Създаване на условия за неутрални по отношение на климата полети и авиационна инфраструктура, подходяща за цифровата ера

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“ и „SESAR 3“

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Намирането на интелигентни и устойчиви решения за подпомагане на европейския сектор на въздухоплаването по пътя му към въглеродна неутралност не е приоритет само за сектора на въздухоплаването. Европейската комисия стартира две широкообхватни програми за партньорство в рамките на водещата си програма „Хоризонт Европа“:

  • Чисто въздухоплаване
  • Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе SESAR 3“

Амбициозните програми за партньорство разполагат със стабилно финансиране, управителни органи и комитети, отчетни и контролни механизми, както и добре структуриран надзор.

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) заема мястото на наблюдател в управителните съвети на двете програми, което поставя Агенцията в центъра на търсенето на интелигентни и устойчиви решения за въздухоплаването.

Освен това по отношение на програмата „Чисто въздухоплаване“ EASA участва също в работата на техническия комитет и научния консултативен съвет.

Една от основните задачи на EASA е да допринася за научноизследователските дейности в областта на новите технологии с цел да се улесни процесът на сертифициране и да се ускори навлизането на пазара на новите иновативни технологии, получени в резултат на това.

Участие на EASA в „Чисто въздухоплаване“ и съвместното предприятие „SESAR 3“

R. Daeschler„EASA с ентусиазъм участва в „Чисто въздухоплаване“ и в съвместното предприятие SESAR 3“, споделя Rachel Daeschler, директор по сертифицирането в EASA.

„Тези програми оформят по-устойчиво бъдеще за европейското въздухоплаване и изискват сътрудничество между заинтересованите страни от сектора и институциите.

Със своя експертен опит в областта на безопасността EASA оказва подкрепа, за да гарантира, че бъдещите решения ще бъдат поне толкова безопасни, колкото настоящите.“

Научни изследвания, иновации, ускоряване и внедряване

Предвидено да продължи около десет години, общото финансиране е добре съгласувано, за да подкрепи амбициозните цели и очаквания.

Чисто въздухоплаване

 

Чисто въздухоплаване

Партньорството за неутрално по отношение на климата въздухоплаване представлява най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации за устойчив сектор на въздухоплаването в света, която допринася за Зеления пакт на ЕС и промишлената стратегия на ЕС.

Цели:

  • ускоряване на разработването и внедряването на революционни научноизследователски и новаторски решения
  • разработване на следващото поколение свръхефективни нисковъглеродни въздухоплавателни средства с нови източници на енергия, двигатели и системи
  • подобряване на конкурентоспособността и заетостта в сектора на въздухоплаването, което ще бъде особено важно в процеса на възстановяване.
SESAR

 

Съвместно предприятие „SESAR 3“

С акцент върху иновациите, а не върху чисто научноизследователската и развойна дейност (НИРД), съвместното предприятие „SESAR 3“ има ясна цел да ускори промените, за да улесни по-бързото интегриране на решенията в оперативните дейности. Съвместното предприятие „SESAR 3“ ще спомогне за сертифицирането и стандартизацията, което ще даде възможност за по-бързо преминаване от НИРД към внедряване, без да се губи новаторския импулс.

Цели:

  • ускоряване на цифровата трансформация на управлението на въздушното движение, с което се превръща европейското въздушно пространство в най-ефективното, безопасно и екологосъобразно небе за полети в света
  • подкрепа за конкурентоспособността и възстановяването на сектора на въздухоплаването след кризата с коронавируса.
  • ускоряване на промяната, за да се улесни по-бързото интегриране на решенията в оперативните дейности.

Научете повече за програмите

Ако искате да научите повече за програмите за партньорство, вижте видеоматериалите, които дават много повече информация и подробности.

И двете програми за партньорство имат много подробни уебсайтове, на които можете да намерите редица информационни пакети и новинарски материали, които да ви помогнат да разберете материята и да получавате актуална информация.