Marknadsbaserade styrmedel för ökad hållbarhet inom luftfarten

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ett viktigt och effektivt sätt att minska utsläppen från luftfarten är så kallade marknadsbaserade styrmedel, vilka är utformade för att komplettera de tekniska lösningar som införts, såsom nya typer av luftfartyg, effektivare drift och användning av hållbara flygbränslen.

I denna artikel tar vi upp två befintliga marknadsbaserade styrmedel som omfattar luftfartsverksamhet, nämligen EU:s utsläppshandelssystem och Icaos system för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia).

Marknadsbaserade styrmedel

Marknadsbaserade styrmedel är en typ av verktyg som syftar till att minska flygindustrins avtryck på klimatet och utsläppen i samband med detta. Dessa verktyg kompletterar operativa åtgärder, tekniska lösningar och hållbara flygbränslen och är avgörande för att uppnå de ambitiösa mål som fastställts för luftfartssektorn. Grundtanken med de marknadsbaserade styrmedlen är att uppmuntra luftfartssektorn till investeringar för att minska det koldioxidavtryck som det ger upphov till genom att internalisera de externa kostnaderna för koldioxidutsläpp. Det ligger kort sagt i sektorns eget intresse att minska utsläppen eftersom de kostnader som är förbundna med utsläppen går tillbaka till sektorn.

Utsläppshandelssystem och kompensation för koldioxidutsläpp

Utsläppshandelssystem (såsom EU:s utsläppshandelssystem) och kompensationssystem (såsom Corsia) tar båda itu med luftfartsutsläpp, men gör det på olika sätt. Utsläppshandelssystem är som regel inriktade på marknadsövergripande utsläppsminskningsmål, dvs. utsläppstak, medan kompensationssystemen uppväger för utsläppen genom minskningar inom andra sektorer utan att införa något särskilt tak.

EU:s utsläppshandelssystem – utsläppstak och handel med utsläppsrätter

EU:s utsläppshandelssystem bygger på utsläppstak och handel med utsläppsrätter. Inom systemet fastställs utsläppsrätter för flygbolagen, vilket begränsar utsläppsmängden för flygindustrin som helhet. EU:s utsläppshandelssystem är en hörnsten i unionens politik för att bekämpa klimatförändringarna.

Det totala antalet utsläppsrätter är begränsat och minskar gradvis genom en linjär minskningsfaktor. Detta ska göra det möjligt att uppnå målet om en övergripande koldioxidutsläppsminskning i absoluta tal.

Exempel:

Flygbolag A har inte använt alla sina tilldelade utsläppsrätter och kan därför sälja dem till flygbolag B.

Flygbolag B har överskridit det tilldelade antalet utsläppsrätter och behöver därför köpa fler utsläppsrätter av flygbolag A.

Flygbolag kan således sälja sina utsläppsrätter till flygbolag vars utsläpp överskrider deras tilldelade utsläppsrätter.

Detta betyder att den totala mängden utsläpp

  • har ett fastställt tak på en viss nivå
  • gradvis minskar så att luftfartssektorn kan uppnå utsläppsmålen.

Inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem avgörs priset på utsläppsrätterna av tillgången och efterfrågan på dem. En del av inkomsterna från försäljningen av utsläppsrätter kanaliseras till innovationsfonden, som stödjer marknadsföringen av innovativa koldioxidsnåla tekniska lösningar och industrilösningar som kan bidra till Europas övergång till klimatneutralitet.

Mål: EU:s utsläppshandelssystem väntas medföra marknadsövergripande utsläppsminskningar på 43 procent till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer för de sektorer som omfattas av utsläppshandelssystemet.

Icaos kompensationssystem Corsia

Mål: Corsias mål är att uppnå koldioxidneutral tillväxt från och med 2020, vilket innebär att säkerställa att nettoutsläppen av koldioxid från internationell luftfart inte överstiger 2020 års nivåer. Flygbolag som överskrider 2019–2020 års referensnivåer kommer därmed att åläggas att köpa utsläppskrediter för att kompensera för dessa koldioxidutsläpp.

Detta innebär att

  • nettoutsläppen av koldioxidutsläpp begränsas till 2020 års nivåer och att alla koldioxidutsläpp som överskrider 2020 års nivåer kommer att kompenseras genom Corsia,
  • utsläppsminskningen blir sektorsövergripande tack vare en helhetstillnärmning.

Mer information finns på Icaos webbplats.

Robust och tillförlitlig rapportering om utsläppsminskning

EU:s utsläppshandelssystem och Corsia har liknande system för övervakning, rapportering och verifiering, som syftar till att säkerställa en robust och tillförlitlig rapportering av utsläppsdata. Systemet i korthet:


Övervakning
Den nationella behöriga myndigheten kontrollerar och godkänner övervakningsplaner över utsläpp som varje flygbolag ska lämna in. Flygbolagen övervakar koldioxidutsläppen, antingen med hjälp av en mätmetod för bränsleförbränning eller genom ett uppskattningsverktyg.

Rapportering
Nödvändiga koldioxiddata sammanställs på årsbasis och rapporteras av flygbolagen till behöriga myndigheter.

Verifiering
Genom att en tredje part verifierar inlämnade koldioxiddata säkerställs att uppgifterna stämmer. Verifieringsorganet får inte ha några kopplingar till flygbolagen och måste följa internationella standarder samt vara ackrediterat av ett nationellt ackrediteringsorgan.

EU:s utsläppshandelssystem och Corsia har förändrats genom åren och kommer att fortsätta utvecklas även under kommande år. De kommer båda att bidra till utsläppsminskningar utöver vad som kan uppnås enbart genom teknik, operativa åtgärder och hållbara flygbränslen. Mer information och fakta kommer att offentliggöras i nästa utgåva av miljörapporten avseende europeisk luftfart, vars publicering är planerad att ske under året.

Konsekvenser för flygpassagerare

Marknadsbaserade styrmedel såsom EU:s utsläppshandelssystem och Corsia samt därmed sammanhängande kostnader bör ses som instrument för att uppmuntra flygsektorn till att investera i koldioxidsnålare lösningar.

Historiskt sett har flygbolagens koldioxidrelaterade kostnader uppgått till omkring 0,2–1,3 procent av de totala driftskostnaderna, vilket är en liten andel om man exempelvis jämför med kostnaden för flygbränsle.

Det finns visserligen en risk för att flygbolagen höjer flygbiljettspriserna för att helt eller delvis finansiera köpet av utsläppsrätter och/eller utsläppskrediter, men effekten på flygpriserna styrs av flera faktorer, såsom flygresans längd och konkurrensen på en viss flygsträcka.

Easas bidrag

Easa är mycket involverad i arbetet med marknadsbaserade styrmedel. Detta tar sig till exempel uttryck på följande sätt:

Tekniskt stöd till Europeiska kommissionen inom ramen för marknadsbaserade styrmedel, inbegripet fastställande av Corsia-standarder med hjälp av relevanta Icao-forum och stöd i genomförandet av EU:s utsläppshandelssystem.

Stöd till internationella partner i genomförandet av Corsia genom Easas internationella samarbetsprojekt, exempelvis i olika regioner i Sydostasien, Stillahavsöarna, Afrika, Karibien och Latinamerika.

Genomförande av forskningsrelaterad verksamhet avseende marknadsbaserade styrmedel, vilket omfattar projekt inom forskningsprogrammet respektive EU-programmet för Horisont 2020, som växt snabbt under de senaste åren.