55-valmiuspaketti ja ReFuelEU Aviation -aloite

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

ReFuelEUEU on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita nettopäästöjen vähentämiselle. Sen tavoitteena onkin olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. 

Yksityiskohtaiset välitavoitteet ja lopulliset tavoitteet on kirjattu ensimmäiseen eurooppalaiseen ilmastolakiin ja 55-valmiuspakettiin, joissa ensimmäinen tavoite on vähentää päästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoteen 1990).

Olemme keränneet tähän tietoa ilmastotavoitteiden vaikutuksesta lentoliikenteeseen ja erityisesti vastuullisten lentopolttoaineiden tärkeästä roolista.

Kestävien lentopolttoaineiden (SAF) käytön lisääminen

Osana 55-valmiuspakettia komissio ehdotti kestävien lentopolttoaineiden käytön lisäämistä lentoliikenteessä.

Kestävien lentopolttoaineiden rooli alan hiilineutraaliuden edistämisessä on merkittävä, mutta niiden käyttö EU-alueen ilmailussa on hyvin vähäistä.

Lisätietoa kestävistä lentopolttoaineista on toisessa artikkelissamme EASA Light -sivustolla.

Kestävä lentopolttoaine kaikille EU:sta lähteville lennoille

Ehdotetut EU:n tason säännöt asettavat yhdenmukaiset vaatimukset polttoaineiden toimittajille ja lentoyhtiöille kestävien lentopolttoaineiden käytön lisäämisestä antamalla määräyksen, joka koskee kaikkia eurooppalaisilta lentokentiltä lähteviä lentoja.

Tämä tarkoittaa, että jokaisen EU:n suurilta lentokentiltä lähtevän lennon on käytettävä tietty määrä kestävää lentopolttoainetta riippumatta siitä, onko lentoyhtiö EU:n alueelta vai ei.

Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovat kestävien lentopolttoaineiden käyttötavoitteet. Tavoitetaso on 2 % vuonna 2025 ja 5 % vuonna 2030.

Jotta EU:n ilmastotavoitteet täyttyvät, katsotaan, että vuoteen 2050 mennessä vähintään 63 prosenttia kaikesta EU:n kentiltä lähtevien koneiden polttoaineesta tulisi olla kestävää polttoainetta.

Synteettiset polttoaineet (tai sähköstä tuotetut polttoaineet) tulevat olemaan erittäin tärkeitä hiilestä irtautumisessa lentoliikenteessä, ja niissä onkin paljon potentiaalia. Ehdotetuissa säännöissä asetetaan siis osatavoite, jolla varmistetaan, että tietty määrä kestävästä lentopolttoaineesta on synteettistä polttoainetta (ks. vihreä rivi taulukossa).

Kokonaisosuudet polttoaineyhdistelmissä

  2025 2030 2035 2040 2045 2050
Kestävän lentopolttoaineen osuus käytössä: 2 % 5 % 20 % 32 % 38 % 63 %
josta synteettisten tai sähköstä tuotettujen polttoaineiden osatavoite: - 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 %

Minkä tyyppisistä kestävistä polttoaineista on kyse?

Kestävien polttoaineiden ja niiden raaka-aineiden osalta sääntely koskee seuraavia luokkia:

  • Nk. kehittyneet biopolttoaineet, jotka valmistetaan uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin IX liitteen A-osassa luetelluista raaka-aineista
  • Polttoaineet, jotka valmistetaan B-osassa luetelluista raaka-aineista
  • Synteettiset lentopolttoaineet (sähköstä tuotetut polttoaineet)

Polttoaineiden on myös oltava uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin kestävyys- ja kasvihuonekaasupäästökriteerien mukaisia.

Synteettiset lentopolttoaineet (tai sähköstä tuotetut polttoaineet)

Synteettiset polttoaineet ja sähköstä tuotetut polttoaineet tuotetaan uusiutuvista lähteistä (muusta kuin biomassasta), kuten tuuli- tai aurinkoenergiasta. Yksinkertaisesti selitettynä uusiutuvaa energiaa ja vettä käytetään elektrolyysilaitteistossa vedyn tuottamiseen, minkä jälkeen se syntetisoidaan hiilidioksidin kanssa synteesikaasuksi. Synteesikaasu jalostetaan edelleen polttoaineeksi.

Kestävien lentopolttoaineiden pitkän aikavälin politiikka

Koska kyseessä on merkittävä haaste, ehdotetun asetuksen tavoitteena on tarjota pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan, että ilmailun sisämarkkinoilla on hyvät valmiudet pakolliseen kestävien lentopolttoaineiden sekoittamiseen tavanomaiseen lentopetroliin ja että kestävien lentopolttoaineiden tuotantokapasiteetin lisäämiseen tarvittavia investointeja tuetaan.

EASAn tehtävä – seuranta ja raportointi

Ehdotuksessa EASAn tehtäväksi on annettu seuranta- ja raportointitehtäviä, joilla varmistetaan, että velvoitteita noudatetaan, ja joilla saadaan tärkeää tietoa kasvavasta ja kehittyvästä kestävien polttoaineiden markkinasta.

Asetus tulee olemaan tärkeä tukipilari ilmailualan kehittämisessä tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi, ja sillä taataan markkinoiden toimivuus ja kestävä liikkuvuus kansalaisten parhaaksi. Sen ansiosta EU:sta tulee maailman johtava yhteisö huippuluokan liikennepolttoaineiden alalla. Ennen kaikkea asetuksella tuotetaan merkittäviä ilmastohyötyjä, kun alalla tehdään merkittäviä päästövähennyksiä.