Internationellt samarbete

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Strategiska mål på hög nivå som Easa fastställt för det internationella samarbetet på området för luftfartssäkerhet

 • Se till att medborgarnas säkerhetsintressen tillgodoses på global nivå
 • Säkerställa lika villkor globalt för den europeiska luftfartsindustrin

För att uppfylla dessa mål har Easa partnersamarbete med myndigheter samt regionala och internationella organisationer för civil luftfart.

Easas kontor, ständiga representationer och projektkontor

Easa-internationell-närvaro

Avtal om och partner för luftfartssäkerhet

Vad är ett bilateralt avtal om luftfartssäkerhet?

Ett bilateralt avtal om luftfartssäkerhet undertecknas mellan EU (och dess medlemsstater) och ett land utanför EU. Det syftar till ömsesidigt erkännande av certifikat. Easa stöder Europeiska kommissionen under förhandlingarna om och genomförandet av sådana avtal.

Översikt över befintliga bilaterala avtal om luftfartssäkerhet

 • Förenta staterna, undertecknades 2008 – trädde i kraft 2011
 • Kanada, undertecknades 2009 – trädde i kraft 2011
 • Brasilien, undertecknades 2010 – trädde i kraft 2013
 • Kina, undertecknades 2019
 • Japan, undertecknades 2020
 • Förenade kungariket, undertecknades 2020

Vad är ett samarbetsavtal?

Ett samarbetsavtal undertecknas vanligen mellan Easa och myndigheten i ett land utanför EU, eller en regional eller internationell organisation. Det omfattar frågor av teknisk karaktär. Det används i regel för att underlätta Easas certifieringsuppgifter eller en utländsk myndighets validering av Easa-certifikat. Till skillnad från bilaterala avtal om luftfartssäkerhet tillåter dessa samarbetsavtal inte ömsesidigt erkännande av certifikat. Easa förhandlar om och ingår sådana avtal direkt.

Easa har för närvarande samarbetsavtal med cirka 35 stater.

Easas regioner och projekt för tekniskt samarbete i världen

Översikt över internationellt samarbete

Vilken verksamhet ingår?

 • Stärkande av förbindelserna mellan stater utanför EU och EU-institutionerna på området för civil luftfart
 • Ökning av det tekniska utbytet mellan luftfartsindustrierna utanför och i EU
 • Stöd till dessa regioner och regionala organisationer för säkerhetstillsyn när det gäller att utveckla deras kapacitet för säkerhetstillsyn
 • Förbättring av miljöprestandan inom luftfartssektorn i dessa länder

Easas arbetsförbindelser med Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao)

Följande verksamhet omfattas av arbetsförbindelserna mellan Easa och Icao:

 • Samordning med Europeiska kommissionen och Easas medlemsstater när det gäller gemensamma ståndpunkter i frågor som behandlas på global nivå.
 • Stöd till Easas medlemsstater när det gäller att genomföra Icaos standarder.
 • Utbyte av säkerhetsinformation med Icao för att minska bördan för Easas medlemsstater under tiden som det pågår granskningsverksamhet.
 • Tillhandahållande av teknisk sakkunskap för Icaos verksamhet som bland annat omfattar 50 paneler, kommittéer, arbetsgrupper, specialgrupper och studiegrupper.
 • Utbildning för Easas personal för att bli Icao-granskare och delta i granskningar som genomförs inom Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen i Easa-staterna och andra stater.
 • Bidrag till initiativet No Country Left Behind genom samordning av den tekniska stödverksamheten för initiativet med Icao.

Vad är en regional organisation för säkerhetstillsyn?

Flera stater har inrättat regionala organisationer för säkerhetstillsyn för att samarbeta och utbyta information om bästa praxis samt arbetsuppgifter och resurser för säkerhetstillsyn i syfte att inrätta och upprätthålla ett effektivt system för säkerhetstillsyn inom luftfarten.

Easa stöder Icao i dess verksamhet som rör regionala organisationer för säkerhetstillsyn. I Europa har Easas medlemsstater kommit överens om att samarbeta på området för luftfartssäkerhet. Som EU-byrå är Easa en regional organisation för säkerhetstillsyn för Europa. 

Andra organisationer och initiativ

Easa har också ett nära samarbete med flera andra organisationer och initiativ för luftfartssäkerhet, däribland

 • Sesar, Single European Sky ATM Research
 • Eurocontrolen Europaövergripande, civil-militär organisation som stöder den europeiska luftfarten
 • ESA, Europeiska rymdorganisationen
 • Iata, Internationella lufttransportorganisationen