Kestävyys ilma-alusten elinkaaren loppuvaiheessa

Mitä tapahtuu, kun lentokone on lentänyt viimeisen matkansa?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kestävyys lentokoneen elinkaarella painottuu paljolti toiminnalliseen vaiheeseen eli lentämiseen ja matkustajien tai rahdin kuljettamiseen määränpäähänsä. Tässä vaiheessa ilma-alusten ympäristövaikutus onkin suurin kasvihuonekaasupäästöjen ja melun takia. Myös tuotantoon ja käyttöiän loppuun liittyy ympäristövaikutuksia, joten niissäkin on parannettavaa.   

Koska ilma-aluksen käyttöiän loppuvaihetta ei ollut vielä tutkittu perusteellisesti, EASA teetti aiheesta tutkimuksen. Sen tuloksena julkaistiin vuonna 2023 raportti Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain.

Miksi ja milloin lentokoneet poistetaan käytöstä? 

Purettava ilma-aluksen osa. (Envisa, 2022)
Purettava ilma-aluksen osa (Envisa, 2022)

Ilma-alusten käytöstäpoistoon on kaksi syytä: turvallisuus ja talous. Keskimääräinen käytöstäpoistoikä on matkustajakoneilla 25–30 vuotta ja rahtikoneilla 30–40 vuotta. Ilma-alus katsotaan jätteeksi, kun käytöstäpoistosta on tehty lopullinen päätös ja koneen rakenteeseen on tehty ensimmäinen purkutoimi, joka tarkoittaa sen lentojen päättyneen. 

Viime vuosikymmenellä eri puolilla maailmaa poistettiin käytöstä keskimäärin 650 kaupallista lentokonetta vuodessa. Tämänhetkisestä kalustosta yli 30 prosenttia poistuu käytöstä tulevalla vuosikymmenellä. Käytöstä poistettujen ilma-alusten hyödyntäminen on niin ollen tärkeää ilmailun kestävyyden näkökulmasta.

Mitä tapahtuu käytöstäpoiston jälkeen?

Käytöstäpoiston jälkeen ilma-alukset puretaan, ja ne siirtyvät niin sanotun jäteliiketoiminnan piiriin, jossa materiaalit valmistellaan kierrättämistä, uusiokäyttöä, energian talteenottamista tai kaatopaikalle toimittamista varten. 

Uudelleenkäyttö ilmailussa

Yhä käyttökelpoisia ilma-aluksen osia, kuten moottoreita, apumoottoreita, laskutelineitä ja muita osia, voidaan kierrättää muiden lentokoneiden varaosina. Uudelleenkäyttöön vaikuttaa sellaisten varaosarekistereiden saatavuus alalla, joissa määritellään osien arvo ja mahdollisuudet uudelleenkäyttöön. Näiden laitteiden ja osien uudelleenkäyttö edellyttää niiden asianmukaista hyväksyntää.

Vaihtoehtoinen käyttö muussa toiminnassa kuin lentämisessä
Ilma-aluksen matkustamon osat, joita uusiokäytetään toimistokalusteina. (Envisa, 2022)
Ilma-aluksen matkustamon osat, joita uusiokäytetään toimistokalusteina (Envisa, 2022)

Vaihtoehtoinen käyttö tarkoittaa käyttöä eri tarkoitukseen kuin mihin osa on suunniteltu. Ilma-aluksen komponenttien ja osien vaihtoehtoisessa käytössä ensisijaista on säilyttää rakenne ja toiminta entisellään, jotta arvo säilyisi madollisimman korkeana. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä vaihtoehtoisesta uudelleenkäytöstä:

  • koulutus ja opetus
  • elokuva- ja televisiotuotannot
  • huonekalut
  • toimistotilat
  • keräilyesineet ilmailun harrastajille
  • osien käyttö muilla teollisuudenaloilla esimerkiksi moottoriturbiinien lapoina integroitaviksi maalla sijaitseviin kaasuturbiineihin.

Kun muotoa ja toiminnallisuutta ei voida säilyttää, keskitytään materiaalin ominaisuuksien säilyttämiseen. Esimerkkejä tästä ovat 

  • lentokoneiden alumiinin ja titaanin uusiokäyttö
  • rengaskumien uusiokäyttö
  • arvokkaiden kriittisten raaka-aineiden uusiokäyttö suihkumoottoreissa.
Kaatopaikat

Kaatopaikat ovat jätemateriaalin sijoittamispaikkoja. Euroopan unionin (EU) jätehierarkian mukaan jätteen vieminen kaatopaikalle on vähiten suositeltava vaihtoehto, jonka olisi oltava minimissä. Hyvä uutinen on, että nykyisten ilma-alusten, jotka läpikäyvät elinkaarensa loppuvaiheen prosessin, kaatopaikalle sijoitettava osuus on lähellä nollaa.

Lentokoneen elinkaaren loppuvaihe on vailla ohjeita

Henkilöautojen tai kuorma-autojen kaltaisten tieliikenteen ajoneuvojen loppuvaihetta varten on laadittu erityisiä EU:n jätehuollon direktiivejä. Ilma-aluksista vastaavia säännöksiä ei ole annettu.  Kun ilma-alus on elinkaarensa lopussa, se katsotaan eri jätteistä koostuvaksi kokonaisuudeksi ja siihen sovelletaan jätteitä koskevia yleisiä säädöksiä käytettyjen materiaalien mukaan. Siten lentokoneiden osiin sovelletaan esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, pakkauksia ja pakkausjätteitä, kemikaaleja jne. koskevia EU:n säädöksiä. Lisäksi EU:n jätepuitedirektiivissä on yleisiä jätehuollon elementtejä, kuten saastuttaja maksaa -periaate ja jätehierarkia, jotka vaikuttavat jätehuoltoon ilmailualalla.

Ekosuunnittelu perustuu kestävyyteen ja kiertotalouteen

Tällä hetkellä ilmailuteollisuutta ei ole velvoitettu suunnittelemaan tuotteita siten, että huomioon otettaisiin materiaalien talteenotto, kun lentokoneet romutetaan. Ympäristönäkökohdat kuuluvat ekologiseen suunnitteluun tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa, kuten käytöstäpoiston yhteydessä.

  Kiertotalouden luonnehdintaa (Envisa, 2022)
kiertotalouden ympyrä Tuotesuunnittelun kuvake Tuotesuunnittelu
Tuotannon ja valmistuksen kuvake Tuotanto ja valmistus
Käyttövaiheen kuvake Käyttövaihe
Jätehuollon kuvake Jätehuolto
Raaka--aineiden louhinnan kuvake Raaka-aineiden louhinta
Jäännösjätteen kuvake Jätehuolto

Ekologisen suunnittelun periaatteet edistävät ilmailualan kestävyyttä, kun käytetään ympäristöystävällisempiä materiaaleja ja helpotetaan materiaalien ja osien purkamista, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Vaikeammin kierrätettävien materiaalien käyttöä tulisi vähentää jatkuvasti. 
  Tutkimuksen ”Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain” kattamat alueet

Kirjallisuutta

Lisätietoja aiheesta on raportissa Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (saatavilla vain englanniksi) sekä laajalle sidosryhmien joukolle suunntuissa suosituksissa.