Miljörapport om den europeiska luftfarten 2022

En översikt över historiska och framtida scenarier för flygtrafik, buller och utsläpp

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Flygresor gör det möjligt för oss att lära känna och uppskatta nya platser och kulturer samt att ta del av mångfalden i vår sociala miljö och berika vår egen kultur. Dessutom medför flygresor också ekonomiska fördelar och stimulerar innovation. 
Samtidigt blir de europeiska medborgarna alltmer medvetna om miljöproblemen i samband med flygresor. I miljörapporten om den europeiska luftfarten ges en objektiv översikt över den viktiga utveckling som har ägt rum inom luftfartssektorn när det gäller klimatförändringar, buller och luftkvalitet.

Miljörapport om den europeiska luftfarten 2022: En helhetsbild av EU:s civila luftfart

”Titelsidan för miljörapporten om den europeiska luftfarten 2022”Easa offentliggjorde den senaste miljörapporten om den europeiska luftfarten i september 2022. Detta är den tredje utgåvan efter offentliggörandet av miljörapporten om den europeiska luftfarten 2019 och 2016
Miljörapporten om den europeiska luftfarten 2022 tar upp historiska och framtida scenarier för flygtrafiken och de bullerföroreningar och utsläpp som kan kopplas till den. I rapporten sammanfattas också de senaste vetenskapliga rönen vad gäller dessa konsekvenser och åtgärder för att minska dem. 
Sammanfattningsvis syftar rapporten till att besvara följande frågor:

  • Vilken miljöprestanda har den europeiska luftfartssektorn?
  • Hur skulle sektorns prestanda kunna utvecklas i framtiden?
  • Vilka åtgärder ska vidtas för att motverka klimatförändringar, bullerföroreningar och luftföroreningar?
  • Hur kan miljöskyddet förbättras inom sektorn?

Navigera i rapportens olika avsnitt

”Bild som visar hur de olika delarna i miljörapporten för den europeiska luftfarten 2022 är strukturerade på webben”

Miljörapporten för den europeiska luftfarten 2022 kan laddas ner som pdf. Den finns också i ett interaktivt onlineformat där du enkelt kan navigera mellan de olika avsnitten.
Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på engelska, medan sammanfattningen och rekommendationerna finns tillgängliga på alla EU- och FN-språk.

Områden för förbättring av miljöskyddet

För att fasa ut fossila bränslen inom luftfartssektorn krävs det ett mångfasetterat tillvägagångssätt. Miljörapporten för den europeiska luftfarten 2022 fokuserar på fem huvudområden där miljöskyddet kan förbättras.

En flygmotor
Teknik och konstruktion

I detta avsnitt kan du läsa om de senaste certifierade uppgifterna för traditionella underljudsflygplan och motorkonstruktioner, vilka gör det möjligt att jämföra miljöprestandan hos luftfartyg och deras motorer. Avsnittet innehåller också en översikt över det alltmer omfattande arbetet med att ta fram nya miljöstandarder för innovativa konstruktioner.

En fena på ett flygplan och vindkraftverk i bakgrunden
Hållbara flygbränslen

Hållbara flygbränslen är hållbara, icke-konventionella alternativ till fossilbaserade flygbränslen. Att gå över till hållbara flygbränslen är en av de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från luftfartssektorn. I det här avsnittet kan du läsa om olika typer av hållbara flygbränslen, hur miljövänliga de är och vad som görs för att främja användningen av dem.

En kontrollpanel i ett luftfartyg
Flygledningstjänst (ATM) och flygbolag

Ineffektiva ATM-system har negativa konsekvenser för miljön. I det här avsnittet kan du läsa om hur operativa förbättringar kan minska onödig bränsleförbrukning och utsläpp, och på så sätt bidra till en utfasning av fossila bränslen inom luftfarten.

En man som tittar på en flyginformationsskärm
Flygplatser

Flygplatser utgör en viktig del av luftfartssektorn. I det här avsnittet finns information om bullerreglerande åtgärder och åtgärder som flygplatser vidtar för att förbättra sin miljöprestanda.

Marknadsbaserade styrmedel

Marknadsbaserade styrmedel kompletterar andra åtgärder för att hantera luftfartssektorns inverkan på klimatförändringarna. I det här avsnittet kan du läsa om två sådana åtgärder, nämligen EU:s utsläppshandelssystem och Icaos system för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia), samt om vissa insikter vad gäller de senaste instrumenten för koldioxidprissättning och internationellt samarbete. 

 

 

Läs mer på EASA Light:

Ytterligare läsning:

Vid Easas årliga säkerhetskonferens 2022 behandlades flygplatssäkerhet och miljömässig hållbarhet genom innovation. Ta del av konferensmaterialet online.

Håll dig informerad och uppdaterad med hjälp av EASA Light

Easa kommer löpande att dela med sig av den senaste informationen om hållbarhet och miljöskydd inom luftfarten. Läs våra artiklar på EASA Light.

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att få aktuell information.