Kansainvälinen yhteistyö

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

EASAn korkean tason strategiset tavoitteet lentoturvallisuuden kansainvälisessä yhteistyössä

 • Kansalaisten turvallisuuden varmistaminen maailmanlaajuisesti
 • Varmistetaan Euroopan ilmailualan tasapuoliset toimintaedellytykset maailmanlaajuisesti

Näihin tavoitteisiin päästään EASAn yhteistyökumppaneina toimivien siviili-ilmailuviranomaisten sekä alueellisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

EASAn toimistot, pysyvät edustustot ja hanketoimistot

EASAn kansainvälinen osallistuminen

Lentoturvallisuussopimukset ja sopimuskumppanit

Mikä on ilmailun turvallisuutta koskeva kahdenvälinen sopimus?

Ilmailun turvallisuutta koskevat kahdenväliset sopimukset (BASA) ovat sopimuksia, jotka solmitaan EU:n (ja sen jäsenvaltioiden) ja EU:n ulkopuolisten maiden välille. Niiden tavoitteena on todistusten vastavuoroinen hyväksyminen. EASA tukee Euroopan komissiota, kun tällaisista sopimuksista neuvotellaan ja ne pannaan täytäntöön.

Katsaus voimassa oleviin ilmailun turvallisuutta koskeviin kahdenvälisiin sopimuksiin

 • Yhdysvallat, allekirjoitettu 2008 – astunut voimaan 2011
 • Kanada, allekirjoitettu 2009 – astunut voimaan 2011
 • Brasilia, allekirjoitettu 2010 – astunut voimaan 2013
 • Kiina, allekirjoitettu 2019
 • Japani, allekirjoitettu 2020
 • Yhdistynyt kuningaskunta, allekirjoitettu 2020

Mikä on työjärjestelysopimus?

Työjärjestelyn allekirjoittavat yleensä EASA ja EU:n ulkopuolisen maan viranomainen tai alueellinen tai kansainvälinen organisaatio. Sopimus käsittää luonteeltaan teknisiä asioita, ja tavallisesti sitä käytetään helpottamaan EASAn sertifiointitehtäviä tai ulkomaisten viranomaisten tekemää EASA-todistusten validointia. Toisin kuin ilmailun turvallisuutta koskevissa kahdenvälisissä sopimuksissa, todistusten vastavuoroinen hyväksyminen ei ole työjärjestelysopimusten puitteissa mahdollista. EASA neuvottelee ja tekee sopimuksen tällaisista järjestelyistä suoraan.

EASAlla on tällä hetkellä työjärjestely- ja yhteistyösopimuksia noin 35 valtion kanssa.

EASAn teknisen yhteistyön alueet ja hankkeet maailmanlaajuisesti

Katsaus kansainväliseen yhteistyöhön

Mitä toimintaan sisältyy?

 • Suhteiden tehostaminen EU:n ulkopuolisten maiden ja EU:n toimielinten välillä siviili-ilmailun alalla
 • Teknisen tietojenvaihdon lisääminen EU:n ulkopuolisten maiden ja Euroopan ilmailualan välillä
 • Turvallisuusvalvonnan valmiuksiaan kehittävien alueiden ja alueellisten turvallisuusvalvontaorganisaatioiden tukeminen
 • Ilmailualan ympäristötehokkuuden parantaminen kyseisissä maissa

EASAn ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) yhteistyösuhteet

EASAn ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön välinen yhteistyö käsittää seuraavaa:

 • yhteisen kannan koordinointi Euroopan komission ja EASAn jäsenvaltioiden kanssa maailmanlaajuisesti käsiteltävistä asioista
 • EASAn jäsenvaltioiden tukeminen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön standardien täytäntöönpanossa
 • turvallisuustietojen vaihto Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kanssa EASAn jäsenvaltioiden työmäärän vähentämiseksi tarkastustoimien aikana
 • teknisen asiantuntemuksen tarjoaminen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön toimintaa varten esimerkiksi sen 50 asiantuntijaryhmässä, komiteassa, työryhmässä, tutkimusryhmässä ja erikoistuneessa yksikössä
 • EASAn henkilökunnan kouluttaminen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tarkastajiksi ja osallistumaan sen yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelman (USOAP) tarkastuksiin EASAn jäsenvaltioissa ja muualla
 • No Country Left Behind -aloitteen tukeminen koordinoimalla sen teknisen tuen toimintaa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön kanssa.

Mikä on alueellinen turvallisuusvalvontaorganisaatio?

Valtiot perustavat alueellisia turvallisuusvalvontaorganisaatioita (RSOO), joiden tehtävänä on tehdä yhteistyötä sekä jakaa parhaita käytäntöjä, turvallisuusvalvonnan tehtäviä ja resursseja tehokkaan ilmailun turvallisuusvalvontajärjestelmän luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

EASA tukee Kansainvälistä siviili-ilmailujärjestöä sen RSOO-toiminnassa. Euroopassa EASAn jäsenvaltiot sopivat yhteistyöstä lentoturvallisuuden alalla. Euroopan Unionin virastona EASA on Euroopan alueellinen turvallisuusvalvontaorganisaatio. 

Muita organisaatioita ja aloitteita

EASA työskentelee tiiviisti monien muiden ilmailualan turvallisuuselinten kanssa ja on mukana useissa aloitteissa:

 • SESAR, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke
 • Eurocontrol Euroopan lentoturvallisuutta tukeva yleiseurooppalainen siviili- ja sotilasilmailun yhteistoimintajärjestö
 • ESA, Euroopan avaruusjärjestö
 • IATA, Kansainvälinen ilmakuljetusliitto