Устойчивост във фазата на извеждане от експлоатация на въздухоплавателните средства

Какво става със самолетите след последния им полет

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Когато става въпрос за устойчивост в авиацията, се отделя сериозно внимание на оперативната фаза на самолета, т.е. когато самолетът лети и превозва пътници или товари до техните дестинации. Всъщност тази фаза представлява най-значителното въздействие върху околната среда поради емисиите на парникови газове и генерирания шум. Но фазите на производство и извеждане от употреба също оказват въздействие върху околната среда и предоставят възможности за подобрения.   

Тъй като фазата на извеждане от експлоатация на въздухоплавателното средство е област, която все още не е задълбочено проучена, EASA възложи проучване по тази тема. В резултат на това беше изготвен докладът „Оценка на състоянието на екологичната устойчивост в областта на организациите за техническо обслужване и производство на въздухоплавателни средства“, публикуван през 2023 г.

Защо и кога „се пенсионират“ въздухоплавателните средства 

Секция на въздухоплавателно средство в процес на разглобяване. (Envisa, 2022)
Секция на въздухоплавателно средство в процес на разглобяване (Envisa, 2022)

Въздухоплавателните средства се извеждат от експлоатация поради два основни мотива: безопасност или икономически причини. Средната възраст на пенсиониране на въздухоплавателните средства е 25-30 години за пътническите самолети и 30-40 години за товарните. Въздухоплавателните средства се считат за отпадъци, след като бъде взето окончателно решение за извеждането им от експлоатация и се направи първото срязване на конструкцията, което означава, че те няма да летят повече. 

През миналото десетилетие в света са „пенсионирани“ средно 650 граждански въздухоплавателни средства годишно, а през следващото десетилетие се очаква да се пенсионират повече от 30 % от сегашния въздухоплавателен парк в Европа. Поради това максималното използване на изведените от експлоатация въздухоплавателни средства също играе роля за устойчивостта на въздухоплаването.

Живот след „пенсионирането“

След като се изведат от експлоатация, въздухоплавателните средства се разглобяват и постъпват в т.нар. дейност за отпадъци, където материалите се подготвят за рециклиране, вторично използване, използване за възстановяване на енергия или изпращане на депа за отпадъци. 

Повторна употреба във въздухоплаването

Все още годните за експлоатация компоненти на въздухоплавателните средства могат да се използват повторно като резервни части за други въздухоплавателни средства, например двигатели, спомагателни силови установки, колесници и други компоненти. Тази повторна употреба се влияе от наличието на документация за частите, което определя стойността на частта и възможността за повторното ѝ използване в авиационния сектор. За да бъдат повторно използвани, тези части и оборудване трябва да имат валидно одобрение.

Алтернативна употреба в дейности, различни от въздушни пътувания
Секция от пътническата кабина на въздухоплавателно средство, която се подлага на преработка за повторна употреба като офис. (Envisa, 2022)
Секция от пътническата кабина на въздухоплавателно средство, която се подлага на преработка за повторна употреба като офис (Envisa, 2022)

Алтернативната употреба се отнася до употреби с цел, различна от тази, за която е създадена дадена част. При използване на компоненти и секции на въздухоплавателни средства за алтернативна употреба приоритет е да се запази формата и функцията, като по този начин се запазва възможно най-високата стойност. Някои примери за алтернативна повторна употреба са:

  • обучение и образование;
  • създаване на филми и телевизионни продукции;
  • мебели;
  • офис площи;
  • колекционерски предмети за авиационни ентусиасти;
  • използване на части в някои други промишлени сектори, например, използването на лопатки от турбината на двигатели, които могат да бъдат вградени в наземни газови турбини.

Когато формата и функцията не могат да се запазят, основната цел е да се запазят свойствата на материала. Примери за запазване на свойствата на материала са: 

  • вторично използване на авиационен алуминий и титан;
  • вторично използване на каучукови автомобилни гуми;
  • вторично използване на ценни важни суровини в реактивните двигатели.
Депониране на отпадъци

Депото за отпадъци е площадка за депониране на отпадъчни материали. Според йерархията на отпадъците на Европейския съюз (ЕС) депонирането е най-малко предпочитаният вариант и трябва да се ограничени до необходимия минимум. Добрата новина: доказано е, че при сегашните въздухоплавателни средства, които преминават през процеса на извеждане от експлоатация, може да се достигне почти нулево ниво на депониране.

Липса на конкретни насоки за края на жизнения цикъл на въздухоплавателното средство

Когато пътните превозни средства, например автомобили или камиони, достигнат края на жизнения си цикъл, има специални директиви на ЕС за управление на отпадъците, които се отнасят до тези превозни средства. За въздухоплавателните средства няма специални разпоредби.  Когато въздухоплавателното средство достигне етапа на извеждане от експлоатация, то се счита за съвкупност от части от отпадъци и поради това попада под действието на общите законодателни разпоредби, отнасящи се до отпадъците, в зависимост от използваните материали. Например регламентите на ЕС, засягащи отпадъците от електрическо и електронно оборудване, опаковките и отпадъците от опаковки, химикалите и т.н., се отнасят и до частите на въздухоплавателните средства. Освен това Рамковата директива на ЕС за отпадъците включва общи елементи на управлението на отпадъците, например принципа „замърсителят плаща“, и йерархията на отпадъците, които се отнасят до управлението на отпадъците във въздухоплаването.

Екологично проектиране: устойчивост и кръговост при проектирането

На този етап няма официални изисквания към авиационната индустрия за проектиране на нови продукти, които да отчитат възстановяването на материалите при бракуване на въздухоплавателни средства. Екологичното проектиране включва отчитане на екологичните съображения на всички етапи от жизнения цикъл на продукта, включително „проектиране за извеждане от експлоатация“.

  Описание на кръговата икономика (Envisa, 2022)
кръг на кръговата икономика Икона за проектиране на продукт Проектиране на продукт
Икона за производство и изработка Производство и изработка
Икона за етап на употреба Етап на употреба
Икона за управление на отпадъците Управление на отпадъците
Икона за добив на суровини Добив на суровини
Икона за остатъчни отпадъци Остатъчни отпадъци

Включването на принципите на екологичното проектиране увеличава устойчивостта на авиационната индустрия, като се използват по-екологосъобразни материали и като се правят материалите и частите по-лесни за разглобяване, повторна употреба и рециклиране. Материалите, които се рециклират по-трудно, трябва да се използват все по-рядко. 
  Корица на проучването „Оценка на състоянието на екологичната устойчивост в областта на организациите за техническо обслужване и производство на въздухоплавателни средства“

Допълнителна информация

За повече подробности по тази тема, както и няколко препоръки, насочени към широк кръг заинтересовани страни, вижте доклада „Оценка на състоянието на екологичната устойчивост в областта на организациите за техническо обслужване и производство на въздухоплавателни средства“ (достъпен само на английски език).