Správní rada agentury EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Stanovování priorit agentury EASA a sledování její činnosti – zajištění nezávislosti agentury EASA.

Správní radě agentury EASA jsou svěřeny nezbytné pravomoci definovat priority agentury EASA, sestavovat její rozpočet a sledovat provoz agentury s cílem zajistit, aby agentura byla schopna udržovat nejvyšší úroveň bezpečnosti letectví a ochrany životního prostředí v Evropě a zároveň byla nezávislá na politickém a hospodářském tlaku.  

Agentura EASA je ústředním prvkem strategie Evropské unie pro bezpečnost letectví. To znamená, že má široké poslání, které vyžaduje podrobné plánování, rozpočtové řízení a transparentní způsob stanovování priorit a jejich sledování. Agentura EASA má zavedený spolehlivý mechanismus plánování a podávání zpráv a v průběhu celého roku předkládá zprávy o plánování a rozpočtu, které sdílí se správní radou. Úzká vazba mezi agenturou EASA a její správní radou zajišťuje, že otázky související s bezpečností letectví a ochranou životního prostředí jsou řešeny včas a s přihlédnutím ke všem stanoviskům. 

Správní rada agentury EASA sdružuje zástupce členských států EASA (členských států EU a států ESVO) a Evropské komise. Rovněž je zastoupeno sedm třetích zemí a poradní orgán zúčastněných stran agentury EASA, jehož členové jsou především z odvětví letectví a účastní se jako pozorovatelé.

Rada se pravidelně schází a přijímá rozhodnutí na podporu klíčového principu a cíle zajištění bezpečnosti letectví a ochrany životního prostředí v Evropě. Rozhodnutí přijatá správní radou jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách agentury EASA. 

Aby bylo zajištěno, že si rada zachovává nezávislost, jsou všichni její zástupci prověřováni z hlediska možného střetu zájmů, a to nejprve před nástupem do funkce a následně každý rok. 

  • Navštivte stránky EASA Pro, na kterých naleznete rozhodnutí přijatá v průběhu let.

Představení správní rady 

Předseda a místopředseda, které volí -členové správní rady, hrají klíčovou úlohu v jejím bezproblémovém fungování. Funkční období předsedy a místopředsedy je čtyřleté, s možností jednoho prodloužení o další čtyři roky.

Předseda správní rady: Piotr Samson 
Piotr Samson, který byl od roku 2016 předsedou úřadu pro civilní letectví v Polsku, byl v roce 2019 zvolen předsedou správní rady Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví. Díky více než dvacetileté odborné praxi zahrnující i odvětví letectví, a jeho dlouholetému působení ve správní radě, jsou jeho vedení a důkladné znalosti pro správní radu velkým přínosem.

„Je mi velkou ctí a potěšením být předsedou tak významnéhoP. Samson orgánu, jako je správní rada agentury EASA. V prvé řadě se považuji za katalyzátor a silného zastánce strategické úlohy agentury EASA v evropském a celosvětovém letectví. Agentura EASA pro mne představuje příklad úspěchu, kterého lze dosáhnout prostřednictvím spolupráce a díky společným cílům.
Další dvě pozice bez výkonných pravomocí, které zastávám v Evropské organizaci pro bezpečnost letového provozu a v Evropské konferenci civilního letectví, mi umožnily vidět evropskou politiku v oblasti letectví komplexním a objektivním způsobem.  Tento jedinečný a ucelený pohled považuji za zásadní přínos pro vedení a podporu dalšího rozvoje agentury a za klíčový faktor umožňující plodnou spolupráci a úspěch jejích členů.“

Místopředseda správní rady: Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman je od roku 2018 generálním ředitelem pro civilní letectví na německém spolkovém ministerstvu pro dopravu a digitální infrastrukturu. 

„V letectví je bezpečnost na prvním místě. Správní rada zajišťuje společné porozumění mezi členskými státy a podporuje agenturu EASA při zachovávání a plnění jejích ambiciózních cílů.“

Členové 

Správní rada se skládá z členů jmenovaných jednotlivými členskými státy EASA a Evropskou komisí. Kromě toho mohou členské státy jmenovat až dva náhradníky, kteří člena zastupují v jeho nepřítomnosti. Každý zástupce je jmenován na základě svých znalostí, zkušeností a angažovanosti v oblasti civilního letectví. Funkční období je čtyřleté a lze jej prodloužit.

Pozorovatelé 

Správní rada může případně přizvat zástupce evropských třetích zemí, které nejsou členy EASA, ale i zástupce průmyslu, aby ve správní radě získali status pozorovatele. V současné době získalo status pozorovatele sedm států a čtyři zástupci průmyslu z poradního orgánu zúčastněných stran agentury EASA, a to s cílem zajistit vhodný celoevropský rozměr a podpořit tak zlepšování bezpečnosti civilního letectví v celé Evropě.
Rada může navíc k účasti na jednotlivých zasedáních přizvat odborníky a osoby, jejichž stanovisko ke konkrétním otázkám by mohlo být zajímavé.

Kdo může hlasovat?

K dispozici je celkem 29 hlasů (27 hlasů za každý členský stát a 2 za Evropskou komisi). 
Každý jmenovaný člen má jeden hlas. Jmenovaní členové z členských států ESVO však nemají hlasovací práva, a to i když tyto státy jsou plnoprávnými členy agentury EASA. Hlasování se obvykle koná na zasedáních správní rady, ale může být rovněž provedeno písemným postupem.

Hlasování ve správní radě

  • Úplný seznam členů, pozorovatelů a jejich náhradníků naleznete na stránce EASA Pro.

Spolupráce – správní rada a výkonný ředitel agentury EASA

Výkonného ředitele agentury EASA jmenuje správní rada agentury EASA. I když je při plnění svých povinností nezávislý, pravidelně podává správní radě zprávy o činnostech agentury a aktuální informace o rozpočtové situaci a rozpočtových požadavcích, zvyšuje povědomí o aktuálních otázkách a vývoji a poskytuje tak správní radě potřebný přehled.

„Široké složení spP. Kyrávní rady zajišťuje, aby agentura mohla působit nezávisle, a přijímat tak správná rozhodnutí v oblasti bezpečnosti letectví a jeho dopadů na životní prostředí. Podněty a rady od mých kolegů ve správní radě jsou pro mne jakožto výkonného ředitele mimořádně cenné.“

Kromě pravidelného informování výkonný ředitel ad hoc úzce spolupracuje se správní radou a jejím předsedou. 

Sekretariát správní rady 

Zasedání, která se konají nejméně dvakrát ročně, pořádá sekretariát správní rady, jmenovitě Frida Petursdottir, právní poradkyně agentury EASA. Vedle zajišťování pravidelných zasedání správní rady se sekretariát správní rady také stará o celou řadu administrativních a organizačních aspektů souvisejících s fungováním správní rady.F. Petursdottir

„Je mi velkým potěšením podílet se na organizaci správní rady a být svědkem profesionality a spolupráce v jejím rámci, jakož i úzce spolupracovat s klíčovými evropskými odborníky v oblasti letectví a co nejlépe podporovat jejich důležitou úlohu ve správní radě.“