Tarptautinis bendradarbiavimas

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

EASA aukšto lygio strateginiai tikslai dėl tarptautinio bendradarbiavimo aviacijos saugos srityje

 • Užtikrinti, kad pasauliniu mastu būtų rūpinamasi piliečių saugos interesais.
 • Sudaryti vienodas sąlygas Europos aviacijos pramonei visame pasaulyje.

Siekdama šių tikslų EASA yra užmezgusi partnerystes su civilinės aviacijos įstaigomis, regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

EASA biurai, nuolatinės atstovybės ir projektų biurai

EASA veikla tarptautiniu mastu

Aviacijos saugos susitarimai ir partneriai

Dvišalis aviacijos saugos susitarimas – kas tai?

Dvišalis aviacijos saugos susitarimas pasirašomas tarp ES (ir jos valstybių narių) ir ES nepriklausančios šalies. Juo siekiama abipusio sertifikatų pripažinimo. EASA padeda Europos Komisijai vykdyti derybas ir įgyvendinti tokius susitarimus.

Sudaryti dvišaliai aviacijos saugos susitarimai

 • JAV, pasirašytas 2008 m., įsigaliojo 2011 m.
 • Kanada, pasirašytas 2009 m., įsigaliojo 2011 m.
 • Brazilija, pasirašytas 2010 m., įsigaliojo 2013 m.
 • Kinija, pasirašytas 2019 m.
 • Japonija, pasirašytas 2020 m.
 • Jungtinė Karalystė, pasirašytas 2020 m.

Darbo susitarimas – kas tai?

Darbo susitarimas paprastai pasirašomas tarp EASA ir ES nepriklausančios šalies institucijos arba regioninės arba tarptautinės organizacijos. Jame išdėstomi techninio pobūdžio klausimai. Paprastai jis sudaromas siekiant palengvinti EASA sertifikavimo užduotis arba gauti EASA sertifikatų patvirtinimą iš užsienio institucijų. Kitaip nei dvišaliuose aviacijos saugos susitarimuose, šiuose darbo susitarimuose sertifikatų tarpusavio pripažinimas nenumatomas. EASA tokius darbo susitarimus sudaro po tiesioginių derybų.

Šiuo metu EASA yra sudariusi darbo ir bendradarbiavimo susitarimus su 35 valstybėmis.

EASA techninio bendradarbiavimo regionai ir projektai visame pasaulyje

Tarptautinio bendradarbiavimo apžvalga

Kokių tikslų siekiama bendradarbiaujant?

 • Stiprinti ne ES valstybių ir Europos institucijų ryšius civilinės aviacijos srityje.
 • Plėsti keitimąsi techninėmis žiniomis tarp ES nepriklausančių šalių ir Europos aviacijos pramonės įmonių.
 • Padėti tiems regionams ir regioninėms saugos priežiūros organizacijoms kurti saugos priežiūros pajėgumus.
 • Stiprinti aviacijos sektoriaus aplinkos apsaugos veiksmingumą tose šalyse.

EASA darbo ryšiai su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija (ICAO)

EASA ir ICAO bendradarbiauja šioje srityse:

 • Koordinuoja su Europos Komisija ir EASA valstybėmis narėmis bendras pozicijas pasauliniu mastu sprendžiamais klausimais.
 • Padeda EASA valstybėms narėms įgyvendinti ICAO standartus.
 • Keičiasi informacija apie saugą su ICAO, kad sumažintų EASA valstybėms narėms tenkantį darbo krūvį atliekant auditus.
 • Teikia technines konsultacijas ICAO veiklos klausimais, kaip antai 50 ICAO diskusijų grupėse, komitetuose, darbo grupėse, tyrimų grupėse ir specialios paskirties grupėse.
 • Teikia mokymus EASA darbuotojams ICAO audito srityje ir dalyvauja USOAP (ICAO visuotinės saugos priežiūros audito programos) audituose EASA šalyse ir kitur.
 • Prisideda prie iniciatyvos „Nė viena šalis nepaliekama nuošalyje“, koordinuodama savo techninės pagalbos veiklą su ICAO.

Regioninė saugos priežiūros organizacija – kas tai?

Valstybės steigia regionines saugos priežiūros organizacijas (angl. Regional Safety Oversight Organisation, RSOO), kad galėtų bendradarbiauti, dalintis geriausia patirtimi, saugos priežiūros užduotimis ir ištekliais ir sukurti bei prižiūrėti veiksmingą aviacijos saugos priežiūros sistemą.

EASA padeda ICAO vykdyti RSOO užduotis. Europoje EASA valstybės narės susitarė bendradarbiauti aviacijos saugos srityje. EASA, kaip Europos Sąjungos agentūra, yra regioninė saugos priežiūros organizacija Europoje. 

Kitos organizacijos ir iniciatyvos

EASA taip pat glaudžiai bendradarbiauja su daug kitų aviacijos saugos organizacijų ir iniciatyvų, kaip antai:

 • SESAR,  Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programa
 • Eurokontrolė, visos Europos civilinė-karinė organizacija, padedanti Europos aviacijos sektoriui
 • ESA, Europos kosmoso agentūra
 • IATA, Tarptautinė oro transporto asociacija