Ilgtspēja gaisa kuģu ekspluatācijas laika beigu posmā

Kas notiek pēc tam, kad lidmašīna veic savu pēdējo lidojumu

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Attiecībā uz ilgtspēju aviācijā liela uzmanība tiek pievērsta lidmašīnas ekspluatācijas posmam, t. i., laikam, kad lidmašīna veic lidojumus un nogādā pasažierus vai kravu attiecīgajos galamērķos. Tiešām, šis posms rada vislielāko ietekmi uz vidi siltumnīcefekta gāzu emisiju un radītā trokšņa dēļ. Taču arī ražošanas un ekspluatācijas laika beigu posmiem ir ietekme uz vidi, un tādēļ šajā ziņā pastāv potenciāls uzlabojumiem.   

Tā kā gaisa kuģa ekspluatācijas laika beigu posms ir joma, kas līdz šim nav padziļināti pētīta, EASA par šo tēmu pasūtīja pētījumu. Tā rezultātā tika sagatavots ziņojums Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (Vidiskās ilgtspējas statusa novērtējums aviācijas tehniskās apkopes un ražošanas organizācijas jomā), kas publicēts 2023. gadā.

Kāpēc un kurā brīdī gaisa kuģi uzskatāmi par ekspluatācijai nederīgiem? 

Demontāžas posmā esoša gaisa kuģa sekcija (ENVISA, 2022).
Demontāžas posmā esoša gaisa kuģa sekcija (ENVISA, 2022).

Gaisa kuģus no ekspluatācijas izņem divu galveno iemeslu, t. i., drošības vai ekonomisku iemeslu dēļ. Pasažieru gaisa kuģiem vidējais ekspluatācijas laiks ir 25–30 gadi, bet kravas gaisa kuģiem — 30–40 gadi. Gaisa kuģi tiek uzskatīti par atkritumiem, tiklīdz pieņemts galīgais lēmums par ekspluatācijas izbeigšanu un gaisa kuģu korpusā ir izdarīts pirmais griezums, kas nozīmē, ka tie vairs nelidos. 

Iepriekšējā desmitgadē visā pasaulē katru gadu no ekspluatācijas tika izņemti vidēji 650 komerciālie gaisa kuģi, un paredzams, ka nākamajā desmitgadē tiks izņemti no ekspluatācijas vairāk nekā 30 % no pašreizējās Eiropas flotes. Tāpēc arī no ekspluatācijas izņemta gaisa kuģa maksimāla izmantošana ir nozīmīga aviācijas ilgtspējas sastāvdaļa.

Kas notiek pēc izņemšanas no ekspluatācijas

Pēc izņemšanas no ekspluatācijas gaisa kuģus demontē un tie nonāk tā sauktajā atkritumu apsaimniekošanas sektorā, kur materiālus sagatavo reciklēšanai, valorizējošai reciklēšanai, izmantošanai enerģijas atgūšanai vai nogādāšanai poligonos. 

Ilgtspēja aviācijā

Joprojām ekspluatācijai derīgas gaisa kuģa sastāvdaļas var atkalizmantot kā rezerves daļas citiem gaisa kuģiem, piemēram, motorus, palīgdzinējus, šasijas un citas sastāvdaļas. Šo atkalizmantošanu ietekmē daļu reģistra ierakstu pieejamība, kas nosaka daļas vērtību un iespēju to atkārtoti izmantot aviācijas un kosmosa nozarē. Lai šīs iekārtas un daļas varētu atkalizmantot, tām ir nepieciešams derīgs apstiprinājums.

Alternatīva izmantošana ar gaisa pārvadājumiem nesaistītā uzņēmējdarbības jomā
Gaisa kuģa salona sekcija, kas tiek pārveidota, lai to izmantotu kā biroju (ENVISA, 2022).
Gaisa kuģa salona sekcija, kas tiek pārveidota, lai to izmantotu kā biroju (ENVISA, 2022).

