Udržateľnosť lietadiel vo fáze konca životnosti

Čo sa stane po tom, ako lietadlá doletia svoj posledný let

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Pokiaľ ide o udržateľnosť v oblasti letectva, veľký dôraz sa kladie na prevádzkovú fázu lietadla, t. j. keď lietadlo lieta a prepravuje cestujúcich alebo náklad do príslušných destinácií. Táto fáza skutočne predstavuje najväčší vplyv na životné prostredie v dôsledku emisií skleníkových plynov a spôsobeného hluku. Aj výrobná fáza a fáza konca životnosti však majú vplyv na životné prostredie, a preto ponúkajú potenciál na zlepšenie.   

Keďže fáza konca životnosti lietadla je oblasť, ktorá ešte nebola podrobne preskúmaná, agentúra EASA zadala vypracovanie štúdie na túto tému. Výsledkom bola správa Assessment of the Environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (Posúdenie stavu environmentálnej udržateľnosti v oblasti organizácie údržby a výroby lietadiel), ktorá bola uverejnená v roku 2023.

Prečo a kedy sa lietadlá vyraďujú z prevádzky 

Časť lietadla v demontáži. (Envisa, 2022)
Časť lietadla v demontáži (Envisa, 2022)

Lietadlá sa vyraďujú z prevádzky z dvoch hlavných dôvodov: z bezpečnostných alebo ekonomických dôvodov. Priemerný vek vyradenia lietadiel z prevádzky je 25 – 30 rokov v prípade lietadiel osobnej dopravy a 30 – 40 rokov v prípade nákladných lietadiel. Lietadlá sa považujú za odpad, keď sa prijme konečné rozhodnutie o vyradení z prevádzky a na konštrukcii sa vykoná prvý zásah, čo znamená, že už nebudú lietať. 

Na celom svete sa v predchádzajúcom desaťročí vyradilo v priemere 650 komerčných lietadiel ročne a očakáva sa, že v nasledujúcom desaťročí sa vyradí viac ako 30 % súčasnej leteckej flotily v Európe. Preto čo najlepšie využitie vyradených lietadiel tiež zohráva úlohu v oblasti udržateľnosti letectva.

Život po vyradení z prevádzky

Po vyradení z prevádzky sa lietadlá rozmontujú a sú zaradené medzi tzv. zvyškový odpad, v rámci ktorého sa materiály pripravujú na recykláciu, zhodnocovanie, používajú sa na energetické zhodnocovanie alebo sa posielajú na skládku. 

Opätovné použitie v leteckej doprave

Komponenty lietadla, ktoré sú stále prevádzkyschopné, sa môžu znovu použiť ako náhradné diely pre ostatné lietadlá, napríklad motory, pomocné pohonné jednotky, pristávacie zariadenia a iné komponenty. Toto opätovné použitie je ovplyvnené dostupnosťou záznamov o častiach, ktoré určujú hodnotu časti a možnosť jej opätovného začlenenia do odvetvia letectva. Na opätovné použitie týchto zariadení a dielov je potrebné platné schválenie.

Alternatívne využitie pri iných službách ako pri leteckej doprave
Časť kabíny lietadla, ktorá prechádza procesom opätovného využitia ako kancelária. (Envisa, 2022)
Časť kabíny lietadla, ktorá prechádza procesom opätovného využitia ako kancelária (Envisa, 2022)

Alternatívne použitie sa vzťahuje na použitia na iný účel, ako je účel, na ktorý bola daná časť koncipovaná. Pri použití komponentov a častí lietadla na alternatívne použitie je prioritou zachovanie tvaru a funkcie, a teda zachovanie čo najvyššej hodnoty. Niektoré príklady alternatívneho opätovného použitia sú:

  • odborná príprava a vzdelávanie,
  • filmová tvorba a televízna produkcia,
  • nábytok,
  • kancelárske priestory,
  • zberateľské predmety pre leteckých nadšencov,
  • použitie častí v niektorých iných odvetviach, napríklad použitie lopatiek motorových turbín, ktoré môžu byť integrované do pozemných plynových turbín.

Ak sa nedá zachovať forma a funkcia, dôraz sa kladie na zachovanie vlastností materiálu. Príkladmi zachovania hmotných vlastností sú: 

  • recyklácia leteckého hliníka a titánu,
  • zhodnocovanie kaučuku pneumatík,
  • zhodnocovanie cenných kritických surovín v prúdových motoroch.
Skládkovanie

Skládka je miestom na likvidáciu odpadového materiálu. Podľa hierarchie odpadového hospodárstva Európskej únie (EÚ) je skládkovanie najmenej preferovanou možnosťou a malo by byť obmedzené na nevyhnutné minimum. Dobrá správa: je dokázané, že súčasné lietadlá, ktoré prechádzajú procesom vyradenia z prevádzky, môžu dosiahnuť takmer nulové skládkovanie.

Chýbajúce osobitné usmernenia pre koniec životnosti lietadla

Keď cestné vozidlá, napríklad automobily alebo nákladné vozidlá, dosiahnu koniec životnosti, existujú osobitné smernice EÚ týkajúce sa nakladania s odpadom, ktoré sa zameriavajú na takéto vozidlá. V prípade lietadiel neexistuje žiadny osobitný predpis.  Keď lietadlo dosiahne fázu ukončenia životnosti, považuje sa za súbor kusov odpadu, a preto sa naň vzťahujú všeobecné právne predpisy zamerané na odpad v závislosti od použitých materiálov. Napríklad predpisy EÚ týkajúce sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení, obalov a obalových odpadov, chemických látok atď. sa vzťahujú aj na časti lietadiel. Okrem toho rámcová smernica EÚ o odpadoch obsahuje všeobecné prvky odpadového hospodárstva, napríklad zásadu „znečisťovateľ platí“ a hierarchiu odpadového hospodárstva, ktoré sa vzťahujú na odpadové hospodárstvo v letectve.

Ekodizajn: udržateľnosť a obehovosť už v štádiu návrhu

V súčasnosti neexistujú žiadne oficiálne požiadavky, aby letecký priemysel navrhoval nové výrobky so zreteľom na zhodnocovanie materiálov pri šrotovaní lietadiel. Ekologický dizajn zahŕňa začleňovanie environmentálnych aspektov do všetkých fáz životného cyklu výrobku vrátane „návrhu na vyradenie z prevádzky“.

  Charakteristika obehového hospodárstva (Envisa, 2022),
cyklus obehového hospodárstva Ikona dizajnu výrobku Dizajn výrobku
Ikona výroby a produkcie Výroba a produkcia
Ikona fázy používania Fáza používania
Ikona odpadového hospodárstva Odpadové hospodárstvo
Ikona ťažby surovín Ťažba surovín
Ikona zvyškového odpadu Zvyškový odpad

Zahrnutím zásad ekodizajnu sa zvyšuje udržateľnosť leteckého priemyslu používaním materiálov šetrnejších k životnému prostrediu a uľahčovaním rozoberania, opätovného používania a recyklácie materiálov a častí. Materiály, pri ktorých sú väčšie ťažkosti s recykláciou, by sa mali používať čoraz menej. 
  Obálka štúdie „Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain“ (Posúdenie stavu environmentálnej udržateľnosti v oblasti organizácie leteckej údržby a výroby)

Ďalšie informácie

Prečítajte si správu Assessment of the environmental sustainability in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (Posúdenie stavu environmentálnej udržateľnosti v oblasti organizácie leteckej údržby a výroby) (k dispozícii len v angličtine), kde nájdete ďalšie informácie o tejto téme, ako aj niekoľko odporúčaní zameraných na širokú škálu zainteresovaných strán.