„Подготвени за цел 55“ и инициатива ReFuelEU — сектор „Авиация“

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

ReFuelEUЕС си е поставил амбициозни цели за намаляване на нетните емисии, за да стане първият неутрален по отношения на климата континент до 2050 г. 

Подробни крайни и междинни цели са набелязани в първия Европейски закон за климата  и в пакета „Подготвени за цел 55“, където се съдържа първоначална цел за намаляване на емисиите с 55 % през 2030 г. (спрямо нивата от 1990 г.).

Събрахме информация относно как това ще окаже влияние върху въздушния транспорт и по-специално, важната роля, която ще имат устойчивите авиационни горива.

Увеличаване на използването на УАГ във въздушния транспорт

Като част от пакета „Подготвени за цел 55“ Комисията предложи да се увеличи използването на устойчиви авиационни горива (УАГ) във въздушния транспорт.

УАГ ще играят важна роля в обезвъглеродяването на сектора, но в момента делът им във въздухоплаването на ЕС е незначителен.

Можете да намерите повече информация за устойчивите авиационни горива в предишната ни статия в EASA Light.

Използване на УАГ във всички полети от летища на ЕС

Предложените правила определят хармонизирани задължения на равнище ЕС за доставчиците на горива и за авиокомпаниите, за да се увеличи използването на УАГ чрез въвеждането на правомощия по отношение на всички полети от европейски летища.

Това означава, че във всеки изходящ полет от големите летища в ЕС ще се използва минимално количество УАГ независимо дали авиокомпанията е със седалище в ЕС, или не.

В таблицата по-долу са показани задължителните цели за УАГ, които започват от 2 % за 2025  и достигат до 5 % за 2030 г.

С оглед постигане на целите по отношение на климата на ЕС, се очаква до 2050 г. най-малко 63 % от цялото авиационно гориво, използвано при изходящи полети от ЕС, да бъде УАГ.

Синтетичните горива (или горива на основата на електроенергия, е-горива) ще играят основна роля при обезвъглеродяването на пазара на въздушния транспорт и притежават сериозен потенциал. Поради това в предложените правила се определят подцели, за да се гарантира, че определено количество от използваните УАГ ще бъдат синтетични горива (вижте маркираното в зелено в таблицата).

Общи дялове в микса на горива

  2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. 2045 г. 2050 г.
Процент на УАГ, използвани във въздушния транспорт 2 % 5 % 20 % 32 % 38 % 63 %
От които: подзадължение за синтетични горива (или е-горива): - 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 %

Какви видове УАГ са предвидени?

Предвид набора от УАГ и съответните изходни суровини, регламентът предвижда следните категории УАГ:

  • Така наречените биогорива от ново поколение са горива, които са произведени от изходни суровини, посочени в приложение IX, част А от Директивата за възобновяема енергия
  • Горива, произведени от изходни суровини, посочени в част Б
  • Синтетични авиационни горива (горива на основата на електроенергия или е-горива)

Горивата трябва също да отговарят на критериите за устойчивост и емисиите на парникови газове, посочени в Директивата за възобновяема енергия

Синтетични авиационни горива (или е-горива)

Синтетичните горива, наричани още е-горива или горива на основата на електроенергия, са горива, създадени от възобновяеми източници, различни от биомаса, например от вятърна или слънчева енергия. Според основното обяснение енергията от възобновяеми източници и водата се използват в електролизьор за производство на водород, който впоследствие се съединява с CO2 в синтетичен газ. След това полученият синтетичен газ се обработва допълнително до получаване на гориво.

Дългосрочна политика за УАГ

Тъй като това представлява важно предизвикателство, целта на предложения регламент е да се осигури дългосрочна политика, за да се гарантира, че единният авиационен пазар е добре подготвен за задължителното смесване на УАГ с конвенционален керосин и осигурява необходимия тласък за инвестиции за увеличаване на производствения капацитет за УАГ.

Задачата на EASA — наблюдение и докладване

В рамките на това предложение EASA има за задача да извършва наблюдение и докладване, което ще гарантира изпълнението на задълженията и ще осигури важна информация относно развитието и разрастването на пазара на УАГ.

Регламентът ще бъде важен стълб в подготовката на въздухоплаването за бъдещето чрез осигуряване на добре функциониращ пазар, водещ до устойчива мобилност в полза на гражданите. Той ще осигури на ЕС позиция на световен лидер в областта на авангардните транспортни горива и което е най-важното, ще осигури значителни ползи за климата чрез значителни намаления на емисиите в сектора.