Balík Fit for 55 and iniciatíva ReFuelEU Aviation

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

ReFuelEUEÚ si stanovila ambiciózne ciele na zníženie čistých emisií s cieľom stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. 

Podrobné ciele a míľniky sa uvádzajú vo vôbec prvom európskom právnom predpise v oblasti klímy a v balíku Fit for 55, čím sa stanovuje pôvodný cieľ zníženia emisií o 55 % v roku 2030 (v porovnaní s úrovňou z roku 1990).

Zhromaždili sme informácie o tom, aký to bude mať vplyv na leteckú dopravu, najmä o tom, akú významnú úlohu budú zohrávať udržateľné letecká palivá.

Podpora používania udržateľných palív v leteckej doprave

V rámci balíka Fit for 55 Komisia navrhla podporiť používanie udržateľných leteckých palív v leteckej doprave.

Udržateľné palivá zohrávajú významnú úlohu v oblasti dekarbonizácie tohto odvetvia, v súčasnosti je však ich podiel v letectve v EÚ zanedbateľný.

Viac informácií o udržateľných leteckých palivách nájdete v našom predchádzajúcom článku na EASA Light.

Všetky lety z letísk v EÚ budú používať udržateľné palivá

V navrhovaných predpisoch sa stanovujú harmonizované povinnosti na úrovni EÚ týkajúce sa dodávateľov palív a leteckých spoločností, aby zvýšili mieru používania udržateľných leteckých palív, a to zavedením mandátu platného pre všetky lety z európskych letísk.

To znamená, že pri každom lete z väčších letísk v EÚ sa použije minimálne množstvo udržateľného leteckého paliva, a to bez ohľadu na to, či letecká spoločnosť je leteckou spoločnosťou z EÚ alebo nie.

V tabuľke sú uvedené záväzné ciele v oblasti udržateľných palív, a to v rozsahu od 2 % v roku 2025 až po 5 % v roku 2030.

Na naplnenie cieľov EÚ v oblasti klímy je potrebné, aby do roku 2050 predstavovali udržateľné letecké palivá minimálne 63 % všetkých leteckých palív, ktoré sa používajú pre lety s odletom z letísk v EÚ.

Syntetické palivá (alebo e-palivá) budú zohrávať významnú úlohu v oblasti dekarbonizácie trhu leteckej dopravy a majú veľký potenciál. V navrhovaných pravidlách sa preto stanovuje čiastkový cieľ na zabezpečenie toho, aby určité množstvo používaných udržateľných leteckých palív sú syntetické palivá (pozri zelený odkaz v tabuľke).

Celkový podiel v palivovom mixe

  2025 2030 2035 2040 2045 2050
Percentuálny podiel udržateľných leteckých palív používaných v leteckej doprave: 2 % 5 % 20 % 32 % 38 % 63 %
Z nich: čiastkový povinný podiel syntetických palív (alebo e-palív) 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 %

Aké druhy udržateľných palív sa skúmajú?

Vzhľadom na rozsah udržateľných palív a ich príslušných výrobných surovín sa v rámci nariadenia zvažujú tieto kategórie udržateľných palív:

  • tzv. pokročilé biopalivá, čo sú palivá vyrábané zo surovín uvedených v časti A prílohy IX smernice o energii z obnoviteľných zdrojov
  • palivá vyrábané zo surovín uvedených v časti B
  • syntetické letecké palivá (Power-to-Liquid alebo e-palivá)

Tieto palivá musia takisto spĺňať kritériá týkajúce sa udržateľnosti a emisií skleníkových plynov, ktoré sú stanovené v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov.

syntetické letecké palivá (alebo e-palivá)

Syntetické palivá, e-palivá alebo palivá typu Power-to-liquid sú palivá, ktoré sa vyrábajú iných obnoviteľných zdrojov ako je biomasa, napr. z veternej alebo zo slnečnej energie. Základným vysvetlením je, že energia z obnoviteľných zdrojov a voda sa používajú v elektrolyzéri na výrobu vodíka, ktorý sa následne syntetizuje s CO2 na syntetický plyn. Výsledný syntetický plyn sa následne spracúva na palivo.

Dlhodobá politika pre udržateľné letecké palivá

Keďže ide o dôležitú výzvu, cieľom navrhovaného nariadenia je zabezpečiť dlhodobú politiku na zaistenie toho, aby bol jednotný trh v oblasti letectva dobre vybavený na povinné zmiešavanie udržateľných palív do konvenčného petroleja a aby poskytoval potrebný impulz pre investície na zvýšenie výrobnej kapacity udržateľných leteckých palív

Úloha agentúry EASA – monitorovanie a podávanie správ

V rámci tohto návrhu je agentúra EASA poverená úlohami monitorovania a podávania správ, čím sa zabezpečí plnenie povinností a poskytnú dôležité poznatky týkajúce sa vývoja a rozvoja trhu s udržateľnými leteckými palivami.

Toto nariadenie bude významným pilierom v rámci prípravy letectva na budúcnosť, a to tým, že sa zabezpečí dobré fungovanie trhu, ktorý bude poskytovať udržateľnú mobilitu v prospech občanov. EÚ bude tak svetovým lídrom v oblasti špičkových dopravných palív a, čo je najdôležitejšie, z hľadiska klímy bude značným prínosom vďaka výrazným úsporám emisií v tomto odvetví.