Il-Bord tat-Tmexxija tal-EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

L-istabbiliment tal-prijoritajiet tal-EASA u l-monitoraġġ tal-operazzjonijiet tagħha - l-iżgurar tal-indipendenza tal-EASA

Il-Bord tat-Tmexxija tal-EASA huwa fdat bis-setgħat meħtieġa biex jiddefinixxi l-prijoritajiet tal-EASA, jistabbilixxi l-baġit tagħha u jimmonitorja l-operazzjonijiet tal-Aġenzija biex jiżgura li l-EASA tkun kapaċi żżomm l-ogħla livell ta’ sikurezza tal-avjazzjoni u protezzjoni ambjentali fl-Ewropa filwaqt li tkun indipendenti mill-pressjoni politika u ekonomika.  

L-EASA hija l-qofol tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għas-sikurezza tal-avjazzjoni, li jfisser li għandha missjoni wiesgħa li teħtieġ ippjanar dettaljat, ġestjoni tal-baġit u mod trasparenti biex jiġu mmonitorjati u stabbiliti l-prijoritajiet. L-EASA għandha fis-seħħ mekkaniżmu sod ta’ ppjanar u rappurtar u tipprovdi rapporti ta’ ppjanar u baġitarji matul is-sena, li hija tikkondividi mal-Bord tat-Tmexxija. Ir-rabta mill-qrib bejn l-EASA u l-Bord tat-Tmexxija tagħha tiżgura li l-kwistjonijiet relatati mas-sikurezza tal-avjazzjoni u l-protezzjoni ambjentali jiġu indirizzati, ikkonfrontati u solvuti fil-ħin, filwaqt li jitqiesu l-opinjonijiet kollha. 

Il-Bord tat-Tmexxija (MB) tal-EASA jiġbor flimkien rappreżentanti mill-Istati Membri tal-EASA (Stati Membri tal-UE u Stati tal-EFTA) u l-Kummissjoni Ewropea. Seba’ stati terzi u l-Korp Konsultattiv tal-Partijiet Ikkonċernati tal-EASA (SAB) bil-membri tiegħu ġejjin primarjament mill-industrija tal-avjazzjoni, huma rappreżentati wkoll u jipparteċipaw bħala osservaturi.

Il-Bord jiltaqa’ fuq bażi regolari u jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b’appoġġ tal-prinċipju u l-għan ewlenin li jiġu żgurati s-sikurezza tal-avjazzjoni u l-protezzjoni ambjentali fl-Ewropa. Id-deċiżjonijiet meħudin mill-Bord tat-Tmexxija (MB) jiġu ppubblikati regolarment fuq is-sit web tal-EASA. 

Biex jiġi żgurat li l-Bord iżomm l-indipendenza tiegħu, ir-rappreżentanti kollha jiġu skrutinizzati għal kwalunkwe kunflitt ta’ interess possibbli, kemm qabel ma jieħdu r-rwoli tagħhom kif ukoll abbażi ta’ kull sena. 

Dan hu l-Bord tat-Tmexxija 

Il-President u l-Viċi President, magħżulin mill-membri tiegħu, għandhom rwol ewlieni fit-tmexxija u l-funzjonament bla xkiel tal-Bord. Il-mandat tal-President u tal-Viċi President huwa ta’ erba’ snin, bil-possibbiltà li jiġi estiż darba għal erba’ snin oħra.

Il-President tal-Bord tat-Tmexxija: Is-Sur Piotr Samson 
Piotr Samson, President tal-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Polonja mill-2016, ġie elett bħala President tal-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-2019. B’aktar minn 20 sena ta’ esperjenza professjonali inklużi l-avjazzjoni u l-involviment tiegħu fl-MB għal numru ta’ snin, l-MB jibbenefika mit-tmexxija tiegħu u l-għarfien profond tiegħu.

“Huwa unur kbir u privileġġ għalija li nkun president ta’ korp daqshekkP. Samson prominenti bħall-Bord tat-Tmexxija tal-EASA. Primarjament inqis lili nnifsi bħala katalist u sostenitur qawwi tar-rwol strateġiku tal-EASA fl-avjazzjoni Ewropea u globali. Għalija l-EASA hija eżempju ta’ suċċess li jista’ jinkiseb permezz ta’ kooperazzjoni u minħabba għanijiet komuni.
Iż-żewġ karigi l-oħra mhux eżekuttivi li għandi fil-Eurocontrol u fl-ECAC ippermettewli nara l-politika tal-avjazzjoni Ewropea b’mod komprensiv u oġġettiv.  Jien inqis din il-perspettiva unika u olistika bħala assi kruċjali għat-tmexxija u l-appoġġ tal-iżvilupp ulterjuri tal-Aġenzija u bħala faċilitatur ewlieni tal-kooperazzjoni produttiva u s-suċċess tal-membri tagħha.”

