Współpraca międzynarodowa

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Strategiczne cele wysokiego szczebla agencji EASA w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego

 • Zapewnienie poszanowania interesów obywateli w zakresie bezpieczeństwa na poziomie ogólnym
 • Zapewnienie europejskiej branży lotniczej równych warunków działania dla całym świecie

Aby osiągnąć te cele, EASA współpracuje z władzami lotnictwa cywilnego, organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi.

Biura, stałe przedstawicielstwa i biura projektowe EASA

EASA – obecność międzynarodowa

Umowy o bezpieczeństwie lotniczym i partnerzy w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego

Czym jest dwustronna umowa w sprawie bezpieczeństwa lotniczego?

UE (i jej państwa członkowskie) podpisuje dwustronną umowę w sprawie bezpieczeństwa lotniczego (BASA) z państwem spoza UE. Jej celem jest wzajemne uznanie certyfikatów. EASA wspiera Komisję Europejską w negocjacjach i realizacji takich umów.

Podpisane umowy BASA:

 • Stany Zjednoczone, podpisano w 2008 r., wejście w życie w 2011 r.
 • Kanada, podpisano w 2009 r., wejście w życie w 2011 r.
 • Brazylia, podpisano w 2010 r., wejście w życie w 2013 r.
 • Chiny, podpisano w 2019 r.
 • Japonia, podpisano w 2020 r.
 • Zjednoczone Królestwo, podpisano w 2020 r.

Czym jest porozumienie robocze?

Porozumienie robocze jest to porozumienie, które EASA zazwyczaj zawiera z organem państwa spoza UE lub organizacją regionalną lub międzynarodową. Obejmuje ono kwestie natury technicznej. Zwykle zawiera się je w celu ułatwienia EASA zadań certyfikacyjnych lub walidacji certyfikatów EASA przez organ zagraniczny. W przeciwieństwie do BASA porozumienia robocze nie pozwalają na wzajemne uznawanie certyfikatów. EASA sama bezpośrednio negocjuje i zawiera takie porozumienia.

Do tej pory EASA zawarła porozumienia robocze i umowy o współpracy z około 35 państwami.

Regiony i projekty współpracy technicznej EASA na całym świecie

Współpraca międzynarodowa

Jakie działania są objęte zakresem współpracy?

 • zacieśnienie stosunków między państwami spoza UE i instytucjami europejskimi w dziedzinie lotnictwa cywilnego;
 • zwiększenie wymiany technicznej między pozaunijnym sektorem lotniczym i europejskim przemysłem lotniczym;
 • wspieranie tych regionów, a także regionalnych organizacji nadzoru nad bezpieczeństwem, w rozwijaniu ich zdolności w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem;
 • poprawa efektywności środowiskowej sektora lotnictwa w tych krajach.

Stosunki robocze EASA z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Działania objęte stosunkami roboczymi między EASA a ICAO:

 • koordynacja wspólnego stanowiska w kwestiach poruszanych na szczeblu globalnym z Komisją Europejską i państwami członkowskimi EASA;
 • wsparcie dla państw członkowskich EASA we wdrażaniu norm ICAO;
 • wymiana informacji na temat bezpieczeństwa z ICAO w celu zmniejszenia obciążenia państw członkowskich EASA podczas działań kontrolnych;
 • zapewnienie wiedzy technicznej na potrzeby działań ICAO, takich jak 50 paneli ICAO, komitety, grupy robocze, grupy analityczne i grupy zadaniowe;
 • szkolenia dla pracowników EASA jako kontrolerów ICAO oraz udział w kontrolach USOAP (globalny program kontroli nadzoru nad bezpieczeństwem ICAO) w państwach EASA i w innych krajach;
 • wkład w inicjatywę „No Country Left Behind” („żadne państwo nie pozostaje w tyle”) poprzez koordynację działań w zakresie pomocy technicznej z ICAO.

Czym jest regionalna organizacja ds. nadzoru nad bezpieczeństwem (RSOO)?

Państwa powołały regionalne organizacje nadzoru nad bezpieczeństwem w celu współpracy, wymiany najlepszych praktyk, zadań i zasobów w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem, na rzecz ustanowienia i utrzymania skutecznego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem lotniczym.

EASA wspiera ICAO w działaniach RSOO. W Europie państwa członkowskie EASA zgodziły się współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego. EASA, jako agencja Unii Europejskiej, jest RSOO dla Europy. 

Inne organizacje i inicjatywy

EASA ściśle współpracuje również z wieloma innymi organizacjami i inicjatywami dotyczącymi bezpieczeństwa lotniczego, takimi jak:

 • SESAR – Badania z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
 • Eurocontrol – paneuropejska organizacja cywilno-wojskowa wspierająca lotnictwo europejskie
 • ESA – Europejska Agencja Kosmiczna
 • IATA – Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego