Το διοικητικό συμβούλιο του EASA

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Καθορισμός των προτεραιοτήτων του EASA και παρακολούθηση της λειτουργίας του - διασφάλιση της ανεξαρτησίας του EASA

Το διοικητικό συμβούλιο του EASA έχει την απαραίτητη εξουσία για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του EASA, την κατάρτιση του προϋπολογισμού του και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Διασφαλίζει κατ' αυτόν τον τρόπο ότι ο EASA είναι σε θέση να διατηρεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα είναι ανεξάρτητος από πολιτικές και οικονομικές πιέσεις.  

Ο EASA είναι ο κεντρικός φορέας για τη στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας. Αυτό σημαίνει ότι έχει ευρεία αποστολή που απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό, δημοσιονομική διαχείριση και διαφανή τρόπο παρακολούθησης και καθορισμού προτεραιοτήτων. Ο EASA έχει ισχυρό μηχανισμό σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων και παρέχει εκθέσεις σχεδιασμού και δημοσιονομικές εκθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τις οποίες μοιράζεται με το διοικητικό συμβούλιο. Ο στενός δεσμός μεταξύ του EASA και του διοικητικού συμβουλίου του διασφαλίζει ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την αεροπορική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος εξετάζονται, αντιμετωπίζονται και επιλύονται εγκαίρως, και ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι γνωμοδοτήσεις. 

Το ΔΣ του EASA απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών του EASA (κράτη μέλη της ΕΕ και κράτη ΕΖΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, επτά κράτη τρίτων χωρών και το συμβουλευτικό σώμα ενδιαφερόμενων μερών του EASA, του οποίου τα μέλη προέρχονται κυρίως από τον κλάδο των αερομεταφορών, εκπροσωπούνται και συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά και λαμβάνει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τη βασική αρχή και τον στόχο της κατοχύρωσης της ασφάλειας της αεροπορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Οι αποφάσεις του ΔΣ δημοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο του EASA. 

Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι οι εκπρόσωποι ελέγχονται για κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, τόσο πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους όσο και σε ετήσια βάση. 

  • Επισκεφθείτε τον ιστότοπο EASA Pro για να δείτε ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια των ετών.

Το διοικητικό μας συμβούλιο 

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, που επιλέγονται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ομαλή λειτουργία του οργάνου. Η θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι τετραετής, με δυνατότητα παράτασης άπαξ για τέσσερα επιπλέον έτη.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο κ. Piotr Samson 
Ο κ. Piotr Samson, πρόεδρος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Πολωνίας από το 2016, εξελέγη πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019. Το ΔΣ επωφελείται από την ηγεσία του και την εις βάθος γνώση του, καθώς ο κ. Piotr Samson διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια επαγγελματικής πείρας, κυρίως στον κλάδο της αεροπορίας, και συμμετέχει εδώ και αρκετά χρόνια στο διοικητικό συμβούλιο.

«Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο για εμένα να προεδρεύω ενός τόσο διακεκριμένουP. Samson οργάνου όπως το διοικητικό συμβούλιο του EASA. Θεωρώ πρωτίστως τον εαυτό μου ως καταλυτικό παράγοντα και ισχυρό υποστηρικτή του στρατηγικού ρόλου του EASA στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αεροπορία. Για εμένα, ο EASA είναι ένα παράδειγμα της προόδου που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας και των κοινών στόχων.
Οι δύο άλλες μη εκτελεστικές θέσεις που κατέχω στο Eurocontrol και την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) μου επέτρεψαν να αποκτήσω μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική θεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής αερομεταφορών.  Πιστεύω ότι αυτή η ενιαία και ολιστική προοπτική είναι βασικό πλεονέκτημα για την καθοδήγηση και τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης του Οργανισμού, καθώς και για την εξασφάλιση της εποικοδομητικής συνεργασίας και της επιτυχίας των μελών του.»

Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Ο κ. Johann Friedrich Colsman J-F. Colsman
Ο κ. Johann Friedrich Colsman είναι Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Αεροπορίας στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών της Γερμανίας από το 2018. 

«Στην αεροπορία, η ασφάλεια έρχεται πρώτη. Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει μια κοινή αντίληψη μεταξύ των κρατών μελών και υποστηρίζει τον EASA στη διατήρηση και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του.»

Τα μέλη 

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από μέλη που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος του EASA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν έως δύο αναπληρωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν το τακτικό μέλος κατά την απουσία του. Κάθε εκπρόσωπος διορίζεται με βάση τις γνώσεις, την εμπειρία και τη δέσμευσή του στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Η θητεία είναι τετραετής και μπορεί να παραταθεί.

Οι παρατηρητές 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, μη μελών του EASA καθώς και εκπροσώπους του κλάδου, να συμμετάσχουν με καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο. Σήμερα, επτά κράτη έχουν λάβει καθεστώς παρατηρητή, καθώς και τέσσερις εκπρόσωποι του κλάδου στο συμβουλευτικό όργανο των ενδιαφερόμενων μερών του EASA (SAB), προκειμένου να εξασφαλίζεται κατάλληλη πανευρωπαϊκή διάσταση και να διευκολύνεται η βελτίωση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Επίσης, το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να καλεί εμπειρογνώμονες και πρόσωπα των οποίων η γνώμη σε συγκεκριμένα ζητήματα παρουσιάζει ενδεχομένως ενδιαφέρον, να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις, κατά περίπτωση.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;

Υπάρχουν συνολικά 29 ψήφοι (27, για κάθε κράτος μέλος, και 2 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 
Κάθε διορισμένο μέλος έχει μία ψήφο. Ωστόσο, τα διορισμένα μέλη από τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αν και τα κράτη αυτά είναι πλήρη μέλη του EASA. Η ψηφοφορία διεξάγεται συνήθως στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, αλλά μπορεί επίσης να διεξαχθεί με γραπτή διαδικασία.

Ψηφοφορία στο διοικητικό συμβούλιο

  • Για τον πλήρη κατάλογο των μελών, των παρατηρητών και των αναπληρωτών τους, επισκεφθείτε τον ιστότοπο EASA Pro.

Συνεργασία — Διοικητικό συμβούλιο και εκτελεστικός διευθυντής του EASA

EASA Executive DirectorΟ εκτελεστικός διευθυντής του EASA διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του EASA. Ενώ είναι ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και επικαιροποιεί τα στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση και τις απαιτήσεις του προϋπολογισμού. Επίσης, ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα και τις εξελίξεις, παρέχοντας στο ΔΣ την απαραίτητη συνολική εικόνα.

Εκτός από τις τακτικές επικαιροποιήσεις, ο εκτελεστικός διευθυντής συνεργάζεται στενά με τα μέλη και τον πρόεδρο του ΔΣ σε ad hoc βάση. 

Η γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου 

Η γραμματεία του ΔΣ όχι μόνο διασφαλίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, αλλά φροντίζει επίσης για τις πολλές διοικητικές και οργανωτικές πτυχές που περιβάλλουν τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου.