55 % tikslo priemonių rinkinys ir iniciatyva „ReFuelEU Aviation“

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Iniciatyva „ReFuelEU“ES užsibrėžė plataus užmojo tikslą sumažinti grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir siekia, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. 

Išsamūs tikslai ir orientyrai nustatyti pirmajame Europos klimato teisės akte ir 55 % tikslo priemonių rinkinyje, kuriuo nustatomas pradinis tikslas iki 2030 m. 55 proc. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį (palyginti su 1990 m. kiekiu).

Surinkome informaciją apie tai, koks bus šio tikslo poveikis oro transportui ir ypač apie tai, kokį svarbų vaidmenį atliks tvarūs aviaciniai degalai.

Skatinimas oro transporte daugiau naudoti tvarius aviacinius degalus

Pagal 55 % tikslo priemonių rinkinį Komisija pasiūlė paskatinti oro transporte daugiau naudoti tvarius aviacinius degalus (SAF).

Tvarių aviacinių degalų funkcija mažinant aviacijos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro yra labai svarbi, tačiau šiuo metu ES aviacijoje naudojamas šių degalų kiekis yra nereikšmingas.

Daugiau informacijos apie tvarius aviacinius degalus rasite mūsų ankstesniame straipsnyje svetainėje „EASA Light“.

Siekis, kad visiems iš ES oro uostų vykdomiems skrydžiams būtų naudojami tvarūs aviaciniai degalai

Siūlomose taisyklėse nustatyti suderinti ES lygmens įpareigojimai degalų tiekėjams ir oro vežėjams daugiau naudoti tvarius aviacinius degalus nustatant visiems iš ES oro uostų vykdomiems skrydžiams taikomus įgaliojimus.

Tai reiškia, kad kiekvienam iš didesnių ES oro uostų vykdomam skrydžiui bus nustatytas mažiausias tvarių aviacinių degalų kiekis, nepaisant, ar oro vežėjas yra ES oro transporto bendrovė, ar ne.

Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyti privalomi su tvariais aviaciniais degalais susiję tikslai – nuo 2 proc. 2025 m. iki 5 proc. 2030 m.

Kad būtų pasiekti ES klimato srities tikslai, tikimasi, kad iki 2050 m. tvarūs aviaciniai degalai sudarys mažiausiai 63 proc. visų aviacinių degalų, naudojamų skrydžiams iš ES oro uostų.

Sintetiniai degalai (arba elektroliziniai degalai) atliks svarbią oro transporto rinkos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo funkciją ir turi didelį potencialą. Todėl siūlomose taisyklėse nustatytas tarpinis tikslas siekiant užtikrinti, kad tam tikrą naudojamų tvarių aviacinių degalų kiekį sudarytų sintetiniai degalai (žr. žalios spalvos duomenis lentelėje).

Bendra procentinė aviacinių degalų sudėtis

  2025 m. 2030 m. 2035 m. 2040 m. 2045 m. 2050 m.
Oro transporte naudojamų tvarių aviacinių degalų procentinė dalis 2 % 5 % 20 % 32 % 38 % 63 %
Iš jų papildomu įpareigojimu nustatyti sintetiniai degalai (kitaip elektroliziniai degalai) - 0,7 % 5 % 8 % 11 % 28 %

Kokios rūšies tvarūs aviaciniai degalai nurodomi?

Atsižvelgiant į tvarių aviacinių degalų įvairovę ir atitinkamas jų pradines žaliavas, reglamente nurodomos šios tvarių aviacinių degalų kategorijos:

  • Vadinamieji pažangieji biodegalai. Tai degalai, gaminami iš Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos IX priedo A dalyje išvardytų pradinių žaliavų
  • Degalai, gaminami iš B dalyje išvardytų pradinių žaliavų
  • Sintetiniai aviaciniai degalai (kitaip skystieji degalai, gaminami naudojant elektros energiją arba elektroliziniai degalai)

Be to, degalai turi atitikti Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje nustatytus tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kriterijus

Sintetiniai aviaciniai degalai (kitaip elektroliziniai degalai)

Sintetiniai degalai, dar vadinami elektroliziniais degalais arba skystaisiais degalais, gaminamais naudojant elektros energiją, yra degalai, gaminami naudojant atsinaujinančius išteklius (išskyrus biomasę), pvz., vėjo ir saulės energiją. Iš esmės, naudojant elektrolizerį iš atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir vandens gaunamas vandenilis, kuris vėliau naudojant CO2 sintetinamas į sintezės dujas. Gautos sintezės dujos vėliau perdirbamos į degalus.

Ilgalaikė tvarių aviacinių degalų politika

Ilgalaikė tvarių aviacinių degalų politika yra svarbus uždavinys, todėl siūlomo reglamento tikslas – sukurti ilgalaikę politiką, užtikrinančią, kad aviacijos bendroji rinka būtų gerai pasirengusi privalomam tvarių aviacinių degalų įtraukimui į tradicinį žibalą ir sudarytų geras sąlygas investicijoms, siekiant padidinti tvarių aviacinių degalų gamybos pajėgumus.

EASA užduotys – stebėti ir teikti ataskaitas

Siūlomu reglamentu EASA tenka stebėjimo ir ataskaitų teikimo užduotys, padedančios užtikrinti, kad būtų laikomasi įsipareigojimų, ir suteikiančios svarbių įžvalgų apie besivystančią ir augančią tvarių aviacinių degalų rinką.

Šis reglamentas bus svarbia atrama siekiant, kad aviacija taptų pasirengusi ateičiai, nes bus užtikrinta gerai veikianti, piliečiams tvaraus judumo galimybę suteikianti rinka. Dėl to ES taps pasauline pažangiųjų transporto degalų lydere ir, svarbiausia, bus imtasi klimato kaitos atžvilgiu svarbių veiksmų, nes sektoriuje sumažės išmetamų teršalų kiekis.