Správní rada agentury EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Stanovování priorit agentury EASA a sledování její činnosti – zajištění nezávislosti agentury EASA.

Správní radě agentury EASA jsou svěřeny nezbytné pravomoci definovat priority agentury EASA, sestavovat její rozpočet a sledovat provoz agentury s cílem zajistit, aby agentura byla schopna udržovat nejvyšší úroveň bezpečnosti letectví a ochrany životního prostředí v Evropě a zároveň byla nezávislá na politickém a hospodářském tlaku.  

Agentura EASA je ústředním prvkem strategie Evropské unie pro bezpečnost letectví. To znamená, že má široké poslání, které vyžaduje podrobné plánování, rozpočtové řízení a transparentní způsob stanovování priorit a jejich sledování. Agentura EASA má zavedený spolehlivý mechanismus plánování a podávání zpráv a v průběhu celého roku předkládá zprávy o plánování a rozpočtu, které sdílí se správní radou. Úzká vazba mezi agenturou EASA a její správní radou zajišťuje, že otázky související s bezpečností letectví a ochranou životního prostředí jsou řešeny včas a s přihlédnutím ke všem stanoviskům. 

Správní rada agentury EASA sdružuje zástupce členských států EASA (členských států EU a států ESVO) a Evropské komise. Rovněž je zastoupeno sedm třetích zemí a poradní orgán zúčastněných stran agentury EASA, jehož členové jsou především z odvětví letectví a účastní se jako pozorovatelé.

Rada se pravidelně schází a přijímá rozhodnutí na podporu klíčového principu a cíle zajištění bezpečnosti letectví a ochrany životního prostředí v Evropě. Rozhodnutí přijatá správní radou jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách agentury EASA. 

Aby bylo zajištěno, že si rada zachovává nezávislost, jsou všichni její zástupci prověřováni z hlediska možného střetu zájmů, a to nejprve před nástupem do funkce a následně každý rok. 

  • Navštivte stránky EASA Pro, na kterých naleznete rozhodnutí přijatá v průběhu let.

Představení správní rady 

Předseda a místopředseda, které volí -členové správní rady, hrají klíčovou úlohu v jejím bezproblémovém fungování. Funkční období předsedy a místopředsedy je čtyřleté, s možností jednoho prodloužení o další čtyři roky.

Předseda správní rady: Piotr Samson 
Piotr Samson, který byl od roku 2016 předsedou úřadu pro civilní letectví v Polsku, byl v roce 2019 zvolen předsedou správní rady Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví. Díky více než dvacetileté odborné praxi zahrnující i odvětví letectví, a jeho dlouholetému působení ve správní radě, jsou jeho vedení a důkladné znalosti pro správní radu velkým přínosem.

„Je mi velkou ctí a potěšením být předsedou tak významnéhoP. Samson orgánu, jako je správní rada agentury EASA. V prvé řadě se považuji za katalyzátor a silného zastánce strategické úlohy agentury EASA v evropském a celosvětovém letectví. Agentura EASA pro mne představuje příklad úspěchu, kterého lze dosáhnout prostřednictvím spolupráce a díky společným cílům.
Další dvě pozice bez výkonných pravomocí, které zastávám v Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu a v Evropské konferenci civilního letectví, mi umožnily vidět evropskou politiku v oblasti letectví komplexním a objektivním způsobem.  Tento jedinečný a ucelený pohled považuji za zásadní přínos pro vedení a podporu dalšího rozvoje agentury a za klíčový faktor umožňující plodnou spolupráci a úspěch jejích členů.“

Místopředseda správní rady: Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman je od roku 2018 generálním ředitelem pro civilní letectví na německém spolkovém ministerstvu pro dopravu a digitální infrastrukturu. 

„V letectví je bezpečnost na prvním místě. Správní rada zajišťuje společné porozumění mezi členskými státy a podporuje agenturu EASA při zachovávání a plnění jejích ambiciózních cílů.“

Členové 

Správní rada se skládá z členů jmenovaných jednotlivými členskými státy EASA a Evropskou komisí. Kromě toho mohou členské státy jmenovat až dva náhradníky, kteří člena zastupují v jeho nepřítomnosti. Každý zástupce je jmenován na základě svých znalostí, zkušeností a angažovanosti v oblasti civilního letectví. Funkční období je čtyřleté a lze jej prodloužit.

Pozorovatelé 

Správní rada může případně přizvat zástupce evropských třetích zemí, které nejsou členy EASA, ale i zástupce průmyslu, aby ve správní radě získali status pozorovatele. V současné době získalo status pozorovatele sedm států a čtyři zástupci průmyslu z poradního orgánu zúčastněných stran agentury EASA, a to s cílem zajistit vhodný celoevropský rozměr a podpořit tak zlepšování bezpečnosti civilního letectví v celé Evropě.
Rada může navíc k účasti na jednotlivých zasedáních přizvat odborníky a osoby, jejichž stanovisko ke konkrétním otázkám by mohlo být zajímavé.

Kdo může hlasovat?

K dispozici je celkem 29 hlasů (27 hlasů za každý členský stát a 2 za Evropskou komisi). 
Každý jmenovaný člen má jeden hlas. Jmenovaní členové z členských států ESVO však nemají hlasovací práva, a to i když tyto státy jsou plnoprávnými členy agentury EASA. Hlasování se obvykle koná na zasedáních správní rady, ale může být rovněž provedeno písemným postupem.

Hlasování ve správní radě

  • Úplný seznam členů, pozorovatelů a jejich náhradníků naleznete na stránce EASA Pro.

Spolupráce – správní rada a výkonný ředitel agentury EASA

EASA Executive DirectorVýkonného ředitele agentury EASA jmenuje správní rada agentury EASA. I když je při plnění svých povinností nezávislý, pravidelně podává správní radě zprávy o činnostech agentury a aktuální informace o rozpočtové situaci a rozpočtových požadavcích, zvyšuje povědomí o aktuálních otázkách a vývoji a poskytuje tak správní radě potřebný přehled.

Kromě pravidelného informování výkonný ředitel ad hoc úzce spolupracuje se správní radou a jejím předsedou. 

Sekretariát správní rady 

Vedle zajišťování pravidelných zasedání správní rady se sekretariát správní rady také stará o celou řadu administrativních a organizačních aspektů souvisejících s fungováním správní rady.