Udržitelnost ve fázi ukončení životnosti letadel

Co se s letadly děje poté, co absolvují svůj poslední let

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Z hlediska udržitelnosti v letecké dopravě se klade velký důraz na provozní fázi letadla, tedy na dobu, kdy letadlo létá a dopravuje cestující nebo náklad do místa určení. Tato fáze má z důvodu emisí skleníkových plynů a hluku největší dopad na životní prostředí. Na životní prostředí však mají dopad také fáze výroby a fáze ukončení životnosti, v rámci nichž se nabízejí příležitosti ke zlepšení.   

Vzhledem k tomu, že fáze ukončení životnosti letadla je oblastí, která dosud nebyla důkladně prozkoumána, zadala agentura EASA na toto téma studii. Jejím výsledkem byla zpráva Posouzení stavu environmentální udržitelnosti v oblasti organizace údržby a výroby v letecké dopravě, jež byla zveřejněna v roce 2023.

Proč a kdy jsou letadla vyřazována z provozu? 

Část letadla v procesu demontáže. (Envisa, 2022)
Část letadla v procesu demontáže (Envisa, 2022)

Letadla jsou vyřazována z provozu ze dvou hlavních důvodů: bezpečnostního nebo ekonomického. Průměrné stáří letadel při vyřazování z provozu je 25–30 let u osobních letadel a 30–40 let u nákladních letadel. Letadla jsou považována za odpad, jakmile je přijato konečné rozhodnutí o jejich vyřazení z provozu a na jejich konstrukci je proveden první demontážní zásah, takže již nevzlétnou. 

V uplynulém desetiletí bylo celosvětově vyřazeno z provozu v průměru 650 komerčních letadel ročně, přičemž v Evropě by v příštím desetiletí mělo být vyřazeno z provozu více než 30 % stávajícího letadlového parku. Co nejlepší využití letadel vyřazených z provozu proto hraje v oblasti udržitelnosti v letecké dopravě svou roli.

Co se děje po vyřazení z provozu

Po vyřazení z provozu jsou letadla rozebrána a stávají se součástí odpadového hospodářství, v rámci něhož se materiály připravují k recyklaci, upcyklaci, energetickému využití nebo se ukládají na skládku. 

Opětovné použití v letecké dopravě

Součásti letadla, které jsou stále provozuschopné, mohou být opětovně použity jako náhradní díly pro jiná letadla, například motory, pomocné energetické jednotky, podvozky a další součásti. Toto opětovné použití závisí na tom, zda jsou dostupné záznamy o dílech, které určují hodnotu dílu a možnost jeho opětovného použití v odvětví letectví. Aby mohly být zařízení a díly takto opakovaně použity, musí k tomu být udělen souhlas.

Alternativní využití v dopravě mimo letectví
Část kabiny letadla procházející úpravou, aby mohla být opětovně použita jako kancelář. (Envisa, 2022)
Část kabiny letadla procházející úpravou, aby mohla být opětovně použita jako kancelář (Envisa, 2022)

Alternativním využitím se rozumí použití k jinému účelu, než ke kterému byla část původně určena. Při alternativním využití součástí a částí letadla je prioritou zachování jejich tvaru a funkce, tedy zachování co nejvyšší hodnoty. Příklady alternativního opětovného použití:

  • odborná příprava a vzdělávání,
  • filmová a televizní produkce,
  • nábytek,
  • kancelářské prostory,
  • sběratelské předměty pro letecké nadšence,
  • použití dílů v jiných odvětvích, například využití lopatek motorových turbín v pozemních plynových turbínách.

Pokud tvar a funkci zachovat nelze, je třeba se zaměřit na zachování vlastností materiálu. Příklady zachování vlastností materiálu: 

  • upcyklace leteckého hliníku a titanu,
  • upcyklace gumy z pneumatik,
  • upcyklace cenných kritických surovin v proudových motorech.
Skládkování

Skládka je místem pro ukládání odpadních materiálů. Podle hierarchie způsobů nakládání s odpady Evropské unie (EU) je skládkování nejméně vhodným způsobem a mělo by být omezeno na nezbytné minimum. Dobrá zpráva: bylo prokázáno, že současná letadla mohou po svém vyřazení z provozu dosáhnout téměř nulového skládkování.

Chybí specifické pokyny pro ukončení životnosti letadla

Když silniční vozidla, například osobní nebo nákladní automobily, dosáhnou konce své životnosti, vztahují se na ně zvláštní směrnice EU pro nakládání s odpady. Na letadla se žádný takový zvláštní předpis nevztahuje.  Když letadlo vstoupí do fáze ukončení své životnosti, je považováno za soubor jednotlivých odpadů, a proto se na něj vztahují obecné právní předpisy týkající se odpadů v závislosti na použitých materiálech. Na části letadel se například vztahují předpisy EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení, obalů a obalových odpadů, chemických látek atd. Obecné prvky nakládání s odpady jsou dále obsaženy v rámcové směrnici EU o odpadech, například zásada „znečišťovatel platí“ a hierarchie způsobů nakládání s odpady, které se vztahují na nakládání s odpady v letectví.

Ekodesign: udržitelnost a oběhovost již od fáze návrhu

V současné době se na letecký průmysl nevztahují žádné oficiální požadavky, aby byly nové výrobky navrhovány s ohledem na zpětné získávání materiálů při vyřazování letadel z provozu. Ekodesign zajišťuje, že jsou do všech fází životního cyklu výrobku, včetně „návrhu vyřazení z provozu“, začleněny environmentální aspekty.

  Popis oběhového hospodářství (Envisa, 2022)
kruh oběhového hospodářství Ikona navrhování výrobku Navrhování výrobku
Ikona výroby a zpracování Výroba a zpracování
Ikona fáze používání Fáze používání
Ikona nakládání s odpady Nakládání s odpady
Ikona získávání surovin Získávání surovin
Ikona zbytkového odpadu Zbytkový odpad

Zahrnutím zásad ekodesignu se zvyšuje udržitelnost leteckého průmyslu, neboť jsou používány materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a materiály a díly se snadněji demontují, opětovně používají a recyklují. Materiály, které se obtížněji recyklují, by se měly používat méně a méně. 
  Obálka studie „Posouzení stavu environmentální udržitelnosti v oblasti organizace údržby a výroby v letecké dopravě“

Další informace

Podrobnější informace o tomto tématu, jakož i několik doporučení pro širokou škálu zúčastněných stran lze nalézt ve zprávě Posouzení stavu environmentální udržitelnosti v oblasti organizace údržby a výroby v letecké dopravě (k dispozici pouze v angličtině).