Eitiltí aeráidneodracha agus bonneagar eitlíochta atá oiriúnach don ré dhigiteach a chumasú

An Eitlíocht Ghlan & SESAR 3

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ní hamháin gur tosaíocht do thionscal na heitlíochta é teacht ar réitigh chliste agus inbhuanaithe chun cabhrú le hearnáil eitlíochta na hEorpa agus í ag triall ar an neodracht ó thaobh carbóin de. Tá dhá chlár comhpháirtíochta ollmhóra tionscanta ag an gCoimisiún Eorpach faoin gclár suaitheanta dá chuid, Fís Eorpach:

  • An Eitlíocht Ghlan
  • Comhghnóthas SESAR 3 (Taighde ar an mbainistíocht aerthráchta (ATM) san Aerspás Eorpach Aonair)

Tá maoiniú láidir, comhlachtaí agus coistí rialaithe, sásraí um thuairisciú agus um sheiceáil chomh maith le maoirseacht dhea-struchtúrtha ag na cláir chomh maith.

Tá Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) ag glacadh le suíocháin bhreathnóireachta ar Bhord Rialaithe an dá chlár, rud a chiallaíonn go mbeidh tús áite ag an nGníomhaireacht sa tóraíocht ar réitigh chliste agus inbhuanaithe don eitlíocht.

Ina theannta sin, maidir leis an gClár um Eitlíocht Ghlan, tá baint ag EASA leis an gCoiste Teicniúil agus leis an mBord Comhairleach Eolaíoch freisin.

Ceann de na heilimintí ríthábhachtacha a cuireadh de chúram ar EASA is ea an rannchuidiú le gníomhaíochtaí taighde ar theicneolaíochtaí nua chun an próiseas deimhniúcháin a éascú agus chun dlús a chur le glacadh sa mhargadh le teicneolaíochtaí nuálacha nua a eascraíonn astu.

Rannpháirtíocht EASA sa Chlár um Eitlíocht Ghlan & sa Chomhghnóthas SESAR 3

R. Daeschler“Tá EASA rannpháirteach go fonnmhar sa Chlár um Eitlíocht Ghlan agus sa Chomhghnóthas SESAR 3,” arsa Rachel Daeschler, Stiúrthóir Deimhniúcháin EASA.

“Tá todhchaí níos inbhuanaithe d’eitlíocht na hEorpa á múnlú ag na cláir sin agus tá gá mar sin le comhar idir geallsealbhóirí tionsclaíocha agus institiúideacha.

Cuireann EASA a chuid saineolais sábháilteachta ar fáil chun a áirithiú go mbeidh na réitigh a bheidh ann amach anseo ar a laghad chomh sábháilte leis na réitigh atá ann faoi láthair.”

Taighde a dhéanamh, nuáil, dlús a chur leis agus é a imscaradh

Tá an cistiú foriomlán ailínithe go maith chun tacú leis na spriocanna agus leis na hionchais uaillmhianacha sin agus tá sé beartaithe go mairfidh sé thar thréimhse deich mbliana.

An Eitlíocht Ghlan

 

An Eitlíocht Ghlan

Is í an chomhpháirtíocht le haghaidh eitlíocht aeráidneodrach an clár oibre taighde agus nuálaíochta is uaillmhianaí ar domhan in earnáil na heitlíochta inbhuanaithe – clár oibre a chuireann leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus leis an Straitéis Eorpach maidir le tionsclaíocht.

Spriocanna:

  • dlús a chur le forbairt agus le húsáid réitigh shuaiteacha taighde agus nuálaíochta
  • an chéad ghlúin eile d’aerárthaí ísealcharbóin sáréifeachtúla a fhorbairt ag a mbeidh foinsí, innill agus córais nuálacha chumhachta
  • feabhas a chur ar an iomaíochas agus ar an bhfostaíocht in earnáil na heitlíochta, rud a bheidh thar a bheith tábhachtach dá téarnamh.
SESAR

 

Comhghnóthas SESAR 3

Agus béim á leagan ar nuálaíocht seachas ar fhíorthaighde agus ar fhíorfhorbairt (T&D), tá cuspóir soiléir ag Comhghnóthas SESAR 3 dlús a chur leis an athrú chun comhtháthú níos tapúla réiteach in oibríochtaí a éascú. Éascóidh Comhghnóthas SESAR 3 gnéithe deimhniúcháin agus caighdeánaithe lena gcumasófar réitigh chun bogadh níos tapúla ó T&F i dtreo imscartha gan rith an rása a chailleadh ó thaobh na nuálaíochta de.

Spriocanna:

  • dlús a chur le claochlú digiteach na bainistíochta aerthráchta, rud a fhágann gurb é aerspás na hEorpa ar an gceann is éifeachtúla, is sábháilte agus is neamhdhíobhálaí don chomhshaol le bheith ag eitilt ann ar domhan
  • tacú le hiomaíochas agus le téarnamh na hearnála eitlíochta tar éis ghéarchéim an choróinvíris
  • dlús a chur le hathrú chun comhtháthú níos tapúla na réiteach in oibríochtaí a éascú

Tuilleadh eolais maidir leis na cláir

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil maidir leis na cláir chomhpháirtíochta, féach ar na físeáin ina dtugtar i bhfad níos mó eolais agus sonraí.

Tá suíomhanna gréasáin an-mhionsonraithe ag an dá chlár chomhpháirtíochta ar féidir leat teacht ar roinnt pacáistí eolais agus míreanna nuachta a chuideoidh leat tuiscint a fháil ar chúrsaí agus coinneáil cothrom le dáta ina dtaobh.