Európska environmentálna správa o leteckej doprave 2022

Prehľad minulého i budúceho vývoja leteckej prevádzky, hluku a emisií

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Letecká doprava nám umožňuje spoznávať nové miesta i kultúry a uvedomovať si ich hodnotu, tešiť sa z rozmanitosti nášho sociálneho prostredia a obohacovať vlastnú kultúru. Okrem toho je hospodársky prínosná a stimuluje inovácie. 
Európski občania si však zároveň čoraz viac uvedomujú environmentálne problémy, ktoré s týmto spôsobom cestovania súvisia. V Európskej environmentálnej správe o leteckej doprave nájdu objektívny prehľad najdôležitejších medzníkov vývoja v odvetví letectva, pokiaľ ide o zmenu klímy, hluk a kvalitu ovzdušia.

Európska environmentálna správa o leteckej doprave 2022: ucelený pohľad na civilné letectvo EÚ

„Titulná strana Európskej environmentálnej správy o leteckej doprave 2022“Poslednú Európsku environmentálnu správu o leteckej doprave uverejnila agentúra EASA v septembri 2022. Ide o tretiu správu, ktorá nadväzuje na dve predchádzajúce z roku 2019 2016
Európska environmentálna správa o leteckej doprave 2022 skúma minulé i budúce scenáre leteckej prevádzky a súvisiaceho hluku a emisií. Zhŕňa tiež najnovšie vedecké poznatky o uvedených vplyvoch a opatrenia na ich zníženie. 
Stručne povedané, hlavným cieľom správy je odpovedať na tieto otázky:

  • Aká je environmentálna výkonnosť európskeho odvetvia leteckej dopravy?
  • Aké sú možnosti vývoja tejto výkonnosti v budúcnosti?
  • Akými opatreniami možno znížiť jeho vplyv z hľadiska zmeny klímy, hluku a kvality ovzdušia?
  • Ako môže toto odvetvie ďalej zlepšovať svoju úroveň ochrany životného prostredia?

Schéma Európskej environmentálnej správy o leteckej doprave 2022

„Obrázok znázorňujúci štruktúru Európskej environmentálnej správy o leteckej doprave 2022 na webovej lokalite“

Európsku environmentálnu správu o leteckej doprave 2022 si môžete prevziať ako dokument vo formáte PDF a je k dispozícii tiež v interaktívnom online formáte, ktorý umožňuje jednoduché presuny medzi jednotlivými časťami.
Úplná správa je k dispozícii v angličtine a zhrnutia a odporúčania sú preložené do všetkých jazykov EÚ a OSN.

Oblasti na zlepšenie ochrany životného prostredia

Cesta k dekarbonizácii odvetvia leteckej dopravy si vyžaduje mnohostranný prístup. Správa sa zameriava na päť hlavných oblastí, v ktorých je možné zlepšiť úroveň ochrany životného prostredia.

Motor lietadla
Technológie a dizajn

Táto tematická časť obsahuje najnovšie certifikované údaje o tradičných podzvukových konštrukciách lietadiel a motorov, ktoré umožňujú porovnanie environmentálnych vlastností lietadiel a ich motorov. Uvádza tiež prehľad čoraz intenzívnejšieho úsilia spojeného s novými environmentálnymi normami pre vznikajúce nové konštrukcie.

Chvost lietadla s veternými mlynmi v pozadí
Udržateľné letecké palivá (SAF)

Udržateľné letecké palivá (SAF) predstavujú udržateľnú nekonvenčnú alternatívu k leteckému palivu z fosílnych zdrojov. Prechod na SAF je jedným z hlavných opatrení na zníženie emisií v odvetví letectva. V tejto kapitole sa zoznámite s rôznymi druhmi SAF, mierou ich udržateľnosti i činnosťami na podporu ich používania.

Palubná doska lietadla
Manažment letovej prevádzky a letecké spoločnosti

Neefektívne systémy manažmentu letovej prevádzky negatívne ovplyvňujú životné prostredie. V tejto časti sa dozviete viac o tom, ako môžu prevádzkové zlepšenia znížiť nadmerné spaľovanie paliva a emisie, a tým prispieť k dekarbonizácii leteckej dopravy.

Muž hľadiaci na tabuľu s informáciami o letoch
Letiská

Letiská sú dôležitou súčasťou odvetvia leteckej dopravy. V tejto časti správy sa dočítate o opatreniach na reguláciu hluku a postupoch na úrovni letísk na zlepšenie ich environmentálneho správania.

Trhové opatrenia

Trhové opatrenia dopĺňajú ostatné opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu odvetvia leteckej dopravy na zmenu klímy. Táto kapitola obsahuje rozbor dvoch takýchto opatrení: systému obchodovania s emisiami v EÚ (EU ETS) a systému kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA) organizácie ICAO, ako aj niekoľko poznámok k vznikajúcim nástrojom na stanovenie ceny uhlíka a aktivitám v oblasti medzinárodnej spolupráce. 

 

 

Ďalšie články na stránkach EASA Light:

Súvisiace publikácie:

Výročná bezpečnostná konferencia EASA v roku 2022 sa venovala téme Bezpečnosť letísk a udržateľnosť životného prostredia prostredníctvom inovácií. Nahliadnite do materiálov konferencie, ktoré sú k dispozícii online.

Majte prehľad o novinkách – sledujte EASA Light

Agentúra EASA vám sprostredkuje najnovšie informácie o udržateľnosti a ochrane životného prostredia v letectve. Prečítajte si naše články na stránkach EASA Light.

Ak chcete mať prehľad o aktuálnom dianí, vytvorte si účet a sledujte nás na EASA Light.