oblasti letectva a dlhoročného pôsobenia v správnej rade sú jeho vedenie a dôkladné znalosti pre radu prínosom.

„Je pre mňa veľkou cťou a výsadou byť predsedom takého významnéhoP. Samson orgánu ako je správna rada agentúry EASA. V prvom rade sa považujem za katalyzátor a silného podporovateľa strategickej úlohy agentúry EASA v európskom a celosvetovom letectve. EASA je pre mňa príkladom úspechu, ktorý možno dosiahnuť prostredníctvom spolupráce a vďaka spoločným cieľom.
Moje dve ďalšie nevýkonné funkcie, ktoré zastávam v organizácii Eurocontrol a ECAC, mi umožnili nahliadať na európsku politiku v oblasti letectva komplexným a objektívnym spôsobom.  Tento osobitný a celkový náhľad považujem za zásadný prínos pre vedenie a podporu ďalšieho rozvoja agentúry a za kľúčový faktor umožňujúci účinnú spoluprácu a úspech jej členov.“

Podpredseda správnej rady: Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman je od roku 2018 generálnym riaditeľom pre civilné letectvo v rámci nemeckého spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry. 

„V letectve je bezpečnosť na prvom mieste. Správna rada zabezpečuje spoločné porozumenie medzi členskými štátmi a pomáha agentúre EASA zachovávať a plniť jej ambiciózne ciele.“

Členovia 

Správnu radu tvoria členovia, ktorých menovali jednotlivé členské štáty EASA a Európska komisia. Okrem toho môžu členské štáty nominovať najviac dvoch náhradníkov, ktorí zastupujú člena v jeho neprítomnosti. Každý člen je menovaný na základe svojich znalostí, praxe a angažovanosti v oblasti civilného letectva. Funkčné obdobie trvá štyri roky a je možné ho predĺžiť.

Pozorovatelia 

Správna rada v prípade potreby môže vyzvať zástupcov európskych tretích krajín, ktoré nie sú členmi EASA, ako aj zástupcov priemyslu, aby prijali štatút pozorovateľa v správnej rade. V súčasnosti má štatút pozorovateľa sedem krajín, ako aj štyria zástupcovia priemyslu z poradného orgánu zainteresovaných strán agentúry EASA, aby sa zabezpečil primeraný celoeurópsky rozmer a uľahčilo zlepšovanie bezpečnosti civilného letectva v celej Európe.
Rada môže okrem toho v jednotlivých prípadoch prizvať na zasadnutia odborníkov a osoby, ktorých názor na konkrétne otázky by mohol byť zaujímavý.

Kto môže hlasovať?

Celkovo je k dispozícii 29 hlasov (27 z každého členského štátu a dva z Európskej komisie). 
Každý určený člen má jeden hlas. Členovia, ktorých vymenovali členské štáty EZVO, však nemajú hlasovacie práva, a to aj napriek tomu, že tieto štáty sú riadnymi členmi agentúry EASA. Hlasovanie sa zvyčajne uskutočňuje na zasadnutiach rady, je však možné ho vykonať aj písomným postupom.

Hlasovania v správnej rade

  • Zoznam všetkých členov, pozorovateľov a ich náhradníkov sa nachádza na stránke EASA Pro.

Spolupráca – správna rada a výkonný riaditeľ EASA

EASA Executive DirectorVýkonného riaditeľa agentúry EASA menuje správna rada EASA. Aj keď svoju funkciu vykonáva nezávisle, výkonný riaditeľ pravidelne správnu radu informuje o činnostiach agentúry, aktuálnej rozpočtovej situácii a rozpočtových požiadavkách, zvyšuje informovanosť o aktuálnych otázkach a vývoji, a tým poskytuje správnej rade potrebný prehľad.

Okrem pravidelného informovania výkonný riaditeľ ad hoc úzko spolupracuje so správnou radou a jej predsedom. 

Sekretariát právnej rady 

Sekretariát správnej rady nezabezpečuje len to, aby sa správna rada pravidelne stretávala, ale aj mnohé administratívne a organizačné aspekty jej fungovania.