Zrównoważony rozwój na etapie wycofania statków powietrznych z eksploatacji

Co się dzieje po tym, jak samolot wykona swój ostatni lot?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój w lotnictwie, duży nacisk kładzie się na etap operacyjny samolotu polegający na wykonywaniu przez samolot lotu i transportowaniu pasażerów lub ładunku do miejsca przeznaczenia. Etap ten ma w istocie największy wpływ na środowisko ze względu na generowane emisje gazów cieplarnianych i hałas. Niemniej jednak etapy produkcji i wycofania z eksploatacji również mają wpływ na środowisko – a zatem stwarzają możliwości poprawy.   

Z uwagi na fakt, że etap wycofania statku powietrznego z eksploatacji jest dziedziną, której jeszcze dogłębnie nie zbadano, EASA zleciła przeprowadzenie badania na ten temat. W następstwie tego badania w 2023 r. opublikowano sprawozdanie Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (Ocena stanu zrównoważenia środowiskowego w obszarze organizacji obsługi technicznej i produkcji w lotnictwie).

Dlaczego i kiedy statki powietrzne są wycofywane z użytku? 

Część statku powietrznego w trakcie demontażu. (Envisa, 2022)
Część statku powietrznego w trakcie demontażu (Envisa, 2022)

Statki powietrzne wycofuje się z eksploatacji z dwóch głównych powodów: ze względów bezpieczeństwa lub ekonomicznych. Średni wiek wycofania statku powietrznego z eksploatacji wynosi 25–30 lat w przypadku pasażerskich statków powietrznych i 30–40 lat w przypadku towarowych statków powietrznych. Statki powietrzne uznaje się za odpady po podjęciu ostatecznej decyzji o ich likwidacji i dokonaniu pierwszego uszkodzenia ich struktury, co oznacza, że nie będą one w stanie ponownie latać. 

W ciągu ostatniej dekady na całym świecie wycofywano z eksploatacji średnio 650 komercyjnych statków powietrznych rocznie, a ponad 30% obecnej floty w Europie ma zostać wycofane z eksploatacji w ciągu następnych dziesięciu lat. W związku z tym jak najlepsze wykorzystanie statku powietrznego wycofanego z eksploatacji również odgrywa rolę w zrównoważonym rozwoju lotnictwa.

Po wycofaniu z użytku

Po wycofaniu z eksploatacji statki powietrzne są demontowane i trafiają do tak zwanego sektora odpadów, gdzie materiały są przygotowywane do recyklingu, upcyklingu, wykorzystywane do odzysku energii lub wysyłane na składowisko odpadów. 

Ponowne wykorzystanie w lotnictwie

Wciąż sprawne podzespoły statków powietrznych mogą zostać ponownie wykorzystane jako części zamienne do innych statków powietrznych, np. silniki, pomocnicze źródła zasilania, podwozia i inne podzespoły. Na ponowne wykorzystanie wpływa dostępność zapisów dotyczących części, co decyduje o wartości danej części i możliwości jej ponownego wykorzystania w sektorze lotniczym i kosmicznym. Aby te urządzenia i części mogły zostać ponownie wykorzystane, wymagają ważnego zatwierdzenia.

Alternatywne wykorzystanie w działalności niezwiązanej z podróżami lotniczymi
Część kabiny statku powietrznego w trakcie procesu służącego jej ponownemu wykorzystaniu jako biuro. (Envisa, 2022)
Część kabiny statku powietrznego w trakcie procesu służącego jej ponownemu wykorzystaniu jako biuro (Envisa, 2022)

Alternatywne wykorzystanie odnosi się do zastosowań innych niż te, dla których dana część została utworzona. W przypadku alternatywnego wykorzystywania podzespołów i części statków powietrznych priorytetem jest zachowanie ich formy i funkcji, a tym samym zachowanie wartości na najwyższym poziomie. Oto kilka przykładów alternatywnego ponownego wykorzystania:

  • szkolenia i kształcenie;
  • produkcje filmowe i telewizyjne;
  • meble;
  • pomieszczenia biurowe;
  • przedmioty kolekcjonerskie dla miłośników lotnictwa;
  • wykorzystanie części w niektórych innych branżach, na przykład wykorzystanie łopatek wirnika turbiny silnika, które można zintegrować z lądowymi turbinami gazowymi.

