Hållbarhet i slutet av flygplanets livscykel

Vad händer när flygplan har gjort sin sista flygning?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

När det gäller hållbarhet inom luftfarten ligger stort fokus på den operativa fasen för ett flygplan, det vill säga när flygplanet flyger och tar passagerare eller gods till deras destinationer. Det är denna fas som har störst miljöpåverkan, på grund av utsläpp av växthusgaser och det buller som genereras. Men produktionsfasen och fasen i slutet av livscykeln påverkar också miljön – vilket betyder att det finns utrymme för förbättringar.   

Fasen i slutet av ett flygplans livscykel har ännu inte studerats närmare, vilket är anledningen till att Easa beställde en studie av denna. Studien resulterade i rapporten Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain, som publicerades 2023.

Varför och när "pensioneras” flygplan? 

Del av flygplan under demontering. (Envisa, 2022)
Del av flygplan under demontering (Envisa, 2022).

Det finns framför allt två anledningar till att flygplan tas ur drift: av säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl. Den genomsnittliga pensionsåldern för flygplan är 25–30 år för passagerarflygplan och 30–40 år för fraktflygplan. Flygplan betraktas som avfall från och med att ett slutligt beslut om urdrifttagande har fattats och demonteringen har påbörjats, vilket innebär att de inte kommer att flyga igen. 

Globalt sett har i genomsnitt 650 kommersiella flygplan tagits ur drift varje år under det senaste decenniet, och mer än 30 procent av den nuvarande flottan i Europa förväntas tas ur drift under det kommande decenniet. Därför är det viktigt för hållbarheten inom luftfarten att ta vara på så mycket som möjligt av ett flygplan som tagits ur drift.

Livet som ”pensionär”

När flygplanet har tagits ur drift demonteras det och överförs till avfallssektorn, där material förbereds för att återvinnas, återvinningsförädlas, användas för energiåtervinning eller skickas till deponi. 

Återanvändning inom luftfarten

Flygplanskomponenter som fortfarande är funktionsdugliga kan återanvändas som reservdelar för andra flygplan, t.ex. motorer, hjälpkraftaggregat, landningsställ och andra komponenter. Återanvändningen är beroende av att det finns dokumentation om reservdelen, som avgör reservdelens värde och möjligheten att återintegrera den i rymd- och luftfartssektorn. För att utrustning och delar ska kunna återanvändas krävs ett giltigt godkännande.

Alternativ användning i annan verksamhet än flygresor
Kabinsektion som ska återanvändas som kontor. (Envisa, 2022)
Kabinsektion som ska återanvändas som kontor (Envisa, 2022)

Med alternativ användning menas att en komponent används för andra ändamål än den ursprungligen utformades för. Vid alternativ användning av komponenter och sektioner från flygplan prioriterar man att bevara deras form och funktion och därmed även deras värde. Några exempel på alternativ återanvändning är

  • utbildning och fortbildning,
  • filmskapande och tv-produktioner,
  • möbler,
  • kontorsutrymmen,
  • samlarobjekt för luftfartsentusiaster,
  • användning av delar i vissa andra branscher, t.ex. motorturbinblad som kan integreras i landbaserade gasturbiner.

När form och funktion inte kan bibehållas ligger fokus på att bevara materialegenskaperna. Det kan till exempel ske genom 

  • återvinningsförädling av aluminium och titan från luftfartyg,
  • återvinningsförädling av däckgummi,
  • återvinningsförädling av värdefulla kritiska råmaterial i jetmotorer.
Deponering

En deponi är en plats för deponering av avfall. Enligt Europeiska unionens (EU) avfallshierarki är deponering det sämsta alternativet och bör användas så lite som möjligt. Den goda nyheten: det har visats att nästan inget behöver läggas i deponi när moderna uttjänta flygplan demonteras.

Brist på särskilda riktlinjer för slutet av ett flygplans livscykel

Den finns särskilda EU-direktiv om avfallshantering i slutet av livscykeln för vägfordon, som bilar och lastbilar. För flygplan finns ingen särskild reglering.  När ett flygplan är uttjänt betraktas det som en samling avfallsdelar och omfattas därför av den generella lagstiftningen om avfall, beroende på vilket material som används. EU:s förordningar om t.ex. avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, förpackningar och förpackningsavfall, kemikalier osv. gäller även för flygplansdelar. EU:s ramdirektiv om avfall innefattar dessutom allmänna aspekter av avfallshanteringen, t.ex. principen om att förorenaren betalar och avfallshierarkin, vilket påverkar avfallshanteringen inom luftfarten.

Ekodesign: hållbarhet och inbyggd cirkularitet

I dag ställs inga formella krav på att luftfartsindustrin ska utforma nya produkter med hänsyn till materialåtervinning när flygplan skrotas. Ekodesign innebär att miljöhänsyn integreras i alla faser av produktens livscykel, inklusive ”design för urdrifttagande”.

  En illustration av den cirkulära ekonomin (Envisa, 2022)
cirkulär ekonomi cirkel Ikon för produktdesign Produktdesign
Ikon för produktion och tillverkning Produktion och tillverkning
Ikon för användningsfas Användningsfas
Ikon för avfallshantering Avfallshantering
Ikon för utvinning av råmaterial Utvinning av råmaterial
Ikon för restavfall Restavfall

Hållbarheten inom luftfartsindustrin ökar när principer om ekodesign införs, eftersom det betyder att industrin använder mer miljövänliga material och gör det lättare att demontera, återanvända och återvinna material och delar. Material som är svårare att återvinna bör fasas ut. 
  Omslag till studien ”Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain”

Läs mer

I rapporten Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (endast tillgänglig på engelska) finns mer information om detta ämne, samt flera rekommendationer som riktar sig till ett brett spektrum av intressenter.