Comhar Idirnáisiúnta

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Cuspóirí straitéiseacha ardleibhéil EASA maidir le comhar idirnáisiúnta sa tsábháilteacht aeir

 • A chinntiú go bhfuil leasanna sábháilteachta na saoránach á gcomhlíonadh ar an leibhéal domhanda
 • A áirithiú go dtugtar cothrom na Féinne do thionscal eitlíochta na hEorpa ar fud an domhain

Chun na cuspóirí sin a bhaint amach, oibríonn EASA i gcomhar le húdaráis eitlíochta sibhialta, le heagraíochtaí réigiúnacha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta.

Oifigí EASA, buanionadaíochtaí agus oifigí tionscadail

Láithreacht-idirnáisiúnta-EASA

Comhaontuithe um Shábháilteacht Eitlíochta agus comhpháirtithe

Cad is Comhaontú Déthaobhach um Shábháilteacht Eitlíochta ann?

Sínítear Comhaontú Déthaobhach um Shábháilteacht Eitlíochta (BASA) idir AE (agus a Bhallstáit) agus tír nach tír de AE í. Is é is aidhm dó comhghlacadh deimhnithe. Tacaíonn EASA leis an gCoimisiún Eorpach agus comhaontuithe den sórt sin á gcaibidliú agus á gcur chun feidhme.

Forbhreathnú ar BASAnna atá i bhfeidhm

 • Na Stáit Aontaithe, síniú 2008 - teacht i bhfeidhm 2011
 • Ceanada, síniú 2009 - teacht i bhfeidhm 2011
 • An Bhrasaíl, síniú 2010 - teacht i bhfeidhm 2013
 • An tSín, síniú 2019
 • An tSeapáin, síniú 2020
 • An Ríocht Aontaithe, síniú 2020

Cad is Socrú Oibre ann?

De ghnáth, sínítear Socrú Oibre (WA) idir EASA agus údarás tíre neamh-AE, nó eagraíocht réigiúnach nó idirnáisiúnta. Clúdaíonn sé ábhair de chineál teicniúil. Úsáidtear iad de ghnáth chun cúraimí deimhniúcháin EASA nó bailíochtú deimhnithe EASA ag údarás eachtrach a éascú. Murab ionann agus BASAnna, ní cheadaítear leis na Socruithe Oibre sin deimhnithe a aithint go frithpháirteach. Déanann EASA socruithe den sórt sin a chaibidliú agus a thabhairt i gcrích go díreach.

Tá comhaontuithe oibre agus comhair i bhfeidhm ag EASA faoi láthair le thart ar 35 stát.

Réigiúin agus tionscadail Chomhar Teicniúil EASA ar fud an domhain

Forbhreathnú Comhair Idirnáisiúnta

Cad iad na gníomhaíochtaí a chlúdaítear ann?

 • Feabhas a chur ar an gcaidreamh idir tíortha nach tíortha de AE iad agus institiúidí Eorpacha i réimse na heitlíochta sibhialta
 • Malartuithe teicniúla idir an tionscail eitlíochta neamh-AE agus tionscail eitlíochta na hEorpa a mhéadú
 • Tacú leis na réigiúin sin agus leis na hEagraíochtaí Réigiúnacha Formhaoirseachta Sábháilteachta sin chun a gcumas maidir le maoirseacht sábháilteachta a fhorbairt
 • Feabhas a chur ar fheidhmíocht chomhshaoil na hearnála eitlíochta sna tíortha sin

Caidreamh oibre EASA leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO)

Gníomhaíochtaí a chlúdaítear leis an gcaidreamh oibre idir EASA agus ICAO:

 • Comhordú leis an gCoimisiún Eorpach agus le Ballstáit EASA maidir le comhsheasaimh ar ábhair a dtugtar aghaidh orthu ar an leibhéal domhanda.
 • Tacaíocht do Bhallstáit EASA maidir le caighdeáin ICAO a chur chun feidhme
 • Faisnéis sábháilteachta a mhalartú le ICAO chun an t-ualach ar Bhallstáit EASA le linn gníomhaíochtaí iniúchóireachta a laghdú
 • Saineolas teicniúil a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí ICAO, amhail 50 ceann de phainéil, de choistí, de mheithleacha, de ghrúpaí staidéir agus de thascfhórsaí ICAO.
 • Oiliúint a chur ar bhaill foirne EASA mar iniúchóirí ICAO agus páirt a ghlacadh in iniúchtaí USOAP (Clár Uilíoch um Iniúchadh ar Mhaoirseacht Sábháilteachta de chuid ICAO) i stáit EASA agus in áiteanna eile.
 • Rannchuidiú leis an tionscnamh gan aon tír a fhágáil ar leataobh, trína ghníomhaíochtaí cúnaimh theicniúil a chomhordú le ICAO

Cad is Eagraíocht Réigiúnach um Fhormhaoirseacht Sábháilteachta (RSOO) ann?

Chuir na stáit Eagraíochtaí Réigiúnacha um Fhormhaoirseacht Sábháilteachta i bhfeidhm chun comhoibriú le chéile agus chun dea-chleachtais, cúraimí agus acmhainní maoirseachta sábháilteachta a chomhroinnt, agus é mar aidhm acu córas éifeachtach um maoirseacht sábháilteachta eitlíochta a bhunú agus a chothabháil.

Tacaíonn EASA le ICAO ina chuid gníomhaíochtaí RSOO. San Eoraip, chomhaontaigh Ballstáit EASA comhoibriú i réimse na sábháilteachta eitlíochta. Is RSOO don Eoraip é EASA, mar Ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh. 

Eagraíochtaí agus tionscnaimh eile

Oibríonn EASA go dlúth freisin le roinnt eagraíochtaí agus tionscnamh sábháilteachta eitlíochta eile amhail:

 • SESAR, Taighde Bainistíochta Aerthráchta maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair
 • Eurocontrol, eagraíocht uile-Eorpach, shibhialta-mhíleata a thacaíonn le heitlíocht na hEorpa
 • GES, an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis
 • IATA, an Comhlachas Aeriompair Idirnáisiúnta