Jeżeli nie można zachować formy i funkcji, nacisk kładzie się na zachowanie właściwości materiału. Przykłady zachowania właściwości materiału: 

  • upcykling aluminium i tytanu stosowanych w statkach powietrznych;
  • upcykling gum stosowanych w oponach;
  • upcykling cennych surowców krytycznych w silnikach odrzutowych.
Składowanie odpadów

Składowisko odpadów to miejsce składowania materiałów odpadowych. Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami Unii Europejskiej (UE), składowanie odpadów jest najmniej preferowanym wariantem i powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Dobra wiadomość jest taka, że dowiedziono, iż statki powietrzne, które są obecnie wycofywane z eksploatacji, mogą generować niemal zerową liczbę odpadów.

Brak szczegółowych wytycznych dotyczących wycofywania statków powietrznych z eksploatacji

Gdy dobiega końca okres eksploatacji pojazdów drogowych, takich jak samochody osobowe lub ciężarowe, mają do nich zastosowanie specjalne dyrektywy UE dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z takich pojazdów. W przypadku statków powietrznych nie określono żadnych przepisów szczegółowych.  Kiedy okres eksploatacji statku powietrznego dobiega końca, samolot uznaje się za zespół odpadów, a zatem podlega on ogólnym przepisom dotyczącym odpadów w zależności od użytych materiałów. Na przykład przepisy UE dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań i odpadów opakowaniowych, chemikaliów itp. mają również zastosowanie do części statków powietrznych. Ponadto unijna dyrektywa ramowa w sprawie odpadów zawiera ogólne elementy gospodarowania odpadami, takie jak zasada „zanieczyszczający płaci” oraz hierarchia postępowania z odpadami, które to elementy mają wpływ na gospodarowanie odpadami w lotnictwie.

Ekoprojekt: zrównoważony rozwój i obieg zamknięty na etapie projektowania

Nie istnieją obecnie oficjalne wymogi dla przemysłu lotniczego dotyczące projektowania nowych produktów z uwzględnieniem odzysku materiałów podczas złomowania statków powietrznych. Ekoprojekt obejmuje uwzględnienie aspektów środowiskowych na wszystkich etapach cyklu życia produktu, w tym „projekt likwidacji”.

  Charakterystyka gospodarki o obiegu zamkniętym (Envisa, 2022)
Koło gospodarki o obiegu zamkniętym Ikona projektu produktu Projekt produktu
Ikona produkcji i wytwarzania Produkcja i wytwarzanie
Ikona etapu użytkowania Etap użytkowania
Ikona gospodarowania odpadami Gospodarowanie odpadami
Ikona wydobycia surowców naturalnych Wydobycie surowców naturalnych
Ikona odpadów resztkowych Odpady resztkowe

Uwzględnienie zasad ekoprojektu zwiększa zrównoważony rozwój przemysłu lotniczego poprzez wykorzystanie bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów oraz ułatwienie demontażu, ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów i części. Materiały, których recykling jest trudniejszy, powinny być wykorzystywane w coraz mniejszym stopniu. 
  Okładka badania „Ocena stanu zrównoważenia środowiskowego w obszarze organizacji obsługi technicznej i produkcji w lotnictwie”

Dalsze źródła

Więcej szczegółów na ten temat oraz kilka zaleceń skierowanych do szerokiego grona zainteresowanych stron można znaleźć w sprawozdaniu Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (Ocena stanu zrównoważenia środowiskowego w obszarze organizacji obsługi technicznej i produkcji w lotnictwie) (dokument dostępny wyłącznie w języku angielskim).