Internationalt samarbejde

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

EASA's strategiske mål på højt niveau for det internationale samarbejde om luftfartssikkerhed

 • Sikre, at borgernes sikkerhedsinteresser tilgodeses på globalt plan
 • Sikre lige konkurrencevilkår for den europæiske luftfartsindustri på globalt plan

For at nå disse mål samarbejder EASA med civile luftfartsmyndigheder samt regionale og internationale organisationer.

EASA's kontorer, faste repræsentationer og projektkontorer

EASA-international-tilstedeværelse

Luftfartssikkerhedsaftaler og -partnere

Hvad er en bilateral luftfartssikkerhedsaftale?

En bilateral luftfartssikkerhedsaftale (BASA) indgås mellem EU (og dets medlemsstater) og et land udenfor EU. Den tager sigte på gensidig accept af certifikater. EASA støtter Europa-Kommissionen under forhandlingerne om og gennemførelsen af sådanne aftaler.

Oversigt over eksisterende luftfartssikkerhedsaftaler

 • USA, indgåelse i 2008 – ikrafttrædelse i 2011
 • Canada, indgåelse i 2009 – ikrafttrædelse i 2011
 • Brasilien, indgåelse i 2010 – ikrafttrædelse i 2013
 • Kina, indgåelse i 2019
 • Japan, indgåelse i 2020
 • Det Forenede Kongerige, undertegnelse i 2020

Hvad er en samarbejdsordning?

En samarbejdsordning indgås normalt mellem EASA og myndigheden i et land udenfor EU, eller med en regional eller international organisation. Den dækker spørgsmål af teknisk karakter. Den anvendes typisk til at lette EASA's certificeringsopgaver eller en udenlandsk myndigheds validering af EASA-certifikater. I modsætning til bilaterale luftfartssikkerhedsaftaler giver disse samarbejdsordninger ikke mulighed for gensidig anerkendelse af certifikater. EASA forhandler og indgår sådanne aftaler direkte.

EASA har i øjeblikket samarbejdsaftaler og -ordninger med ca. 35 stater.

Regioner og projekter på verdensplan, hvor EASO har et teknisk samarbejde

Oversigt over internationalt samarbejde

Hvilke aktiviteter dækker de?

 • Styrkelse af forbindelserne mellem EU-institutionerne og lande udenfor EU inden for civil luftfart
 • Forøgelse af den tekniske udveksling mellem luftfartsindustrierne i og uden for EU
 • Støtte til disse regioner og regionale sikkerhedstilsynsorganisationer med at udvikle deres kapacitet inden for sikkerhedstilsyn
 • Forbedring af luftfartssektorens miljøpræstationer i disse lande

EASA's samarbejdsforbindelser med Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO)

Aktiviteter, der er omfattet af samarbejdsforbindelserne mellem EASA og ICAO:

 • Koordinering med Europa-Kommissionen og EASA-medlemsstaterne om fælles holdninger til spørgsmål, der behandles på globalt plan.
 • Støtte til EASA's medlemsstater med deres gennemførelse af ICAO-standarder
 • Udveksling af sikkerhedsoplysninger med ICAO for at mindske byrden for EASA-medlemsstaterne i forbindelse med tilsynsaktiviteter
 • Levering af teknisk ekspertise til ICAO's aktiviteter, såsom 50 ICAO-paneler, udvalg, arbejdsgrupper, studiegrupper og taskforcer.
 • Uddannelse af EASA's medarbejdere til ICAO-tilsynsførere og deltagelse i USOAP-tilsyn (ICAO's Universal Safety Oversight Audit Programme) i EASA-staterne og andre steder.
 • Bidrage til initiativet om, at ingen lande lades i stikken, ved at koordinere sine aktiviteter vedrørende teknisk bistand med ICAO

Hvad er en regional sikkerhedstilsynsorganisation?

Staterne har indført regionale sikkerhedstilsynsorganisationer, der skal samarbejde, udveksle bedste praksis og dele sikkerhedstilsynsopgaver og -ressourcer med henblik på at etablere og opretholde et effektivt system for luftfartssikkerhedstilsyn.

EASA bistår ICAO med disse sikkerhedstilsynsaktiviteter. I Europa blev EASA's medlemsstater enige om at samarbejde om luftfartssikkerhed. EASA, i sin egenskab af et EU-agentur, er sikkerhedstilsynsorganisationen for Europa. 

Andre organisationer og initiativer

EASA arbejder også tæt sammen med en række andre luftfartssikkerhedsorganisationer og -initiativer såsom:

 • SESAR: forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum
 • Eurocontrol: en paneuropæisk civil-militær organisation, som støtter den europæiske luftfart
 • ESA: Den Europæiske Rumorganisation
 • IATA: Den internationale lufttransportsammenslutning