Il-Viċi President tal-Bord tat-Tmexxija: Is-Sur Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman huwa d-Direttur Ġenerali tal-Avjazzjoni Ċivili fil-Ministeru Federali Ġermaniż tat-Trasport u l-Infrastruttura Diġitali mill-2018. 

“Fl-Avjazzjoni, is-sikurezza tiġi l-ewwel. Il-Bord tat-Tmexxija qed jiżgura fehim konġunt bejn l-Istati Membri u jappoġġa lill-EASA biex iżżomm u tilħaq il-miri ambizzjużi tagħha.”

Il-Membri 

Il-Bord tat-Tmexxija jikkonsisti minn membri nominati minn kull Stat Membru tal-EASA u l-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jinnominaw sa żewġ sostituti, li jirrappreżentaw lill-membru fl-assenza tiegħu jew tagħha. Kull rappreżentant jinħatar minħabba l-għarfien, l-esperjenza u l-impenn tiegħu fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili. Il-mandat huwa ta’ erba’ snin u jista’ jiġi estiż.

L-Osservaturi 

Fejn xieraq, il-Bord tat-Tmexxija jista’ jistieden rappreżentanti ta’ pajjiżi terzi Ewropej li mhumiex tal-EASA kif ukoll rappreżentanti tal-industrija biex ikollhom status ta’ osservatur fil-Bord tat-Tmexxija. Attwalment seba’ Stati ngħataw status ta’ osservatur kif ukoll erba’ rappreżentanti tal-industrija mill-Korp Konsultattiv tal-Partijiet Ikkonċernati tal-EASA (SAB) biex tiġi żgurata dimensjoni pan-Ewropea xierqa, sabiex jiġi ffaċilitat it-titjib tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fl-Ewropa kollha.
Barra minn hekk, il-Bord jista’ jistieden esperti u persuni li l-fehma tagħhom dwar kwistjonijiet partikolari tista’ tkun ta’ interess biex jattendu laqgħat fuq bażi ta’ każ b’każ.

Min jista’ jivvota?

B’kollox hemm 29 vot (27 minn kull Stat Membru u 2 mill-Kummissjoni Ewropea). 
Kull membru maħtur għandu vot wieħed. Madankollu, il-membri maħtura mill-Istati Membri tal-EFTA ma għandhomx drittijiet tal-vot, għalkemm dawn l-istati huma membri sħaħ tal-EASA. Normalment il-votazzjoni ssir fil-laqgħat tal-Bord iżda tista’ ssir ukoll permezz ta’ proċedura bil-miktub.

Votazzjoni tal-MB

  • Għal-lista sħiħa tal-membri, l-osservaturi u s-sostituti tagħhom, żur EASA Pro.

Ħidma flimkien – Il-Bord tat-Tmexxija u d-Direttur Eżekuttiv tal-EASA

EASA Executive DirectorId-Direttur Eżekuttiv tal-EASA jinħatar mill-Bord tat-Tmexxija tal-EASA Filwaqt li huwa indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu, huwa jirrapporta għand il-Bord tat-Tmexxija fuq bażi regolari dwar l-attivitajiet tal-Aġenzija, l-aġġornamenti dwar is-sitwazzjoni baġitarja u l-ħtiġijiet, iqajjem sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet u żviluppi attwali u b’hekk jagħti lill-MB il-ħarsa ġenerali neċessarja li jeħtieġ.

Minbarra l-aġġornamenti regolari, id-Direttur Eżekuttiv jikkoopera mill-qrib mal-MB u mal-President tal-MB fuq bażi ad hoc. 

Is-segretarjat tal-Bord tat-Tmexxija 

Is-Segretarjat tal-MB mhux biss jiżgura li l-Bord tat-Tmexxija jiltaqa’ regolarment, iżda jieħu ħsieb ukoll il-ħafna aspetti amministrattivi u organizzazzjonali li jikkonċernaw il-funzjonament tal-Bord tat-Tmexxija.