EASAn hallintoneuvosto

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

EASAn painopistealojen asettaminen ja sen toiminnan seuranta – EASAn riippumattomuuden varmistaminen

EASAn hallintoneuvostolla on tarvittavat valtuudet määritellä EASAn painopistealueet, vahvistaa sen talousarvio ja valvoa viraston toimintaa sen varmistamiseksi, että EASA pystyy ylläpitämään ilmailun turvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkeinta tasoa Euroopassa samalla kun se on riippumaton poliittisista ja taloudellisista paineista.  

EASA on keskeinen osa Euroopan unionin lentoturvallisuusstrategiaa, mikä tarkoittaa, että sillä on laaja tehtävä, joka edellyttää yksityiskohtaista suunnittelua, talousarvion hallinnointia ja avointa tapaa seurata ja asettaa painopisteitä. EASAlla on käytössä vankka suunnittelu- ja raportointimekanismi, ja se toimittaa suunnittelu- ja talousarvioraportteja koko vuoden ajan ja jakaa ne hallintoneuvostolle. EASAn ja sen hallintoneuvoston läheisellä yhteydellä varmistetaan, että lentoturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset käsitellään ja ratkaistaan hyvissä ajoin ottaen kaikki näkökannat huomioon. 

EASAn hallintoneuvostossa on edustajia EASAn jäsenvaltioista (EU:n jäsenvaltiot ja EFTA-valtiot) ja Euroopan komissiosta. Seitsemällä kolmannella maalla sekä EASAn sidosryhmien neuvoa-antavalla elimellä (SAB, jäsenet edustavat pääasiassa ilmailualaa) on myös edustajat hallintoneuvostossa ja he osallistuvat siihen tarkkailijoina.

Hallintoneuvosto kokoontuu säännöllisesti ja tekee päätöksiä, joilla tuetaan lentoturvallisuuden ja ympäristönsuojelun varmistamisen keskeistä periaatetta ja tavoitetta Euroopassa. Hallintoneuvoston päätökset julkaistaan säännöllisesti EASAn verkkosivustolla. 

Johtokunnan riippumattomuuden varmistamiseksi kaikkien edustajien mahdolliset eturistiriidat tarkistetaan ennen tehtävien aloittamista ja sen jälkeen vuosittain. 

  • EASA Pro-sivustolla ovat nähtävissä vuosien varrella tehtyjä päätöksiä.

Hallintoneuvosto 

Hallintoneuvoston valitsemilla puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on keskeinen rooli neuvoston sujuvan toiminnan varmistamisessa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta, ja sitä voidaan jatkaa kerran neljällä vuodella.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Piotr Samson 
Piotr Samson, joka on toiminut Puolan siviili-ilmailuviranomaisen puheenjohtajana vuodesta 2016, valittiin EASAn hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuonna 2019. Samsonin yli kahdenkymmenen vuoden työkokemukseen sisältyy myös ilmailualan tehtäviä. Hän on ollut useita vuosia hallintoneuvoston jäsen, ja hänen johtajuudestaan ja tietämyksestään on paljon hyötyä hallintoneuvostolle.

”On suuri kunnia ja etuoikeus johtaa niin arvostettuaP. Samson elintä kuin EASAn hallintoneuvosto on. Pidän itseäni ensisijaisesti EASAn strategisen roolin katalysaattorina ja vahvana tukijana eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa ilmailussa. EASA on minulle esimerkki menestyksestä, joka voidaan saavuttaa yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden ansiosta.
Kaksi muuta johtoon kuulumatonta tehtävääni Eurocontrolissa ja ECAC:ssa antoivat minulle tilaisuuden nähdä Euroopan ilmailupolitiikkaa kattavasti ja objektiivisesti.  Pidän tätä ainutlaatuista ja kokonaisvaltaista näkökulmaa ratkaisevana voimavarana viraston jatkokehityksen johtamisessa ja tukemisessa sekä sen jäsenten hedelmällisen yhteistyön ja menestyksen avaintekijänä.”

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja: Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Johann Friedrich Colsman on toiminut Saksan liikenne- ja digitaali-infrastruktuuriministeriön siviili-ilmailun pääjohtajana vuodesta 2018. 

”Ilmailussa turvallisuus on aina tärkeintä. Hallintoneuvosto varmistaa jäsenvaltioiden välisen yhteisymmärryksen ja tukee EASAa sen kunnianhimoisten tavoitteiden ylläpitämisessä ja saavuttamisessa.”

Jäsenet 

Hallintoneuvosto koostuu jokaisen EASAn jäsenvaltion ja Euroopan komission nimeämistä jäsenistä. Lisäksi jäsenvaltiot voivat nimetä enintään kaksi varajäsentä, jotka edustavat varsinaista jäsentä hänen poissa ollessaan. Kukin edustaja nimitetään heidän siviili-ilmailutietämyksensä, -kokemuksensa ja -sitoutumisensa perusteella. Toimikauden pituus on neljä vuotta ja sitä voidaan jatkaa.

Tarkkailijat 

Hallintoneuvosto voi tarvittaessa kutsua EASAn ulkopuolisten kolmansien maiden edustajia sekä teollisuuden edustajia tarkkailijan asemaan hallintoneuvostossa. Tällä hetkellä seitsemälle valtiolle ja neljälle alan edustajalle EASAn neuvoa-antavasta sidosryhmäelimestä on myönnetty tarkkailijan asema, jotta varmistetaan asianmukainen yleiseurooppalainen ulottuvuus siviili-ilmailun turvallisuuden parantamisen helpottamiseksi kaikkialla Euroopassa.
Lisäksi neuvosto voi kutsua kokouksiin tapauskohtaisesti asiantuntijoita ja henkilöitä, joiden lausunto tietyistä kysymyksistä saattaa olla tarpeellinen.

Kuka voi äänestää?

Ääniä voidaan antaa yhteensä 29 (27 jäsenvaltioista ja 2 Euroopan komissiosta). 
Jokaisella nimetyllä jäsenellä on yksi ääni. EFTAn jäsenvaltioista nimetyillä jäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta, vaikka nämä valtiot ovat EASAn täysjäseniä. Äänestys tapahtuu yleensä hallintoneuvoston kokouksissa, mutta se voidaan suorittaa myös kirjallisella menettelyllä.

Hallintoneuvoston äänestys

  • Täydellinen luettelo jäsenistä, tarkkailijoista ja heidän varajäsenistään on EASA Pro -sivustolla.

Yhteistyö – hallintoneuvosto ja EASAn pääjohtaja

EASA Executive DirectorEASAn hallintoneuvosto nimittää EASAn pääjohtajan. Hän hoitaa tehtäviään riippumattomasti mutta hän raportoi hallintoneuvostolle säännöllisesti viraston toiminnasta, ajantasaistetuista talousarviotilanteesta ja vaatimuksista, lisää tietoisuutta ajankohtaisista kysymyksistä ja kehityksestä ja antaa näin hallintoneuvostolle sen tarvitseman yleiskuvan.

Säännöllisten tilannepäivitysten lisäksi pääjohtaja tekee tapauskohtaisesti tiivistä yhteistyötä hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston puheenjohtajan kanssa. 

Hallintoneuvoston sihteeri 

Hallintoneuvoston sihteeri ei ainoastaan varmista, että hallintoneuvosto kokoontuu säännöllisesti, vaan huolehtii myös monista hallintoneuvoston toimintaan liittyvistä hallinnollisista ja organisatorisista seikoista.