EASA's bestyrelse

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Fastsættelse af prioriteter, overvågning af aktiviteter og sikring af EASA's uafhængighed

EASA's bestyrelse har til opgave at fastlægge EASA's prioriteter og budget samt overvåge agenturets aktiviteter for at sikre, at EASA kan opretholde det højeste niveau af luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse i Europa og samtidig være uafhængig af politisk og økonomisk pres udefra.  

EASA er hjørnestenen i EU's strategi for luftfartssikkerhed. Det betyder, at agenturet varetager en bred vifte af opgaver, der kræver detaljeret planlægning, budgetforvaltning og en gennemsigtig måde at overvåge og fastsætte prioriteter på. EASA har indført en solid planlægnings- og rapporteringsmekanisme og fremlægger i løbet af året planlægnings- og budgetrapporter, som agenturet deler med bestyrelsen. Den tætte forbindelse mellem EASA og agenturets bestyrelse sikrer, at spørgsmål vedrørende luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse behandles, håndteres og løses inden for en rimelig tidsfrist, og at der tages hensyn til alle synspunkter. 

EASA's bestyrelse samler repræsentanter fra EASA's medlemsstater (EU's medlemsstater og EFTA's medlemsstater) og Europa-Kommissionen. Syv tredjelande og EASA's rådgivende organ for interessenter, hvis medlemmer navnlig kommer fra luftfartsindustrien, er også repræsenteret og deltager som observatører.

Bestyrelsen mødes regelmæssigt og træffer beslutninger, der støtter det centrale princip og målet om at sikre luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse i Europa. Afgørelser truffet af bestyrelsen offentliggøres regelmæssigt på EASA's websted. 

For at sikre bestyrelsens uafhængighed undersøges alle repræsentanter med hensyn til mulige interessekonflikter, både inden de påbegynder deres hverv, og hvert år, de deltager. 

  • Besøg EASA Pro for at se, hvilke beslutninger, der er truffet i løbet af årene.

Mød bestyrelsen 

Formanden og næstformanden, der er udvalgt af medlemmerne, spiller en central rolle for, at bestyrelsen kan fungere efter hensigten. Formandens og næstformandens mandatperiode er fire år med mulighed for forlængelse én gang med yderligere fire år.

Formand for bestyrelsen: Piotr Samson 
Piotr Samson, der har været formand for Polens civile luftfartsmyndighed siden 2016, blev valgt til formand for bestyrelsen for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur i 2019. Han har mere end tyve års erhvervserfaring, herunder inden for luftfart, og har været medlem af bestyrelsen i en årrække. Bestyrelsen har derfor stor gavn af hans lederskab og store viden.

"Det er en stor ære for mig og et stort privilegium at lede et så ansetP. Samson organ som EASA's bestyrelse. Jeg betragter primært mig selv som en katalysator og vil lægge store kræfter i at understøtte EASA's strategiske rolle inden for europæisk og global luftfart. EASA er for mig et eksempel på, at vejen til succes går gennem samarbejde og fælles mål.
De to andre menige bestyrelsesposter, som jeg har i Eurocontrol og ECAC, har givet mig mulighed for at se den europæiske luftfartspolitik på en objektiv og overordnet måde.  Efter min mening er dette unikke og helhedsorienterede perspektiv et vigtigt aktiv, når det gælder om at lede og støtte agenturets videre udvikling, og spiller en afgørende rolle, for at medlemmerne kan opnå et frugtbart samarbejde og gode resultater."

Næstformand for bestyrelsen: Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman har været generaldirektør for civil luftfart i det tyske forbundsministerium for transport og digital infrastruktur siden 2018. 

"Inden for luftfart kommer sikkerheden først. Bestyrelsen sikrer en fælles forståelse mellem medlemsstaterne og støtter EASA i at opretholde og opfylde sine ambitiøse mål."

Medlemmerne 

Bestyrelsen består af medlemmer udpeget af hver EASA-medlemsstat og Europa-Kommissionen. Desuden kan medlemsstaterne udpege op til to suppleanter, som repræsenterer medlemmet i vedkommendes fravær. Alle repræsentanter udpeges på grundlag af deres viden, erfaring og engagement inden for civil luftfart. Mandatperioden er fire år og kan forlænges.

Observatørerne 

Når det er relevant kan bestyrelsen invitere repræsentanter for europæiske tredjelande, der ikke er medlemmer af EASA, samt repræsentanter for industrien til at deltage som observatører i bestyrelsen. I øjeblikket har syv stater fået tildelt observatørstatus samt fire repræsentanter for industrien fra EASA's rådgivende organ for interessenter. Formålet er at sikre en bred fælleseuropæisk dimension og dermed gøre det lettere at forbedre sikkerheden inden for civil luftfart i hele Europa.
Derudover kan bestyrelsen indbyde eksperter og personer ad hoc til at deltage i deres møder på grund af deres kompetence i visse spørgsmål.

Hvem kan stemme?

Der er i alt 29 stemmer (27 fra hver medlemsstat og 2 fra Europa-Kommissionen). 
Hvert medlem har én stemme. Udpegede medlemmer fra EFTA-medlemsstaterne har imidlertid ikke stemmeret, selv om disse stater er fuldgyldige medlemmer af EASA. Afstemningen finder normalt sted på bestyrelsesmøderne, men kan også foretages ved skriftlig procedure.

Stemmeafgivning i bestyrelsen

  • En fuldstændig liste over medlemmer, observatører og deres suppleanter findes på EASA Pro.

Samarbejde – Bestyrelsen og EASA's administrerende direktør

EASA Executive DirectorEASA's administrerende direktør udnævnes af EASA's bestyrelse. Om end uafhængig i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver, rapporterer den administrerende direktør regelmæssigt til bestyrelsen om agenturets aktiviteter og opdaterer om situationen og kravene med hensyn til budgettet. Den administrerende direktør orienterer også om aktuelle spørgsmål og udviklingstendenser og giver dermed bestyrelsesmedlemmerne det nødvendige overblik, de har brug for.

Ud over at varetage de regelmæssige opdateringer arbejder den administrerende direktør tæt sammen med bestyrelsen og formanden for bestyrelsen på ad hoc-basis. 

Bestyrelsens sekretariat 

Bestyrelsens sekretariat sørger ikke kun for, at bestyrelsen mødes regelmæssigt, men tager sig også af de mange administrative og organisatoriske aspekter i forbindelse med bestyrelsens funktionsmåde.