Πρωτοβουλίες Fit for 55 και ReFuelEU Aviation

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

ReFuelEU Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των καθαρών εκπομπών, με στόχο να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. 

Το πρώτο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα και η δέσμη μέτρων «Fit for 55» καθορίζουν λεπτομερείς σκοπούς και ορόσημα, με αρχικό στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 55 % το 2030 (σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990).

Έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η μείωση αυτή θα επηρεάσει τις αεροπορικές μεταφορές, και συγκεκριμένα σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα.

Ενίσχυση της χρήσης των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων στις αεροπορικές μεταφορές

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Fit for 55», η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθεί η χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) στις αεροπορικές μεταφορές.

Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών CO2 στον τομέα, παρόλο που αυτή τη στιγμή το ποσοστό τους στις αεροπορικές μεταφορές της ΕΕ είναι αμελητέο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα στο προηγούμενο άρθρο που δημοσιεύσαμε στην πλατφόρμα EASA Light.

Χρήση των SAF σε όλες τις πτήσεις από τα αεροδρόμια της ΕΕ

Στους προτεινόμενους κανόνες προβλέπονται εναρμονισμένες υποχρεώσεις σε επίπεδο ΕΕ για τους προμηθευτές καυσίμων και τις αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να αυξηθεί η χρήση των SAF. Συγκεκριμένα, εκδόθηκε εντολή για τη χρήση των SAF σε όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε πτήση που αναχωρεί από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της ΕΕ θα πραγματοποιείται με μια ελάχιστη ποσότητα SAF, ανεξάρτητα από το αν η αεροπορική εταιρεία έχει την έδρα της στην ΕΕ ή όχι.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δεσμευτικοί στόχοι για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, με αφετηρία το ποσοστό του 2 % το 2025 και στόχο το 5 % το 2030.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα, αναμένεται ότι, έως το 2050, τουλάχιστον το 63 % όλων των αεροπορικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για πτήσεις από αερολιμένες της ΕΕ θα πρέπει να είναι SAF.

Τα συνθετικά καύσιμα (ή τα ηλεκτροκαύσιμα) έχουν μεγάλες δυνατότητες και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα στις αγορές αερομεταφορών. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενοι κανόνες θέτουν ως επιμέρους στόχο να διασφαλίζεται ότι ένα μέρος των SAF είναι συνθετικά καύσιμα (βλ. πράσινη αναφορά στον πίνακα).

Συνολικό ποσοστό στο μείγμα καυσίμων

  2025 2030 2035 2040 2045 2050
Ποσοστο SAF που χρησιμοποιούνται στις αεροπορικές μεταφοράς 2 % 5% 20% 32 % 38 % 63 %
Εκ του οποίου: επιμέρους εντολή για τα συνθετικά καύσιμα (ή ηλεκτροκαύσιμα): - 0,7 % 5% 8 % 11 % 28 %

Ποιοι τύποι SAF εξετάζονται;

Με βάση την ποικιλία των SAF και τις αντίστοιχες πρώτες ύλες, ο κανονισμός ρυθμίζει τις ακόλουθες κατηγορίες SAF:

  • Τα λεγόμενα προηγμένα βιοκαύσιμα, δηλαδή καύσιμα που παράγονται από τις πρώτες ύλες που παρατίθενται στο παράρτημα IX, μέρος Α, της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Καύσιμα που παράγονται από τις πρώτες ύλες που παρατίθενται στο μέρος Β
  • Συνθετικά αεροπορικά καύσιμα (Power-to-Liquid ή ηλεκτροκαύσιμα)

Τα καύσιμα πρέπει επίσης να πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στην οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Συνθετικά αεροπορικά καύσιμα (ή ηλεκτροκαύσιμα)

Τα συνθετικά καύσιμα, ή ηλεκτροκαύσιμα (e-fuel ή Power-to-liquid) είναι καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτός από βιομάζα, π.χ. αιολική και ηλιακή ενέργεια. Με λίγα λόγια, η ανανεώσιμη ενέργεια και το νερό χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρολυτική κυψέλη για την παραγωγή υδρογόνου, το οποίο στη συνέχεια συντίθεται με CO2 σε συνθετικό αέριο. Το συνθετικό αέριο που προκύπτει μεταποιείται περαιτέρω σε καύσιμο.

Μακροπρόθεσμη πολιτική για τα SAF

Δεδομένου ότι η μακροπρόθεσμη πολιτική για τα SAF αποτελεί σημαντική πρόκληση, στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι η χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής που θα διασφαλίζει ότι η ενιαία αγορά αερομεταφορών είναι πανέτοιμη για την υποχρεωτική ενσωμάτωση των SAF στη συμβατική κηροζίνη και ότι παρέχεται η αναγκαία ώθηση για επενδύσεις με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των SAF.

Το καθήκον του EASA - παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης, ο EASA είναι επιφορτισμένος με καθήκοντα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που θα διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και θα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη αγορά SAF.

Ο κανονισμός θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για τη δημιουργία κατάλληλων αερομεταφορών για το μέλλον, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και παρέχοντας βιώσιμη κινητικότητα προς όφελος των πολιτών. Αναγνωρίζει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στα πρωτοποριακά καύσιμα μεταφορών και, πρωτίστως, παρέχει σημαντικά οφέλη για το κλίμα με τη σημαντική μείωση των εκπομπών στον τομέα.