“Gatavi mērķrādītājam 55 %” un “ReFuelEU aviācija”

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

<i>ReFuelEU</i>ES ir noteikusi vērienīgus mērķus neto emisiju samazināšanai, lai līdz 2050. gadam kļūtu par pirmo klimatneitrālo kontinentu. 

Detalizēti mērķi un starpposma mērķi ir noteikti pirmajā Eiropas Klimata aktā un tiesību aktu kopumā “Gatavi mērķrādītājam 55 %”, nosakot sākotnējo mērķi 2030. gadā samazināt emisijas par 55 % (salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni).

Mēs esam apkopojuši informāciju par to, kā tas ietekmēs gaisa transportu, un jo īpaši par svarīgo lomu, kāda būs ilgtspējīgām aviācijas degvielām.

SAF (sustainable aviation fuel – ilgtspējīgas aviācijas degvielas) izmantošanas veicināšana gaisa transportā

Kā daļu no paketes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” Komisija ierosināja veicināt ilgtspējīgu aviācijas degvielu (SAF) izmantošanu gaisa transportā.

SAF ir nozīmīga loma nozares dekarbonizācijā, taču pašlaik to īpatsvars ES aviācijā ir niecīgs.

Vairāk informācijas par ilgtspējīgām aviācijas degvielām varat atrast mūsu iepriekšējā rakstā par EASA Light.

Visiem lidojumiem no ES lidostām jāizmanto SAF

Ierosinātie noteikumi paredz saskaņotus ES līmeņa pienākumus degvielas piegādātājiem un aviokompānijām palielināt SAF izmantošanu, ieviešot pilnvaras, ko piemēro visiem lidojumiem no Eiropas lidostām.

Tas nozīmē, ka katrs reiss, kas izlido no lielākajām ES lidostām, veiks minimālo SAF apjomu neatkarīgi no tā, vai aviokompānija ir vai nav ES aviokompānija.

Turpmākajā tabulā norādīti saistošie SAF mērķrādītāji, sākot ar 2 % 2025. gadā un 5 % 2030. gadā.

Lai sasniegtu ES mērķus klimata jomā, paredzams, ka līdz 2050. gadam vismaz 63 % no visas aviācijas degvielas, ko izmanto lidojumos no ES lidostām, vajadzētu būt SAF.

Sintētiskajām degvielām (vai e-degvielām) būs liela nozīme gaisa transporta tirgus dekarbonizācijā, un tām būs liels potenciāls. Tāpēc ierosinātajos noteikumos ir noteikts apakšmērķis, lai nodrošinātu, ka noteikts SAF daudzums ir sintētiskās degvielas (sk. zaļo atsauci tabulā).

Kopējā daļa kurināmā struktūrā

  2025. 2030. 2035. 2040. 2045. 2050.
Gaisa transportā izmantotā SAF procentuālā daļa: 2 % 5 % 20 % 32 % 38 % 63 %
T. sk.: sintētiskās degvielas (vai e-degvielas) ar apakšpilnvaru: - 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 %

Kāda veida SAF tiek ņemtas vērā?

Aplūkojot SAF un to attiecīgo izejvielu diapazonu, regulā ir aplūkotas šādas SAF kategorijas:

  • tā sauktās modernās biodegvielas, kas ir degvielas, kas ražotas no Atjaunojamo energoresursu direktīvas IX pielikuma A daļā uzskaitītajām izejvielām;
  • kurināmais, ko ražo no B daļā uzskaitītajām izejvielām;
  • sintētiskās aviācijas degvielas (elektroenerģijas pārvēršana šķidrumā vai e-degvielas).

Degvielām jāatbilst arī Atjaunojamo energoresursu direktīvā noteiktajiem ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu emisiju kritērijiem;

sintētiskās aviācijas degvielas (vai e-degvielas);

sintētiskās degvielas, e-degvielas vai elektroenerģijas-šķidruma (PtL) degvielas ir degvielas, kas ražotas no atjaunojamajiem energoresursiem, izņemot biomasu, piemēram, vēja un saules enerģija. Galvenais skaidrojums ir tas, ka atjaunojamo enerģiju un ūdeni izmanto elektrolīzerā, lai ražotu ūdeņradi, kas pēc tam tiek sintezēts ar CO2 singāzē. Pēc tam iegūto singāzi tālāk pārstrādā degvielā.

SAF ilgtermiņa politika

Tā kā tas ir svarīgs uzdevums, ierosinātās regulas mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa politiku, lai nodrošinātu, ka aviācijas vienotais tirgus ir labi aprīkots SAF obligātai apvienošanai ar parasto petroleju un nodrošina nepieciešamo stimulu ieguldījumiem SAF ražošanas jaudas palielināšanai.

EASA uzdevums — uzraudzība un ziņošana

Saskaņā ar šo priekšlikumu EASA ir uzticēti uzraudzības un ziņošanas uzdevumi, kas nodrošinās pienākumu izpildi un sniegs svarīgu ieskatu par mainīgo un augošo SAF tirgu.

Šī regula būs svarīgs pīlārs, lai padarītu aviāciju piemērotu nākotnei, izveidojot labi funkcionējošu tirgu, kas nodrošina ilgtspējīgu mobilitāti iedzīvotāju labā. Tā pozicionēs ES kā pasaules līderi visprogresīvāko transporta degvielu jomā un, pats galvenais, piedāvās ievērojamus ieguvumus klimata jomā, ko radīs ievērojami emisiju ietaupījumi nozarē.