Medzinárodná spolupráca

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Strategické ciele agentúry EASA na vysokej úrovni pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti letectva

 • Zabezpečenie záujmov občanov v oblasti bezpečnosti na celom svete
 • Zabezpečenie rovnakých podmienok pre európsky letecký priemysel na celom svete

Agentúra EASA spolupracuje s orgánmi civilného letectva, regionálnymi a medzinárodnými organizáciami s cieľom dosiahnuť tieto ciele.

Úrady agentúry EASA, jej stále zastúpenia a projektové kancelárie

Medzinárodná prítomnosť EASA

Dohody a partneri v oblasti bezpečnosti letectva

Čo je bilaterálna dohoda o bezpečnosti civilného letectva?

Bilaterálna dohoda o bezpečnosti civilného letectva (BASA) sa uzatvára medzi EÚ (a jej členskými štátmi) a krajinou mimo EÚ. Jej cieľom je vzájomné uznávanie osvedčení. EASA podporuje Európsku komisiu v rámci rokovaní a realizácii takýchto dohôd.

Prehľad uzavretých dohôd BASA

 • Spojené štáty, podpísaná v roku 2008 – nadobudnutie platnosti v roku 2011
 • Kanada, podpísaná v roku 2009 – nadobudnutie platnosti v roku 2011
 • Brazília, podpísaná v roku 2010 – nadobudnutie platnosti v roku 2013
 • Čína, podpísaná v roku 2019
 • Japonsko, podpísaná v roku 2020
 • Spojené kráľovstvo, podpísaná v roku 2020

Čo je pracovná dohoda?

Pracovná dohoda sa zvyčajne uzatvára medzi agentúrou EASA a orgánom krajiny mimo EÚ, alebo regionálnou alebo medzinárodnou organizáciou. Týka sa záležitostí technickej povahy. Zvyčajne sa využíva na uľahčenie úloh EASA týkajúcich sa osvedčovania alebo overovania osvedčení agentúry EASA, ktoré vykonáva zahraničný orgán. Na rozdiel od dohôd BASA, pracovné dohody neumožňujú vzájomné uznávanie osvedčení. EASA priamo rokuje o týchto dohodách a uzatvára ich.

EASA má v súčasnosti uzatvorené pracovné dohody a dohody o spolupráci s približne 35 krajinami.

Regióny a projekty technickej spolupráce EASA na celom svete

Prehľad medzinárodnej spolupráce

Činnosti v rámci spolupráce

 • Posilnenie vzťahov medzi krajinami mimo EÚ a európskymi inštitúciami v oblasti civilného letectva
 • Zintenzívnenie výmeny technických informácií medzi krajinami mimo EÚ a európskym leteckým priemyslom
 • Podpora týchto regiónov a regionálnych organizácií pre dohľad nad bezpečnosťou v rámci rozvoja ich kapacít v oblasti dohľadu nad bezpečnosťou
 • Zvyšovanie environmentálnej výkonnosti leteckého priemyslu v týchto krajinách

Pracovné vzťahy EASA s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO)

Činnosti, na ktoré sa vťahujú pracovné vzťahy medzi agentúrou EASA a ICAO:

 • Koordinácia s Európskou komisiou a členskými štátmi agentúry EASA v oblasti spoločných stanovísk týkajúcich sa záležitostí riešených na celosvetovej úrovni
 • Podpora členských štátov agentúry EASA pri uplatňovaní noriem ICAO
 • Výmena informácií o bezpečnosti s ICAO s cieľom znížiť zaťaženie členských štátov EASA počas audítorských činností
 • Poskytovanie technických odborných znalostí v rámci činností ICAO, ako 50 panelov, výborov, pracovných skupín, študijných skupín a osobných skupín ICAO
 • Odborná príprava pre zamestnancov agentúry EASA, ako sú audítori ICAO, a účasť na auditoch v rámci USOAP (Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou organizácie ICAO) v členských štátoch agentúry EASA a inde
 • Účasť na iniciatíve s názvom No country left behind (Nezabudneme na žiadnu krajinu) prostredníctvom koordinácie technickej pomoci s organizáciou ICAO

Čo je regionálna organizácia pre dohľad nad bezpečnosťou (RSOO)?

Štáty zriaďujú regionálne organizácie pre dohľad nad bezpečnosťou na spoluprácu, výmenu informácií o osvedčených postupoch, výkon úloh v oblasti dohľadu nad bezpečnosťou a výmenu zdrojov s cieľom vytvoriť a udržiavať účinný systém dohľadu nad bezpečnosťou letectva.

EASA podporuje ICAO v jej činnostiach v oblasti RSOO. V Európe sa členské štáty agentúry EASA dohodli na spolupráci v oblasti bezpečnosti letectva. EASA, ako agentúra Európskej únie, je regionálnou organizáciou pre dohľad nad bezpečnosťou v Európe. 

Iné organizácie a iniciatívy

EASA takisto úzko spolupracuje s množstvom iných organizácií a iniciatív v oblasti bezpečnosti letectva. Ide napríklad o:

 • SESAR, Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba
 • Eurocontrol, celoeurópska civilno-vojenská organizácia podporujúca európske letectvo
 • ESA, Európska vesmírna agentúra
 • IATA, Medzinárodné združenie leteckých prepravcov