Alternatīva izmantošana attiecas uz izmantošanu citam mērķim, kas atšķiras no tā, kuram attiecīgā daļa bijusi paredzēta. Izmantojot gaisa kuģa sastāvdaļas un daļas alternatīvai izmantošanai, prioritāte ir formas un funkcijas saglabāšana, tādējādi arī saglabājot to augstāko vērtību. Daži alternatīvas atkalizmantošanas piemēri:

  • apmācības un izglītošana;
  • filmu veidošana un TV materiālu producēšana;
  • mēbeles;
  • biroja telpas;
  • kolekcionējami priekšmeti aviācijas entuziastiem;
  • daļu izmantošana dažās citās rūpniecības nozarēs, piemēram, motora turbodzinēju lāpstiņu izmantošana, jo tās var izmantot sauszemes gāzes turbodzinējos.

Ja nav iespējams saglabāt formu un funkciju, galvenā uzmanība jāpievērš materiālu īpašību saglabāšanai. Materiālu īpašību saglabāšanas piemēri ir šādi: 

  • gaisa kuģos esoša alumīnija un titāna valorizējoša reciklēšana;
  • riepu kaučuka valorizējoša reciklēšana;
  • reaktīvajos dzinējos esošu vērtīgu kritisku izejvielu valorizējoša reciklēšana.
Apglabāšana poligonā

Atkritumu poligons ir vieta, kur apglabā atkritumus. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju vismazāk vēlamais risinājums ir atkritumu apglabāšana poligonā, un tā būtu jāierobežo līdz iespējamam minimumam. Labā ziņa — pierādījies, ka pašreizējo gaisa kuģu izņemšanā no ekspluatācijas, kas notiek saskaņā ar ekspluatācijas laika beigu procesu, tiem nonākot poligonā, kā atkritumu rādītāju var sasniegt gandrīz nulles līmeni.

Specifisku pamatnostādņu par gaisa kuģa ekspluatācijas laika beigām neesamība

Kad autotransporta līdzekļi, piemēram, automobiļi vai kravas automobiļi, sasniedz ekspluatācijas laika beigu posmu, uz šādiem transportlīdzekļiem attiecas īpašas ES direktīvas par atkritumu apsaimniekošanu. Attiecībā uz gaisa kuģiem nav paredzēts īpašs regulējums.  Kad gaisa kuģis sasniedz savu ekspluatācijas laika beigu posmu, tas tiek uzskatīts par atkritumu kopumu, un tāpēc uz to attiecas vispārējie tiesību akti par atkritumiem atkarībā no tajā izmantotajiem materiāliem. Piemēram, ES noteikumi, kas attiecas uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, iepakojumu un izlietoto iepakojumu, ķīmiskiem produktiem u. c., attiecas arī uz gaisa kuģu daļām. Turklāt ES Atkritumu pamatdirektīvā ir ietverti atkritumu apsaimniekošanas vispārīgie elementi, piemēram, princips “piesārņotājs maksā” un atkritumu apsaimniekošanas hierarhija, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanu aviācijā.

Ekodizains — dizaina ilgtspēja un apritīgums

Pašlaik attiecībā uz aviācijas nozari nav oficiāli noteiktas prasības izstrādāt jaunus ražojumus, ņemot vērā materiālu atgūšanu, gaisa kuģus nododot metāllūžņos. Ekodizains ietver vides apsvērumu integrēšanu visos ražojuma aprites cikla posmos, ietverot “rūpniecisko dizainu tā izņemšanai no ekspluatācijas”.

  Aprites ekonomikas raksturojums (ENVISA, 2022)
aprites ekonomikas cikls Ražojuma rūpnieciskā dizaina ikona Ražojuma rūpnieciskais dizains
Ražošanas un apstrādes ikona Ražošana un apstrāde
Izmantošanas posma ikona Izmantošanas posms
Atkritumu apsaimniekošanas ikona Atkritumu apsaimniekošana
Izejvielu izgūšanas ikona Izejvielu izgūšana
Atkritumu atliku ikona Atkritumu atlikas

Ekodizaina principu iekļaušana paaugstina aviācijas nozares ilgtspēju, izmantojot videi draudzīgākus materiālus un atvieglojot to materiālu un daļu demontēšanu, atkalizmantošanu un reciklēšanu. Materiālus, kuri ir grūtāk reciklējami, būtu jāizmanto arvien mazāk. 
  Pētījuma “Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain” vāka titullapa

Papildliteratūra

Lai iepazītos ar sīkāku informāciju par šo tematu, kā arī vairākiem ieteikumiem, kas paredzēti plašam ieinteresēto personu lokam, skatīt ziņojumu Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (pieejams tikai angļu valodā).