Pakiet „Gotowi na 55” oraz inicjatywa ReFuelEU Aviation

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Inicjatywa ReFuelEUUnia Europejska ustanowiła ambitne cele dotyczące zmniejszenia emisji netto, chcąc zostać do roku 2050 pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. 

Szczegółowe cele i kamienie milowe wskazano w pierwszym w historii europejskim prawie o klimacie oraz w pakiecie „Gotowi na 55”, określającym początkowy cel redukcji emisji jako 55% do 2030 r. (w porównaniu z poziomem z 1990 r.).

Zebraliśmy informacje o tym, jak wpłynie to na transport lotniczy, a zwłaszcza jak istotną rolę odegrają zrównoważone paliwa lotnicze.

Zwiększenie wykorzystania SAF w transporcie lotniczym

W ramach pakietu „Gotowi na 55” Komisja zaproponowała zwiększenie wykorzystania zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) w transporcie lotniczym.

SAF mają do odegrania ważną rolę w dekarbonizacji sektora lotniczego, ale obecnie ich wykorzystanie w lotnictwie europejskim jest minimalne.

Dodatkowe informacje o zrównoważonych paliwach lotniczych zamieszczono w naszym poprzednim artykule w EASA Light.

Wszystkie loty z lotnisk europejskich mają używać SAF

Proponowane przepisy określają zharmonizowane na poziomie UE zobowiązania dostawców paliw i linii lotniczych do większego wykorzystywania SAF przez wprowadzenie takiego obowiązku względem wszystkich lotów odlatujących z lotnisk położonych w UE.

Oznacza to, że każdy lot startujący z większych portów lotniczych w Unii Europejskiej będzie wykorzystywał pewną minimalną ilość SAF — niezależnie od tego, czy sama linia lotnicza jest linią europejską, czy też nie.

Poniższa tabela podsumowuje wiążący docelowy udział SAF, wynoszący od 2% w roku 2025 do 5% w roku 2030.

Aby spełnić europejskie cele klimatyczne, do 2050 r. co najmniej 63% paliwa lotniczego w przypadku lotów z europejskich lotnisk powinno stanowić SAF.

Paliwa syntetyczne (lub e-paliwa) odegrają główną rolę w dekarbonizacji rynku transportu lotniczego i mają duży potencjał. Proponowane reguły wyznaczają zatem cel częściowy, zgodnie z którym pewien odsetek wykorzystywanych SAF będą stanowiły paliwa syntetyczne (zob. zielone wartości odniesienia w tabeli).

Całkowity udział w mieszance paliwowej

  2025 2030 2035 2040 2045 2050
Odsetek SAF wykorzystywanych w transporcie lotniczym: 2% 5% 20% 32% 38% 63%
Z czego: paliwa syntetyczne (lub e-paliwa) poniżej wartości wymaganej: 0,7% 5% 8% 11% 28%

Jakie SAF są brane pod uwagę?

Spośród wielu SAF i surowców, z których powstają, rozporządzenie uwzględnia następujące kategorie:

  • tak zwane biopaliwa zaawansowane, wytwarzane z surowców wymienionych w załączniku IX, część A do dyrektywy w sprawie energii odnawialnej,
  • paliwa wytwarzane z surowców wymienionych w części B,
  • syntetyczne paliwa lotnicze (e-paliwa).

Paliwa muszą też spełniać kryteria dotyczące zrównoważoności i emisji gazów cieplarnianych, wskazane w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej.

Syntetyczne paliwa lotnicze (lub e-paliwa)

Paliwa syntetyczne, e-paliwa lub paliwa PtL (Power-to-liquid) to paliwa wytwarzane ze źródeł odnawialnych innych niż biomasa, np. z wiatru i energii słonecznej. Zasadniczo energia ze źródeł odnawialnych i woda przekształcane są w elektrolizerze w wodór, który następnie poddawany jest reakcji z CO2, tworząc gaz syntezowy. Powstały gaz syntezowy jest następnie przetwarzany w paliwo.

Polityka długoterminowa w zakresie SAF

Jako że stanowi to istotne wyzwanie, celem proponowanego rozporządzenia jest zdefiniowanie długoterminowej polityki, by dobrze przygotować jednolity rynek lotniczy do obowiązkowego dodawania SAF do konwencjonalnej nafty lotniczej; będzie to także niezbędny czynnik napędzający inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności produkcji SAF.

Zadania EASA: monitorowanie i raportowanie

W ramach wysuniętej propozycji EASA przydzielono zadania związane z monitorowaniem i raportowaniem, by zapewnić wypełnienie obowiązków, a także dostarczyć istotnych informacji na temat rozwijającego się i rosnącego rynku SAF.

Rozporządzenie to będzie istotnym filarem w dopasowaniu branży lotniczej do potrzeb przyszłości dzięki stworzeniu sprawnego rynku gwarantującego obywatelom mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wysunie to UE na pozycję globalnego lidera w zakresie najnowocześniejszych paliw wykorzystywanych w transporcie, a co najważniejsze — przyniesie istotne korzyści dla klimatu przez znaczne ograniczenie emisji w sektorze.