Starptautiskā sadarbība

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

EASA augsta līmeņa stratēģiskie mērķi starptautiskai sadarbībai aviācijas drošuma jautājumos

 • Nodrošināt, ka iedzīvotāju drošības intereses tiek ievērotas pasaules līmenī
 • Nodrošināt Eiropas aviācijas nozarei vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā pasaulē

Lai sasniegtu šos mērķus, EASA sadarbojas ar civilās aviācijas iestādēm, reģionālām un starptautiskām organizācijām.

EASA biroji, pastāvīgās pārstāvniecības un projektu biroji

<i>EASA</i> starptautiskā klātbūtne

Aviācijas drošuma nolīgumi un partneri

Kas ir divpusējs aviācijas drošuma nolīgums?

Starp ES (un tās dalībvalstīm) un valsti, kas nav ES dalībvalsts, tiek parakstīts divpusējs aviācijas drošuma nolīgums (BASA). Tā mērķis ir sertifikātu savstarpēja atzīšana. EASA atbalsta Eiropas Komisiju šādu nolīgumu apspriešanas un īstenošanas laikā.

Pārskats par spēkā esošajiem BASA

 • Amerikas Savienotās Valstis, parakstīts 2008. gadā – stājās spēkā 2011. gadā
 • Kanāda, parakstīts 2009. gadā – stājās spēkā 2011. gadā
 • Brazīlija, parakstīts 2010. gadā – stājās spēkā 2013. gadā
 • Ķīna, parakstīts 2019. gadā
 • Japāna, parakstīts 2020. gadā
 • Apvienotā Karaliste, parakstīts 2020. gadā

Kas ir darba vienošanās?

Darba vienošanās parasti tiek parakstīta starp EASA un trešās valsts iestādi vai reģionālu vai starptautisku organizāciju. Tā attiecas uz tehniska rakstura jautājumiem. To parasti izmanto, lai atvieglotu EASA sertifikācijas uzdevumus vai EASA sertifikātu validēšanu, ko veic ārvalstu iestāde. Atšķirībā no BASA šīs darba vienošanās nepieļauj sertifikātu savstarpēju atzīšanu. EASA tieši apspriež un noslēdz šādas vienošanās.

EASA pašlaik ir noslēgusi darba un sadarbības vienošanās ar aptuveni 35 valstīm.

EASA tehniskās sadarbības reģioni un projekti visā pasaulē

Starptautiskās sadarbības pārskats

Kādas darbības ir aptvertas?

 • Uzlabot attiecības starp valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un Eiropas iestādēm civilās aviācijas jomā
 • Palielināt tehnisko apmaiņu starp ārpussavienības un Eiropas aviācijas nozarēm
 • Atbalstīt šos reģionus un reģionālās drošības uzraudzības organizācijas to drošības uzraudzības spēju attīstīšanā
 • Uzlabot aviācijas nozares ekoloģiskos raksturlielumus šajās valstīs

EASA darba attiecības ar Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (ICAO)

Darbības, uz kurām attiecas EASA un ICAO darba attiecības:

 • Koordinācija ar Eiropas Komisiju un EASA dalībvalstīm attiecībā uz kopējām nostājām jautājumos, kas tiek risināti pasaules līmenī.
 • Atbalsts EASA dalībvalstīm ICAO standartu īstenošanā
 • Drošības informācijas apmaiņa ar ICAO, lai samazinātu EASA dalībvalstu slogu revīzijas darbību laikā
 • Tehnisku zināšanu sniegšana ICAO darbībām, piemēram, 50 ICAO paneļdiskusijām, komitejām, darba grupām, izpētes grupām un operatīvajām grupām.
 • EASA personāla apmācība, lai kļūtu par ICAO revidentiem un piedalītos USOAP revīzijās (ICAO Universālā drošības uzraudzības revīzijas programma) EASA valstīs un citur.
 • Ieguldījums iniciatīvai "Neatstāt novārtā nevienu valsti", koordinējot tehniskās palīdzības pasākumus ar ICAO

Kas ir reģionālā drošības uzraudzības organizācija (RSOO)?

Valstis izveidoja reģionālās drošības uzraudzības organizācijas, lai sadarbotos, apmainītos ar paraugpraksi, drošības uzraudzības uzdevumiem un resursiem nolūkā izveidot un uzturēt efektīvu aviācijas drošuma uzraudzības sistēmu.

EASA atbalsta ICAO tās RSOO darbībās. Eiropā EASA dalībvalstis vienojās sadarboties aviācijas drošuma jomā. EASA kā Eiropas Savienības aģentūra ir Eiropas RSOO 

Citas organizācijas un iniciatīvas

EASA cieši sadarbojas arī ar vairākām citām aviācijas drošuma organizācijām un iniciatīvām, piemēram:

 • SESAR, jaunas paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēma
 • Eirokontrole, Eiropas civilmilitārā organizācija, kas atbalsta Eiropas aviāciju
 • EKA, Eiropas Kosmosa aģentūra
 • IATA, Starptautiskā Gaisa transporta asociācija