Balíček k dosažení 55% snížení emisí (Fit for 55) a iniciativa pro letecká paliva ReFuelEU

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Iniciativa ReFuelEUEU si v oblasti snížení čistých emisí stanovila ambiciózní cíle a usiluje o to, aby se do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. 

Podrobné cíle a milníky jsou stanoveny v historicky prvním evropském právním rámci pro klima a v balíčku „Fit for 55“, jejichž počátečním cílem je snížit do roku 2030 emise o 55 % (ve srovnání s úrovní z roku 1990).

Shromáždili jsme informace o způsobu, jakým to ovlivní leteckou dopravu, a konkrétně o důležité úloze, kterou budou hrát udržitelná letecká paliva.

Rozšíření používání udržitelných leteckých paliv v letecké dopravě

V rámci balíčku „Fit for 55“ navrhla Komise rozšířit používání udržitelných leteckých paliv v letecké dopravě.

Udržitelná letecká paliva mají zásadně přispět k dekarbonizaci tohoto odvětví, avšak v současné době je jejich podíl v letecké dopravě v EU zanedbatelný.

Více informací o udržitelných leteckých palivech naleznete v našem předchozím článku na stránkách EASA Light.

Všechny lety z letišť v EU s použitím udržitelných leteckých paliv

Navrhovaná pravidla ukládají dodavatelům paliv a leteckým společnostem povinnosti harmonizované na úrovni EU, pokud jde o rozšíření používání udržitelných leteckých paliv, a to zavedením povinného podílu udržitelných leteckých paliv pro všechny lety odlétající z evropských letišť.

To znamená, že každý let odlétající z jednoho z větších letišť v EU bude přepravovat minimální stanovené množství udržitelných leteckých paliv, a to bez ohledu na to, zda se jedná o leteckou společnost z EU či nikoliv.

Níže uvedená tabulka ukazuje závazné cíle pro udržitelná letecká paliva, počínaje 2% podílem v roce 2025 a konče 5% podílem v roce 2030.

V zájmu splnění cílů EU v oblasti klimatu se očekává, že do roku 2050 by měla udržitelná letecká paliva tvořit nejméně 63 % veškerého leteckého paliva používaného pro lety odlétající z letišť v EU.

Syntetická paliva (nebo e-paliva) budou hrát významnou úlohu při dekarbonizaci odvětví letecké dopravy a mají velký potenciál. Navrhovaná pravidla proto stanoví dílčí cíl, aby bylo zajištěno, že stanovený podíl používaných udržitelných leteckých paliv budou představovat syntetická paliva (v tabulce vyznačeno zeleně).

Celkové podíly ve skladbě paliv

  2025 2030 2035 2040 2045 2050
Procentní podíl udržitelných leteckých paliv používaných v letecké dopravě: 2 % 5 % 20 % 32 % 38 % 63 %
Z toho: dílčí povinný podíl pro syntetická paliva (nebo e-paliva): 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 %

Jaké druhy udržitelných leteckých paliv jsou zvažovány?

Z hlediska škály udržitelných leteckých paliv a surovin potřebných k jejich výrobě se nařízení soustřeďuje na následující kategorie udržitelných leteckých paliv:

  • tzv. pokročilá biopaliva, což jsou paliva vyráběná ze surovin uvedených v příloze IX části A směrnice o obnovitelných zdrojích energie,
  • paliva vyráběná ze surovin uvedených v části B,
  • syntetická letecká paliva (kapalná paliva vyráběná z CO2 a elektrické energie z obnovitelných zdrojů (Power-to-Liquid (PtL) paliva) nebo e-paliva),

Tato paliva musí rovněž splňovat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů stanovená ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie.

Syntetická letecká paliva (nebo e-paliva)

Syntetická paliva, e-paliva nebo PtL paliva jsou paliva vyrobená z obnovitelných zdrojů jiných než z biomasy, např. s využitím větrné a solární energie. V zásadě jde o to, že energie z obnovitelných zdrojů a voda se použijí v elektrolyzéru k výrobě vodíku, který je následně syntetizován s CO2 na syntetický plyn. Výsledný syntetický plyn se dále zpracovává na palivo.

Dlouhodobá politika v oblasti udržitelných leteckých paliv

Vzhledem k tomu, že problematika udržitelných leteckých paliv představuje důležitou výzvu, cílem navrhovaného nařízení je stanovit dlouhodobou politiku. Ta má zajistit dobrou připravenost jednotného leteckého trhu na zavedení povinného přidávání udržitelných leteckých paliv do konvenčního kerosinu a poskytuje potřebný impuls k investicím do zvyšování výrobních kapacit k produkci udržitelných leteckých paliv.

Úkoly agentury EASA – monitorování a podávání zpráv

V rámci tohoto návrhu je agentura EASA pověřena plněním úkolů v oblasti monitorování a podávání zpráv, které zajistí plnění povinností stanovených nařízením a sdílení důležitých poznatků o vyvíjejícím se a rostoucím trhu s udržitelnými leteckými palivy.

Uvedené nařízení bude důležitým pilířem při přizpůsobování leteckého odvětví budoucnosti tím, že zajistí dobře fungující trh, který bude občanům poskytovat udržitelnou mobilitu. Provádění tohoto nařízení umožní EU zaujmout pozici globálního lídra v oblasti špičkových dopravních paliv a především bude díky značným úsporám emisí v tomto odvětví významným přínosem v oblasti klimatu.