Euroopa lennunduse keskkonnaaruanne 2022

Lennuliikluse, müra ja heitkoguste ajaloolised ja tulevased stsenaariumid

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Lennureisid võimaldavad inimestel tundma õppida ja mõista uusi kohti ja kultuure, nautida ühiskondliku keskkonna mitmekesisust ning rikastada meie kultuuri. Lisaks toob see majanduslikku kasu ja stimuleerib innovatsiooni. 
Samal ajal teadvustavad Euroopa kodanikud üha enam lennureiside keskkonnaprobleeme. Euroopa lennunduse keskkonnaaruandes (EAER) on kodanikel võimalik saada objektiivne ülevaade lennundussektoris seoses kliimamuutuste, müra ja õhukvaliteediga toimunud olulistest arengutest.

EAER 2022: ELi tsiviillennunduse terviklik ülevaade

"Euroopa lennunduse keskkonnaaruanne 2022 – esileht"EASA avaldas uusima Euroopa lennunduse keskkonnaaruande 2022. aasta septembris. See on kolmas väljaanne, mis järgneb eelmistele keskkonnaaruannetele 2019. ja 2016. aastal
Euroopa lennunduse keskkonnaaruandes 2022 vaadeldakse lennuliikluse ajaloolisi ja tulevasi stsenaariume ning kaasnevat müra ja heidet. Aruandes on ka kokkuvõte nende mõju ja vähendamise uusimatest teaduslikest käsitlustest. 
Kokkuvõttes on aruande eesmärk vastata järgmistele küsimustele:

  • Mis on Euroopa lennundussektori keskkonnatoime?
  • Kuidas võib sektori keskkonnatoime tulevikus muutuda?
  • Mis meetmed vähendavad kliimamuutusi, müra ning mõju õhukvaliteedile?
  • Kuidas saab sektor veelgi parendada oma keskkonnakaitse taset?

Liikumine Euroopa lennunduse keskkonnaaruandes 2022

"Kujutis, mis näitab navigeerimist Euroopa lennunduse keskkonnaaruande 2022 veebiversioonis"

Euroopa lennunduse keskkonnaaruande 2022 saab alla laadida PDF-versioonis ja see on kättesaadav interaktiivses veebivormingus, kus saab kergesti liikuda eri jaotiste vahel.
Täielik aruanne on inglise keeles ning kokkuvõte ja soovitused kõigis ELi ja ÜRO keeltes.

Parendamist vajavad keskkonnakaitse valdkonnad

Lennundussektori CO2-heite vähendamiseks on vaja mitmekülgset lähenemisviisi. Euroopa lennunduse keskkonnaaruanne 2022 keskendub viiele põhivaldkonnale, kus saab keskkonnakaitse taset parendada.

Õhusõiduki mootor
Tehnilised lahendused

Sellel teemal saate lugeda uusimaid sertifitseeritud andmeid tavapäraste allahelikiirusega õhusõidukite ja mootorite tehniliste lahenduste kohta, mis võimaldab võrrelda õhusõidukite ja nende mootorite keskkonnatoimet. Selles on ka ülevaade üha mahukamast tööst seoses uute lahenduste keskkonnastandarditega.

Õhusõiduki saba ja tuulikud taustal
Kestlikud lennunduskütused (SAF)

Kestlikud lennunduskütused (SAF) on kestlikud, ebakonventsionaalsed alternatiivid fossiilsele reaktiivkütusele. Üleminek kestlikele lennunduskütustele on üks peamisi meetmeid, kuidas vähendada lennundussektori heitkoguseid. Siin peatükis on teave kestlike lennunduskütuste liikide, kestlikkuse ja kasutamise edendamise kohta.

Õhusõiduki juhtpaneel
Lennuliikluse korraldamine (ATM) ja lennufirmad

Ebatõhusad lennuliikluse korraldamise süsteemid kahjustavad keskkonda. Siit peatükist saab lugeda, kuidas tõhusam lennutegevus võib vähendada liigset kütusetarvet ja heidet ning seega aidata kaasa lennunduse CO2-heite vähendamisele.

Sõiduplaani vaatav mees
Lennujaamad

Lennujaamad on lennundussektori oluline osa. Siin kirjeldatakse müra piiravaid regulatiivmeetmeid ja seda, kuidas lennujaamad parendavad oma keskkonnatoimet.

Turupõhised meetmed

Turupõhised meetmed täiendavad muid meetmeid, millega vähendatakse lennundussektori mõju kliimamuutustele. Siin peatükis kirjeldatakse kaht sellist meedet – ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) ja ICAO rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidiheite kompenseerimise ja vähendamise süsteem (CORSIA). Samuti on siin ülevaade uutest CO2 hinnakujunduse vahenditest ja rahvusvahelise koostöö meetmetest. 

 

 

Lisateave kohas EASA Light:

Lisateave:

EASA 2022. aasta ohutuskonverentsil käsitleti lennujaamade ohutust ja keskkonnahoidlikkust innovatsiooni kaudu. Lugege konverentsi veebimaterjale.

Jälgige meid kohas EASA Light, et olla kursis.

EASA jagab kogu uusimat teavet kestlikkuse ja keskkonnakaitse kohta veebikohas EASA Light. Lugege meie artikleid kohas EASA Light.

Looge konto ja jälgige meid kohas EASA Light, et olla kursis.