Rahvusvaheline koostöö

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

EASA kõrgetasemelised eesmärgid rahvusvaheliseks koostööks lennuohutuse valdkonnas

 • Tagada, et kodanike ohutuse huvid on täidetud ülemaailmsel tasandil
 • Tagada Euroopa lennundustööstusele võrdsed võimalused kogu maailmas

Nende eesmärkide täitmiseks tegutseb EASA partnerluses lennundusasustuste, piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

EASA bürood, alalised esindused ja projektibürood

EASA rahvusvaheline kohalolek

Lennundusohutuslepingud ja -partnerid

Mis on kahepoolne lennundusohutusleping?

Kahepoolne lennundusohutusleping sõlmitakse ELi (ja selle liikmesriikide) ning ELi-välise riigi vahel. Selle eesmärk on sertifikaatide vastastikune tunnustamine. EASA toetab Euroopa Komisjoni selliste lepingute läbirääkimiste ja rakendamise ajal.

Sõlmitud kahepoolsed lennundusohutuslepingud

 • Ameerika Ühendriigid, allkirjastati 2008 – jõustus 2011
 • Kanada, allkirjastati 2009 – jõustus 2011
 • Brasiilia, allkirjastati 2010 – jõustus 2013
 • Hiina, allkirjastati 2019
 • Jaapan, allkirjastati 2020
 • Ühendkuningriik, allkirjastati 2020

Mis on töökokkulepe?

Töökokkuleppe allkirjastavad tavaliselt EASA ja ELi-välise riigi ametiasutus või piirkondlik või rahvusvaheline organisatsioon. Kokkulepe hõlmab tehnilisi küsimusi. Tüüpiliselt lihtsustatakse sellega EASA sertifitseerimisülesandeid või EASA sertifikaatide valideerimist välisriigi ametiasutuse poolt. Teisiti kui kahepoolsed lennundusohutuslepingud ei võimalda töökokkulepped sertifikaatide vastastikust tunnustamist. EASA peab otse läbirääkimisi selliste kokkulepete sõlmimiseks.

EASA-l on praegu kehtivad töö- ja koostöökokkulepped ligikaudu 35 riigiga.

EASA tehnilise koostöö piirkonnad ja projektid kogu maailmas

Rahvusvahelise koostöö ülevaade

Mis tegevused on hõlmatud?

 • Tõhustada suhteid ELi-väliste riikide ja Euroopa institutsioonide vahel tsiviillennunduse valdkonnas
 • Suurendada tehnilisi vahetusi ELi-väliste riikide ja Euroopa lennundustööstuste vahel
 • Toetada piirkondi ja piirkondlikke ohutusjärelevalve organisatsioone nende ohutusjärelevalvesuutlikkuse arendamisel
 • Parendada lennundussektori keskkonnatoimivust neis riikides

EASA töösuhted Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsiooniga (ICAO)

EASA ja ICAO töösuhetega on hõlmatud valdkonnad:

 • Koordineerimine Euroopa Komisjoni ja EASA liikmesriikidega seoses ühiste seisukohtadega ülemaailmsel tasandil käsitletavates küsimustes
 • Toetus EASA liikmesriikidele ICAO-standardite rakendamisel
 • Ohutusteabe vahetamine ICAOga, et vähendada koormust EASA liikmesriikidele audititegevuste ajal
 • Tehniliste eksperditeadmiste pakkumine seoses ICAO tegevustega, nt 50 ICAO komisjoni, komitee, töörühma, uurimisrühma ja rakkerühmaga
 • Koolitus EASA töötajatele ICAO audiitoritena ning osalus USOAP (ICAO üldise ohutusjärelevalve auditiprogramm) auditites EASA riikides ja mujal
 • Algatuse „No Country Left Behind“ („Ükski riik ei ole üksi“) toetamine, koordineerides selle tehnilise toe tegevusi ICAO-ga

Mis on piirkondliku ohutusjärelevalve organisatsioon?

Riigid määravad piirkondliku ohutusjärelevalve organisatsiooni, kes teeb koostööd, jagab parimaid tavasid, ohutusjärelevalve ülesandeid ja ressursse, et luua tõhus lennundusohutuse järelevalve süsteem ja seda säilitada.

EASA toetab ICAOd piirkondliku ohutusjärelevalve organisatsiooniga seotud tegevustes. Euroopas on EASA liikmesriigid kokku leppinud teha lennundusohutuse valdkonnas koostööd. EASA on Euroopa Liidu lennundusohutusametina Euroopa piirkondlik ohutusjärelevalve organisatsioon. 

Muud organisatsioonid ja algatused

EASA teeb tihedat koostööd paljude muude lennundusohutusorganisatsioonide ja -algatustega, nt järgmistega:

 • SESAR, Euroopa Lennuliikluse Uue Põlvkonna Juhtimissüsteemi (SESAR) Arendav Kolmas Ühisettevõte
 • Eurocontrolüleeuroopaline, tsiviil-militaarne Euroopa lennunduse tugiorganisatsioon
 • ESA, Euroopa Kosmoseagentuur
 • IATA, Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon