Международно сътрудничество

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Стратегически цели на EASA на високо равнище за международно сътрудничество в областта на безопасността на полетите

 • Гарантиране, че интересите на гражданите, свързани с безопасността, се осигуряват на глобално равнище
 • Гарантиране на равнопоставеност в световен мащаб за европейската авиационна индустрия

За да постигне тези цели, EASA си партнира с органите на гражданската авиация, регионални и международни организации.

Служби, постоянни представителства и проектни бюра на EASA

Международно присъствие на EASA

Споразумения и партньори в областта на авиационната безопасност

Какво представлява двустранното споразумение за авиационна безопасност?

Двустранно споразумение за авиационна безопасност (BASA) се подписва между ЕС (и неговите държави членки) и държава извън ЕС. То има за цел взаимното признаване на сертификати. EASA подпомага Европейската комисия по време на преговорите и изпълнението на такива споразумения.

Преглед на действащите споразумения BASA

 • Съединените щати, подписано през 2008 г. — влиза в сила през 2011 г.
 • Канада, подписано през 2009 г. — влиза в сила през 2011 г.
 • Бразилия, подписано през 2010 г. — влиза в сила през 2013 г.
 • Китай, подписано през 2019 г.
 • Япония, подписано през 2020 г.
 • Обединеното кралство, подписано през 2020 г.

Какво представлява работното споразумение?

Работна договореност (РД) обикновено се подписва между EASA и орган на държава извън ЕС или регионална или международна организация. Тя обхваща въпроси от техническо естество. Обикновено се използва за улесняване на задачите на EASA по сертифициране или за валидиране на сертификати на EASA от чуждестранен орган. За разлика от BASA, тези работни договорености не позволяват взаимно признаване на сертификати. EASA пряко договаря и сключва такива споразумения.

Понастоящем EASA има сключени споразумения за работа и сътрудничество с около 35 държави.

Региони и проекти за техническо сътрудничество на EASA в света

Преглед на международното сътрудничество

Какви дейности са обхванати?

 • Укрепване на отношенията между държавите извън ЕС и европейските институции в областта на гражданското въздухоплаване
 • Увеличаване на техническия обмен между държавите извън ЕС и европейските авиационни индустрии
 • Подпомагане на тези региони и на регионалните организации за надзор на безопасността в развитието на техния капацитет за надзор на безопасността
 • Подобряване на екологичните показатели на авиационния сектор в тези държави

Работни отношения на EASA с Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО)

Дейности, обхванати от работните отношения между EASA и ИКАО:

 • Координация с Европейската комисия и държавите — членки на EASA, по общи позиции по въпроси, разглеждани на глобално равнище
 • Подкрепа за държавите — членки на EASA, при прилагането на стандартите на ИКАО
 • Обмен на информация за безопасността с ИКАО с цел намаляване на тежестта върху държавите — членки на EASA, по време на одитни дейности
 • Предоставяне на технически експертен опит за дейности на ИКАО, като например 50 експертни групи, комитети, работни групи, проучвателни групи и оперативни групи на ИКАО.
 • Обучение на служители на EASA за одитори на ИКАО и участие в одити по USOAP (Всеобщата програма на ИКАО за одит на надзора на безопасност) в държавите от EASA и на други места.
 • Принос към инициативата за приобщаване на всички държави (No Country Left Behind) чрез координиране на дейностите си за техническа помощ с ИКАО.

Какво представлява регионалната организация за надзор на безопасността (RSOO)?

Държавите създават регионални организации за надзор на безопасността, за да си сътрудничат, да обменят най-добри практики, задачи и ресурси в областта на надзора на безопасността, с цел създаване и поддържане на ефективна система за надзор на авиационната безопасност.

EASA подкрепя ИКАО в дейностите на RSOO. В Европа държавите — членки на EASA, се споразумяха да си сътрудничат в областта на авиационната безопасност. В качеството си на агенция на Европейския съюз EASA е RSOO за Европа. 

Други организации и инициативи

EASA работи в тясно сътрудничество и с редица други организации и инициативи в областта на авиационната безопасност, като например:

 • SESAR, Изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе
 • Евроконтрол, общоевропейска гражданско-военна организация в подкрепа на европейската авиация
 • ЕКА, Европейската космическа агенция
 • IATA, Международна асоциация за въздушен транспорт