Διεθνής συνεργασία

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Στρατηγικοί στόχοι υψηλού επιπέδου του EASA για διεθνή συνεργασία στην ασφάλεια πτήσεων

 • Διασφάλιση της ικανοποίησης των συμφερόντων ασφαλείας των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για τον ευρωπαϊκό κλάδο της αεροπορίας

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, ο EASA συνεργάζεται με τις αρχές της πολιτικής αεροπορίας, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς.

Γραφεία του EASA, μόνιμες αντιπροσωπείες και γραφεία έργων

Διεθνής-παρουσία-του-EASA

Συμφωνίες περί ασφάλειας της αεροπορίας και εταίροι

Τι είναι η διμερής συμφωνία για την ασφάλεια της αεροπορίας;

Διμερής συμφωνία για την ασφάλεια της αεροπορίας υπογράφεται μεταξύ της ΕΕ (και των κρατών μελών της) και τρίτης χώρας. Αποσκοπεί στην αμοιβαία αποδοχή των πιστοποιήσεων. Ο EASA υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών.

Επισκόπηση των ισχυουσών διμερών συμφωνιών για την ασφάλεια της αεροπορίας

 • Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραφή το 2008 - έναρξη ισχύος 2011
 • Καναδάς, υπογραφή 2009 - έναρξη ισχύος 2011
 • Βραζιλία, υπογραφή 2010 - έναρξη ισχύος 2013
 • Κίνα, υπογραφή 2019
 • Ιαπωνία, υπογραφή 2020
 • Ηνωμένο Βασίλειο, υπογραφή 2020

Τι είναι μια πρακτική ρύθμιση;

Μία πρακτική ρύθμιση συνήθως υπογράφεται μεταξύ του EASA και της αρχής τρίτης χώρας ή περιφερειακού ή διεθνούς οργανισμού. Καλύπτει θέματα τεχνικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιείται συνήθως για τη διευκόλυνση των καθηκόντων πιστοποίησης του EASA ή της επικύρωσης πιστοποίησης του EASA από αλλοδαπή αρχή. Σε αντίθεση με τις διμερείς συμφωνίες περί ασφάλειας της αεροπορίας, οι εν λόγω πρακτικές ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιήσεων. Ο EASA διαπραγματεύεται και συνάπτει απευθείας τις εν λόγω ρυθμίσεις.

Ο EASA έχει επί του παρόντος συνάψει πρακτικές ρυθμίσεις και συμφωνίες συνεργασίας με περίπου 35 κράτη.

Περιοχές και έργα τεχνικής υποστήριξης του EASA παγκοσμίως

Επισκόπηση της διεθνούς συνεργασίας

Ποιες δραστηριότητες καλύπτονται;

 • Ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ τρίτων χωρών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας
 • Αύξηση των τεχνικών ανταλλαγών μεταξύ μη ενωσιακών και ευρωπαϊκών αεροπορικών βιομηχανιών
 • Υποστήριξη των εν λόγω περιοχών και περιφερειακών οργανισμών εποπτείας της ασφάλειας κατά την ανάπτυξη της ικανότητάς τους για εποπτεία της ασφάλειας
 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του τομέα της αεροπορίας στις εν λόγω χώρες

Σχέσεις συνεργασίας του EASA με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ)

Δραστηριότητες που καλύπτονται από τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ του EASA και του ΔΟΠΑ:

 • Συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη του EASA σχετικά με κοινές θέσεις για θέματα που εξετάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Υποστήριξη των κρατών μελών του EASA για την εφαρμογή των προτύπων του ΔΟΠΑ
 • Ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας με τον ΔΟΠΑ για τη μείωση της επιβάρυνσης των κρατών μελών του EASA κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ελέγχου
 • Παροχή τεχνικής εμπειρογνωσίας στις δραστηριότητες του ΔΟΠΑ, όπως 50 ομάδες, επιτροπές, ομάδες εργασίας, ομάδες μελέτης και επιχειρησιακές ομάδες εργασίας του ΔΟΠΑ.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του EASA ως ελεγκτών του ΔΟΠΑ και συμμετοχή σε ελέγχους του Γενικού Ελεγκτικού Προγράμματος Εποπτείας της Ασφάλειας (USOAP) του ΔΟΠΑ στα κράτη του EASA και αλλού.
 • Συνεισφορά στην πρωτοβουλία «Καμία χώρα να μην μείνει πίσω» (No Country Left Behind), συντονίζοντας τις δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας με τον ΔΟΠΑ

Τι είναι ο περιφερειακός οργανισμός εποπτείας της ασφάλειας;

Τα κράτη θεσπίζουν περιφερειακούς οργανισμούς εποπτείας της ασφάλειας για τη συνεργασία, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, καθηκόντων και πόρων εποπτείας της ασφάλειας, με στόχο τη δημιουργία και τη διατήρηση αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας της ασφάλειας της αεροπορίας.

Ο EASA υποστηρίζει τον ΔΟΠΑ στις δραστηριότητές του στο πλαίσιο του περιφερειακού οργανισμού εποπτείας της ασφάλειας. Στην Ευρώπη, τα κράτη μέλη του EASA συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας. Ο EASA, ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας περιφερειακός οργανισμός εποπτείας της ασφάλειας για την Ευρώπη. 

Άλλοι οργανισμοί και πρωτοβουλίες

Ο EASA συνεργάζεται επίσης στενά με διάφορους άλλους οργανισμούς και πρωτοβουλίες για την ασφάλεια της αεροπορίας, όπως:

 • SESAR, Ερευνητικό πρόγραμμα ATM του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
 • Eurocontrolπανευρωπαϊκός πολιτικο-στρατιωτικός οργανισμός που υποστηρίζει την ευρωπαϊκή αεροπορία
 • ΕΟΔ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος
 • ΙΑΤΑ, Διεθνής Ένωση Aεροπορικών Μεταφορών